Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Загальна психологія. 2-ге видання. Підручник затверджено МОН України

Автор: Варій М.Й. Рік видання: 2009 Сторінок: 968

Примiтки:У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладання навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише розширити свої уявлення про психологічну науку, а й активізувати свою пізновальну діяльність.Водночас у написанні підручника автор дотримувався власної психоенергетичної концепції психіки та психічного і побудованої на її основі психологічної структури особистості.
Загальна психологія. 3-є видання. Навчальний посібник

Автор: Максименко С.Д. Рік видання: 2008 Сторінок: 272

Примiтки:У пропонованому навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу за гальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто зако номірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування. Подано блок процедур, які забезпечують ак тивне та свідоме засвоєння навчальної інформації. Для студентів вищих закладів освіти, де викладається курс загальної психології. ISBN 978-966-364-609-1
Загальна теорія статистики. 3-є видання.Підручник затверджений МОН України

Автор: Ткач Є.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 442

Примiтки:У підручнику “Загальна теорія статистики” розглянуто теоретичні і методичні основи побудови статистичних показників, які використовують для вивчення закономірностей суспільних явищ з урахуванням міжнародних стандартів статистики та обліку. Особливу увагу приділено статистичній методології, можливостям її використання в умовах суттєвих змін в економіці. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, підприємців, менеджерів, економістів. ISBN 978-966-364-892-7
Замковий туризм в Україні. Навчальний посібник

Автор: Рутинський М.Й. Рік видання: 2009 Сторінок: 432

Примiтки: У навчальному посібнику обґрунтовуються концепційно-теоретичні засади й шляхи туристичного відродження фортифікаційних пам’яток України. Книга послідовно розкриває географічні особливості поширення, знайомить з історичними долями й аналізує сучасний стан збереженості пам’яток фортифікаційного зодчества, розкриває їх історико-культурний потенціал та характеризує перспективи залучення у музейно-екскурсійну, готельну й анімаційно-туристичну сфери панівної більшості відомих замків, фортець і оборонних монастирів України. Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму, готельного бізнесу, музейної справи та краєзнавчої освіти, практиків туристичного бізнесу й екскурсоводів, вчителів і активних членів громадських туристичних товариств, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку туризму у рідному краї.
Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Хряпінський П.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 192

Примiтки:Навчальний посібник «Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України» відповідає програмі курсу «Кримінальне право України» та може бути корисним при вивченні великої кількості тем Загальної та Особливої частин кримінального права студентами вищих навчальних закладів 3-4-го рівня акредитації, що навчаються за спеціальністю “Правознавство”. Кримінальне законодавство, нормативний матеріал та фахова література дані станом на 1 червня 2007 ISBN 978-966-364-557-5
Захист прав споживачів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Дудла І. О. Рік видання: 2009 Сторінок: 448

Примiтки: Роглянуті загальні положення правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, а також особливості продожу окремих груп продовольчих і непродовольчих товарів. Детально описано основні законодавчі та нормативні акти, що регулюють захист прав споживачів в Україні. На конкретних прикладах автор роз'яснює як споживачеві захистити свої права. Наведено питання для самоконтролю, тести, проблемні ситуації та іх вирішення. Для студентів спеціальностей "Товарознавство та комерційна діяльність","Товарознавство та експертиза в митній справі", а також для кожного споживача продовольчих і непродовольчих товарів.
Захист прав споживачів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Звєрєва О.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 222

Примiтки: Даний навчальний посібник спрямовано на глибоке вивчення прававої регламентації захисту прав споживачів. Зокрема в ньому розглядаються питання виникнення законодавства про захист прав споживачів товарів, робіт, послуг: право на належну якість, права споживача в разі притбання ним товару неналежної якості, право споживача на безпеку, на інформацію про продукцію; правове регулювання якості товарів, робіт, послуг: поняття якості, стандартизації, сертифікації та договору як засобу забезпечення безпеки та якості;судовий та позасудовий захист прав споживачів; особливості захисту прав споживачів при здійсненні окремих видів торговельноїдіяльності, надання послуг і виконання робіт, особливості захисту прав споживачів при придбанні окремих видів товарів; також розглянута відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів: кримінально-правову, адміністративно-правову, цивільно-правову відповідальність і оперативно-господарські санкції. Призначено для студентів і викладачів юридичних вузів, практикуючих юристів, працівників торгівлі, контролюючих і правоохоронних органів, підприємців.
Збірник рецептур. Навчальний поcібник

Автор: Ростовський В.С. Рік видання: 2010 Сторінок: 324

Примiтки: У книзі наводяться рецептури й технологія приготування принципово нових фірмових страв і кулінарних виробів, придуманих, розробленими й впроваджених кращими кулінарами, майстрами-кухарями й майстрами-кондитерами системи Укрпотребсоюзу всіх регіонів України. У створенні нових кулінарних виробів активну участь брали працівники Вінницької, Чернігівської, Івано-Франківської, Черкаської, Чернігівської й інших областей України. ISBN 978-966-364-995-5
Звітність підприємств. Підручник затверджено МОН України

Автор: Лень В.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 612

Примiтки: У підручнику розкриваються сутність та зміст звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, джерела інформації для заповнення показників, по рядок заповнення та відповідальність підприємств і працівників за достовірність звітності, яка є важливим джерелом інформації для її користувачів при формуванні поточних та стратегічних рішень. Розраховано на студентів вищих навчальних за кладів спеціальності "Облік і аудит" та слухачів інститутів післядипломного навчан ня. Підручник буде корисним також викладачам вищих навчальних закладів, бухгал терам практикам, керівникам підприємств і організацій, студентам інших еко номічних спеціальностей, які прагнуть оволодіти знаннями про порядок і особли вості звітності підприємств. При практичному застосуванні посібника слід врахову вати поточні зміни у нормативних документах, які регулюють складання звітності та податків і зборів.
Звітність підприємств.2-ге видання, доповнене і перероблено. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Верига Ю.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 774

Примiтки: В підручнику висвітлено законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності, її мета, інформаційні потреби споживачів звітності; склад звітності, вимоги і принципи складання, вплив облікової політики на показники звітності; підготовчі роботи перед складанням звітності, порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємств. В підручнику детально розглянуто взаємозв’язок звітності із Планом рахунків, її структуру, методику складання фінансової звітності – Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності, викладено методику узгодження її показників. В підручнику також викладено склад, структуру і методику складання податкової, статистичної і спеціальної звітності. Підручник буде корисний не тільки студентам, але й практичним працівникам.
Земельне право України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Корнєєв Ю.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 240

Примiтки: Навчальний посібник з предмету “Земельне право” підготовлений на основі тематичного плану і навчальної програми курсу “Земельне право” та містить: програму курсу; розділи відповідно до тематики навчальної програми; перелік питань для самоконтролю і підготовки до практичних (семінарських) занять після кожної теми; тестові завдання для заліку; перелік питань, що виносяться на залік; ситуативні задачі; методичні рекомендації та завдання для домашньої контрольної роботи для студентів заочної форми навчання; словник – перелік основних понять земельно-правових відносин, список використаних джерел. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів що займаються вивченням питань земельного права, а також усіх бажаючих що зацікавлені в питаннях регулювання земельно-правових відносин. ISBN 978-966-364-767-8
Земельний менеджмент. Навчальний посібник

Автор: Горлачук В. В. Рік видання: 2009 Сторінок: 192

Примiтки: У посібнику узагальнено і систематизовано теоретичні напрацювання та практичний досвід земельного менеджменту. Значна увага приділена висвітленню теоретичних засад земельного менеджменту: його сутності та значенню, етапам розвитку, методам, принципам, функціям. Розглянуто питання прийняття управлінських рішень в сфері землекористування, організації праці земельного менеджера, інформації та ефективності земельного менеджменту. Посібник адресований магістрам і студентам вищих навчальних закладів, науково-педагогічним працівникам, керівникам різних ланок державної влади та місцевого самоврядування, спеціалістам землевпорядного, сільськогосподарського виробництва, усім бажаючим самостійно оволодіти знаннями в галузі земельного менеджменту.
Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії

Автор: Гудзь В.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 408

Примiтки: Висвітлині питання походження грунтів, їх властивості, поширення, бонітування та шляхи підвищення родючості. Подано відомості про теорію живлення рослин, види і форми добрив, їх використання в системі удобрення культур у сівозмінах та вплив на формування величини та якості врожаю. Викладено основні теоретичні та практичні питання землеробства: умови життя рослин та їх регулювання, захист посівів від бур’янів, сівозміни, обробіток грунту, захист його від ерозії, підготовка насіння до сівби, висівання сільськогосподарських культур та системи землеробства в різних грунтово-кліматичних зонах України. Для викладачів і студентів з економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III – IV рівнів ISBN 978-966-364-514-8
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Козак Ю.Г. Рік видання: 2009 Сторінок: 792

Примiтки:У навчальному посібнику на підставах висвітлення теоретичних основ зовнішньоеко номічної діяльності, з'ясовується низка найважливіших питань функціонування підприємства для головного суб'єкта ЗЕД. Особливий наголос робиться на аналіз сучасних моделей ЗЕД підприємства, на розгляді функціонального забезпечення ЗЕД підприємства та на дослідженні його міжнародної конкурентоспроможності. Посібник призначається для студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців у галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Пазуха М.Д. Рік видання: 2009 Сторінок: 230

Примiтки: Навчально-методичний посібник «Зовнішньоекономічна діяльність» рекомендується для викладачів і студентів економічних спеціальностей середніх наввчальних закладів (коледжів, ліцеїв), деяких спеціальностей вищих навчальних закладів, а також учнів середніх шкіл і підприємств з метою оволодіння початковими знаннями у зовнішньоекономічному секторі економіки України. ISBN 978-966-364-635-0