Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Українська мова для іноземців. Навчальний посібник

Автор: Лисенко Н.О. Рік видання: 2010 Сторінок: 240

Примiтки: Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською, французькою та англійською мовами. Посібник відрізняється наочністю і містить численні пояснювальні схеми, таблиці та ілюстрації. Призначений для початкового вивчення української мови студентами-іноземцями вищих навчальних закладів.
Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник

Автор: Гриценко Т.Б. Рік видання: 2010 Сторінок: 520

Примiтки: У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням»,подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування,мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному типі документів. Розглянуто також особливості усної форми професійного спілкування. Подано систему вправ, завдань,запитань для самоконтролю, а також контрольні тести. Усе це допоможе виробити навички практичного володіння українською мовою у різних сферах комунікативної професійної діяльності. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Мозговий В.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 592

Примiтки: Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекційний курс) пе редбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом; друга (прак тичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, мето дичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні тести для кожного модуля. У додатках надані зразки оформлення документів, граматичні форми словозміни і короткий словник труднощів перекладу слів і словосполучень. Видання розраховане передусім на студентів вищих навчальних закладів еко номічних і управлінських спеціальностей. Проте воно буде корисним також для службовців, керівників і менеджерів виробництв і організацій, що спілкуються ук раїнською і російською мовами одночасно. Курс розроблений з урахуванням новітніх тенденцій Болонського процесу.
Українська мова: професійне спрямування. Підручник затверджено МОН України

Автор: Кацавець Р.С. Рік видання: 2007 Сторінок: 256

Примiтки: Підручник висвітлює теоретичний і практичний матеріал відповідно до чинної програми курсу з української мови професійного спрямування. Він допоможе майбутнім фахівцям оволодіти навичками усної і писемної професійної мови, піднести загальний рівень мовної культури. Наголошується на особливостях усного мовлення, зокрема, засобах переконуючої комунікації. Подаються питання фонетики, лексикології, фразеології, морфології тапунктограми сучасної української мови. ISBN 978-966-364-500-1
Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання.Підручник затверджено МОН України

Автор: Кордон М.В Рік видання: 2010 Сторінок: 584

Примiтки: Розглядається історія української та зарубіжної культури — від первісного суспільства до кінця XX ст. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах людської історії. Для студентів вищих навчальних закладів. ISBN 978-611-01-0015-1
Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Зотов В.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 260

Примiтки: У словникові вміщено статті-довідки з основних культурологічних термінів курсу української й зарубіжної культури. Тематично вони пов’язані як із сучасністю, так і з історією світової та української культури. Широко представлені як традиційні, так і модерністські культурні напрямки. Об’єктивно й ґрунтовно висвітлено проблеми, що стосуються минулого й сучасного духовного життя українського народу. До словника включено понад 500 культурологічних термінів. Більша кількість статей присвячена проблемам української культури. Розрахований на студентів і курсантів вищих навчальних закла-дів системи МВС України ISBN 978-966-364-776-0
Управління витратами.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Давидович І.Є. Рік видання: 2008 Сторінок: 316

Примiтки: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи управління витратами як складника комплексної системи менеджменту підприємств і організацій в умовах ринкової економіки. Дана детальна характеристика витрат стосовно сьогоднішніх умов господарювання та їх класифікація. Розкрито суть і особливості планування, нормування, прогнозування витрат та калькулювання собівартості як найважливіших складових елементів системи управління витратами. Висвітлено практичні аспекти методики управління витратами в розрізі їх окремих видів. Показано вплив на управління витратами вітчизняних і зарубіжних систем і методів обліку затрат на виробництво. Охарактеризовані сучасні способи контролю за формуванням собівартості продукції. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями „Менеджмент організацій”, „Економіка підприємства” та практичних працівників, сферою діяльності яких є витрати виробництва. ISBN 978-966-364-762-3
Управління діловою кар'єрою. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Савельєва В.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 176

Примiтки: У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи розвитку кар'єри працівника на підприємстві. Визначаються й уточнюються основні поняття в галузі кар'єрного розвитку, досліджуються фактори й цінності, що впливають на становлення кар'єри персоналу. Обґрунтовуються методологічні й методичні основи формування й реалізації кар'єрної стратегії розвитку. Посібник призначений для студентів економічних факультетів, слухачів системи післядипломної освіти. ISBN 978-966-364-534-6
Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Навчальний посібник

Автор: Дахно І.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 328

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлено важливі аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю. Вирізняльними ознаками книги є своєрідність викладеного матеріалу та його прикладний характер. Посібник можна використовувати під час вивчення курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», а також інших дисциплін— «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Право зовнішньоекономічної діяльності», «Господарське право України», тощо. Навчальний посібник може бути порадником у практичній діяльності читачів. Для студентів і викладачів вищих закладів освіти, а також всіх, хто цікавиться зовнішньоекономічною діяльністю України та міжнародним бізнесом.
Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Пташченко Л.О. Рік видання: 2008 Сторінок: 296

Примiтки: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи функціонування корпоративних фінансів, моделі корпоративного управління та фінансові аспекти діяльності вітчизняних корпорацій. Висвітлені питання управління корпоративним капіталом, фінансовими інструментами інвестування, які маються у розпорядженні вітчизняних корпорацій, антикризового управління. Викладено прийоми і методи, покладені в основу інвестиційної математики і діагностики. Подано практичні підходи до управління ціною і структурою корпоративного капіталу, забезпечення корпоративних прав, оцінювання фінансових інструментів інвестування. Для студентів і викладачів економічних спеціальностей. Буде кори-сним для спеціалістів фінансово-економічних служб і фахівців у сфері корпоративного управління. ISBN 978-966-364-565-0
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 3-тє вид.Навчальний посібник

Автор: Козак Ю.Г. Рік видання: 2010 Сторінок: 312

Примiтки: У третьому, переробленому та доповненому, виданні навчального посібника розглядаються зміст і сутність понять конкуренції, конкурентоспроможності та між-народної конкурентоспроможності. Визначаються показники та чинники міжнародної конкурентоспроможності підприємства (організації). Центральне місце посідає роз-криття особливостей стратегій міжнародної конкурентоспроможності. Належна увага приділена висвітленню проблеми конкурентоспроможності українських підприємств (організацій) на міжнародних ринках. Завершальна тема присвячена питанням конкурентоспроможності в умовах глобалізації.Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації. В посібнику вміщені індивідуальні завдання, тематика рефератів, тести, які вводяться в ЕОМ, а також список рекомендованої літератури.Призначається для студентів економічних вузів і факультетів.
Управління персоналом. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Виноградська А.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 502

Примiтки: У навчальному посібнику з курсу "Управління персоналом" послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою кар'єрою, оцінки результатів діяльності працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом. ISBN 966-364-226-766-1
Управління персоналом. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Михайлова Л.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 248

Примiтки: У навчальному посібнику з курсу "Управління персоналом" послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою кар'єрою, оцінки результатів діяльності працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом.
Управління ресурсами та витратами.Навчальний посібник

Автор: Іванюта П. В. Рік видання: 2010 Сторінок: 320

Примiтки: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методологічні основи управління ресурсами і витратами на підприємстві в ринковій економіці господарювання в період інтеграційних перетворень. Систематезований матеріал навчального посібника дозволяє майбутнім фахівцям використовувати методи ефективного та раціонального прийняття управлінських рішень в умовах обмежених матеріальних ресурсів. Навчальний посібник буде корисний для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів, а також для практичних фахівців.
Управління ресурсами та витратами: Навчальний посібник

Автор: Іванюта П. В. Рік видання: 2010 Сторінок: 320

Примiтки: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методологічні основи управління ресурсами і витратами на підприємстві в ринковій економіці господарювання в період інтеграційних перетворень. Систематизований матеріал дозволяє майбутнім фахівцям використовувати методи ефективного та раціонального прийняття управлінських рішень в умовах обмежених матеріальних ресурсів. Буде корисний для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів, а також для практичних фахівців.
Управління розвитком регіону. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Миронова Т.Л. Рік видання: 2009 Сторінок: 328

Примiтки: Розглянуто принципи й методи регіонального управління, проаналізована галузева й функціональна структура господарства регіону як об'єкта управління, розглянуті цілі й завдання регіональної політики на сучасному етапі. Показано роль і види про гнозування й програмування економічного й соціального розвитку регіонів, виділені особливості управління розвитком регіонів. Висвітлено питання реформування ор ганів управління регіоном: державних органів і органів місцевого самоврядування, регіонального бюджетного менеджменту, управління регіональним природокорис туванням. Для студентів, що навчаються за спеціальностями: менеджмент ор ганізацій, державне управління, а також для аспірантів, викладачів, фахівців в об ласті державного й регіонального управління, економістів, географів.
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент): Навчальний посібник

Автор: Шевчук С. П. Рік видання: 2010 Сторінок: 184

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлено проблеми та методи управління сучасним офісом. Розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи сучасного офісу, інформаційно-документаційного забезпечення офіс-менеджменту та прийоми і засоби роботи з документами. Навчальний посібник призначається студентам і магістрам за напрямом підготовки «Менеджмент», має міждисциплінарне призначення у вивченні таких нав чальних дисциплін, як «Організація праці менеджера», «Бізнес-комунікації», «Діловий етикет», «Практикум з комп’ютерних дисциплін», а також може бути корисним широкому колу офіс-менеджерів, секретарів і помічників керівників, які опікуються питаннями управління й організації роботи офісу.
Управління фінансовою санацією підприємства. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Кондрашихін А.Б. Рік видання: 2008 Сторінок: 438

Примiтки: Розглянуто питання та особливості фінансових механізмів управління санацією підприємства в сучасному господарському комплексі України. В межах програми вищого навчального закладу та підготовки магістрів зі спеціальностей «Облік і аудит» та «Фінанси» надано характеристику основних суб'єктів управління, їх властивостей та поведінки у відносинах фінансової санації, приклади застосування управлінського впливу, технологій управління в умовах ринку. Висвітлено деякі функціональні, регіональні, нормативні аспекти фінансової санації станом на січень 2008 року. Запропоновано практичні рекомендації і схемні вирішення різних сценаріїв щодо розвитку фінансової санації. Навчальний посібник адресований студентам спеціальностей «Облік і аудит» та «Фінанси», аспірантам і здобувачам наукового ступеню, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям-практикам сучасних господарських комплексів і підприємств, працівникам державних органів. ISBN 978-966-364-709-8
Управлінський облік. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Атамас П.Й. Рік видання: 2009 Сторінок: 440

Примiтки: У навчальному посібнику наводиться конспективно зміст окремих тем управлінсько го обліку та методика розрахунків, що може слугувати базою для вирішення прак тичних завдань. Кожна тема включає, крім тексту лекції, питання для самоперевірки, контрольні тести, практичні завдання. До типових практичних завдань подано рішен ня. Це дасть змогу самостійно опановувати окремі методики і контролювати рівень самопідготовки. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, але може бути корисним практичним працівникам, які цікавляться питаннями уп равлінського обліку. ISBN 978-966-364-769-2
Управлінський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Корецький М.Х. Рік видання: 2007 Сторінок: 296

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлено теоретичні й практичні аспекти управлінського обліку як системи збирання, оброблення і аналізу інформації з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Наводиться конспективно зміст окремих тем управлінського обліку та методика розрахунків. Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бугалтерів-практиків, фінансистів, економістів, менеджерів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Навчальний посібник рек МОН України

Автор: Іванюта П.В. Рік видання: 2007 Сторінок: 228

Примiтки: В навчальному посібнику викладені поняття як самої системи в цілому, так і інформаційної системи зокрема, розглянуті етапи розвитку інформаційних систем, узагальнюються особливості економічних інформаційних систем. В навчальному посібнику обгрунтовані принципи побудови інформаційних систем в аналізі та аудиту. Рекомендована технологія проведення аналітичних досліджень з використання комп'ютерної техніки, зв'язок аналітичних інформаційних систем з системами бухгалтерського обліку та фінансового аналізу, доцільність організації аналітичного дослідження поряд із роботою комп'ютерної техніки. Даний посібник буде корисний для студентів, аспірантів та фахівців економічних спеціальностей. ISBN 978-966-364-424-0
Усна народна творчість.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Філоненко С.О. Рік видання: 2008 Сторінок: 416

Примiтки: У посібнику подається навчально-методичний комплекс із дисципліни «Усна народна творчість» для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова і література», адаптований до умов навчання за кредитно-модульною системою. Пропонується філологам (студентам, аспірантам, викладачам), усім, хто цікавиться українським фольклором. ISBN 978-966-364-744-9