Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Валеологія.Підручник

Автор: Грибан В.Г. Рік видання: 2008 Сторінок: 214

Примiтки:Розкриваються основні поняття дисципліни валеології, джерела та історія розвитку науки, діагностика і прогноз здоров’я індивіда, особливості впливу на організм лю дини фізичних навантажень. Висвітлюється роль харчування, дихання, серцево су динної системи у збереженні здоров’я. Описуються основні засоби зміцнення здо ров’я та профілактики професійних захворювань. Викладено погляди на насильст во, його природу та профілактику. Для курсантів, студентів, викладачів, науковців і всіх, хто займається проблемами здоров’я та виховання молоді. ISBN 978-966-364-604-6
Введение в философию. Учебное пособие

Автор: Никитин Л.Н. Рік видання: 2008 Сторінок: 272

Примiтки:В учебно-методическом пособии раскрывается специфика философского знания, освещаются основные этапы становления и развития философской мысли, ее актуальные проблемы. Определенную помощь окажут методические советы и рекомендации к темам. В пособии учтены требования кредитно-модульной системы обучения, а так же положения отраслевых стандартов высшей школы, которыми для некоторых дисциплин предусматривается чтение интегративного курса философии. Рассчитано на студентов заочного, а так же очного отделений, широкий круг читателей, интересующихся вопросами философии. ISBN 978-966-364-589-6
Введення до спеціальності. Навчальний посібник

Автор: Примак І. Д. Рік видання: 2009 Сторінок: 392

Примiтки:У навчальному посібнику стисло викладено зміст поняття про сільське господарство, агрономію, землеробство, ґрунт та його родючість, культурні рослини, екологічні проблеми в аграрному секторі економіки України. Коротко висвітлено роль вчених в розвитку агрономії, вдосконалення природи рослин, основні й проміжні культури, історію виникнення землеробства і землеробської техніки та автоматизації технологічних процесів, географічні інформаційні системи. Зосереджено увагу на основних агрономічних посадах, системі вищої освіти, організації й основних формах навчального процесу в Україні, громадській і науковій роботі студентів, організації самостійної роботи та відпочинку студентів, кредитно-модульній системі організації навчального процесу і проблемі сталого розвитку сільського господарства.
Викладання соціології.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Малахова Ж.Д.Рік видання: 2008 Сторінок: 278

Примiтки: Становлення інформаційного суспільства та його найсучаснішої форми – суспільства знань – вимагає від вищої освіти нових підходів, нових методів навчання. У пропонованому навчальному посібнику розглядаються як традиційні, так і нетрадиційні методи викладання соціології у вищих навчальних закладах України. Вони також мо-жуть бути використані і під час викладання інших суспільствознавчих дисциплін. Навчальний посібник, насамперед, може бути використаний ви-кладачами та студентами всіх форм навчання вищих закладів освіти України, аспірантами і здобувачами, широким колом читачів, які цікавляться проблемами освіти молоді. ISBN 978-966-364-664-0
Вища математика в прикладах і задачах. Навчальний посібник рек МОН У-ни

Автор: Клепко В.Ю. Рік видання: 2009 Сторінок: 594

Примiтки:Навчальний посібник містить задачі та приклади до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв’язування типових прикладів і задач, набори прикладів і задач для практичних занять та самостійної роботи студентів.
Вища математика для економістів: 5-те вид. Навч. посібник

Автор: Барковський В.В.Рік видання: 2010 Сторінок: 448

Примiтки:У навчальному посібнику висвітлено проблеми та методи управління сучасним офісом. Розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи сучасного офісу, інформаційно-документаційного забезпечення офіс-менеджменту та прийоми і засоби роботи з документами. Навчальний посібник призначається студентам і магістрам за напрямом підготовки «Менеджмент», має міждисциплінарне призначення у вивченні таких нав чальних дисциплін, як «Організація праці менеджера», «Бізнес-комунікації», «Діловий етикет», «Практикум з комп’ютерних дисциплін», а також може бути корисним широкому колу офіс-менеджерів, секретарів і помічників керівників, які опікуються питаннями управління й організації роботи офісу.
Вища математика. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Литвин І.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 368

Примiтки:Посібник містить виклад матеріалу курсу "Вища математика" в обсязі діючої програ ми для вищих закладів освіти першого та другого рівня акредитації, затвердженої управлінням кадрів та навчальних закладів Міністерства зв’язку України в 1998 році. Посібник призначений для студентів різних форм навчання та викладачів технікумів, ліцеїв, коледжів та гуманітарних інститутів. Достатьо широка система вправ дозво ляє використовувати посібник як задачник. ISBN 978-966-364-854-5
Відшкодування зносу основних виробничих фондів. Навчальний посібник реком МОН України

Автор: Бачевський Б.Є. Рік видання: 2007 Сторінок: 176

Примiтки:У навчальному посібнику розглядаються проблеми відновлення основних виробничих фондів, фактори впливу на процеси відшкодування зносу та планування усунення зносу основних фондів промислових підприємств. До кожної теми додаються питання до самоконтролю та практичні завдання. Призначено для керівників та спеціалістів промислових підприємств України, наукових працівників.
Внутрішній економічний механізм підприємства. Навчальний Поcібник

Автор: Круш П.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 206

Примiтки:Посібник ставить за мету надання знань про закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства. У навчальному посібнику розглядається побудова та форми функціонування внутрішнього економічного механізму, його нормативної бази, планування, контролю й оцінки діяльності підрозділів, матеріального стимулювання колективів, методики діагностики та оптимізації роботи операційної системи підприємства. Навчальний посібник являє собою систематизований курс, це робить його зручним у користуванні для студентів і всіх, хто бажає самостійно опановувати дисципліну. Кожна тема завершується блоком контрольних завдань, тестів та задач. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс «Внутрішній економічний механізм підприємства» й усіх, хто цікавиться проблемами функціонування підприємств. ISBN 978-966-364-575-9
Внутрішньогосподарський (управлін) облік у с/г господарюючих суб'єктів. Навч пос рек МОН У-ни

Автор: Іванюта П.В.Рік видання: 2009 Сторінок: 362

Примiтки:В посібнику висвітлюється концептуальні підходи до формування внутрішньогоспо дарського (управлінського) обліку, його місця і ролі в організації господарського обліку та в системі управління; обґрунтовується його основна функція — облік ви робничих витрат; розкрита дієвість внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, зокрема в умовах внутрішньогосподарського розрахунку і чекової форми контролю та в зв'язку із застосуванням інформаційних систем і комп'ютерних ло кальних мереж; розглядається взаємозв'язок внутрішньогосподарського (уп равлінського) обліку з бюджетуванням та контролінгом. Посібник буде корисним як для студентів і аспірантів, так і фахівців сільськогосподарської галузі.
Вступ до мовознавства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Славова Л.Л. Рік видання: 2009 Сторінок: 104

Примiтки:Навчальний посібник спрямований на формування у студентів знань, умінь та навичок у рамках вимог діючої програми з курсу. Присвячений розгляду базових тем із зазначеного курсу мовознавства і містить їхній короткий огляд, який супроводжується вправами для практичного засвоєння розглянутого матеріалу. Подані теми рефератів, тести для самоконтролю та список рекомендованої літератури сприятимуть інтенсифікації самостійної роботи студентів у межах курсу "Вступ до мовознавства". Для студентів філологів та викладачів іноземних мов.
Вступ до органічної хімії. Навчальний посібник

Автор: Мітрясова О.П.Рік видання: 2009 Сторінок: 400

Примiтки:У навчальному посібнику викладено основи знань з органічної хімії на основі принципу інтеграції з іншими природничими дисциплінами, що вивчаються студентами природничих спеціальностей. Особлива увага приділена значенню хімічних процесів та органічних сполук у природі, життєдіяльності живих організмів, для розв’язання та розуміння сучасних проблем довкілля. Для студентів і викладачів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.
Вступ до теорії перекладу.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Мамрак А.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 300

Примiтки:Підручник складається з методичного подання, покликаного сприяти оптимальному його використанню в навчальних цілях, а також трьох основних частин - інформаційної частини, представленої в графічній формі, яка анімується в комп’ютерній системі; тренувальних тестів, призначених для самостійної роботи; діагностуючих контрольних тестових за-вдань), структурованих відповідно до вимог блочно-модульної системи навчання. Крім того, підручник охоплює такі складові електронного варіанту, як план викладу тематичного мате-ріалу, тематичні списки рекомендованої літератури, ключові слова, контрольні запитання, глосарій, бібліографію, навчальні посібники, список лексикографічних джерел та модульні навчальні програми. Підручник складено у відповідності до вимог держстандарту і рекомендується для студентів філологічних спеціальностей університетів, аспірантів і викладачів. ISBN 978-966-364-27-9
Вступ до філософії. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Нікітін Л.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 256

Примiтки:В навчально-методичному посібнику виявляється специфіка філософського знання, висвітлюються основні етапи становлення і розвитку філософської думки, ії актуальні проблеми. Певну допомогу нададуть методичні поради і рекомендації до тем. В посібнике враховані вимоги кредитно-модульної системи навчання, а також положення галузевих стандартів висщої школи, якими для деяких дисциплін передбачається викладання інтегрованого курсу філософії. Розраховано на студентів заочного, а також очного відділень, широке коло читачів, які інтересуються філософськими питаннями. ISBN 978-966-364-588-9
Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Самохвалов В.С.Рік видання: 2008 Сторінок: 220

Примiтки:У навчальному посібнику розглянуто основні принципи енергозбереження за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів. Значну увагу звернуто на економічну ефективність енергозбереження. Наприкінці кожного розділу запропоновано контрольні запитання, що в значній мірі сприяє самостійному опануванню навчального матеріалу, а практичні приклади дозволяють краще освоїти методики економічної ефективності від впровадження енергозберігаючих заходів. ISBN 978-966-364-734-0