Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Теоретичні основи бухгалтерського обліку.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Ганін В.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 334

Примiтки: У підручнику на основі чинного законодавства України та бухгалтерської практики висвітлено поняття еволюції бухгалтерського обліку, предмет, об'єкти та методи бухгалтерського обліку, вплив господарських операцій на статті балансу, рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис, організація і техніка ведення обліку. Підручник видається разом з питаннями до самоконтролю знань, тестовими завданнями. Для студентів вищих навчальних закладів, професорсько-викладацького складу, аудиторів, аспірантів. ISBN 978-966-364-701-2
Теория бухгалтерского учета. 2-е издание. Учебник

Автор: Лишиленко А.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 236

Примiтки:В учебнике в логической последовательности в разрезе тем раскрыты: общая характеристика и суть бухгалтерского учёта, предмет и метод бухгалтерского учёта, бухгалтерский баланс, система счетов бухгалтерского учёта и двойная запись, учёт кругооборота хозяйственных средств, документация и инвентаризация, основы организации бухгалтерского учёта и отчётности. Учтены требования действующего законодательства, приминения нового Плана счетов, а также Положений (стандартов) бухгалтерского учёта. Предназначен для студентов высших учебных заведений экономических специальностей всех уровней аккредитации, слушателей системы повышения квалификации, бухгалтеров-практиков, финансистов, экономистов, менеджеров, аудиторов, а также тех, кто самостоятельно изучает бухгалтерский учёт. ISBN 978-966-364-584-1
Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Ждан В.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 384

Примiтки: Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для підготовки студентів за спеціальністю "Облік і аудит", а також інших спеціальностей за напрямом "Економіка і підприємництво". В посібни ку з урахуванням останніх змін законодавчої бази та П(С)БО розкриваються місце бухгалтерського обліку в системі господарського обліку в Україні; розглядаються основи організації, техніка та методологія облікової роботи в сучасних умовах гос подарювання, зокрема, облік господарських процесів основної діяльності на вітчиз няних підприємствах, детальна характеристика первинних документів та документо обороту з використанням ілюстративного матеріалу, комплекс робіт при інвентари зації різних об'єктів, алгоритм визначення складу фінансової звітності для окремих підприємств з відображенням взаємозв'язків між певними її формами.
Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник

Автор: Лишиленко О.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 219

Примiтки: У підручнику в логічній послідовності у розрізі висвітлені: загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку, предмет і метод бухгалтерського обліку, бухгалтерський баланс, система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис, облік кругообігу господарських засобів, документація та інвентаризація, основи організації бухгалтерського обліку і звітності. Враховано вимоги чинного законодавства, застосування нового Плану рахунків, а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, фінансистів, економістів, менеджерів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.
Теорія держави і права. Практикум.Практикум

Автор: Тимченко С.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 248

Примiтки: Практикум підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. Враховуючи приєднання національної системи вищої освіти до Болонського процесу, складовою якого виступає запровадження кредитно-модульної системи, особливого значення набуває здійснення належного контролю за якістю знань студентів. Для реалізації цього завдання розроблено тести і таблиці до кожної теми курсу. Рекомендовано студентам юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам і викладачам для перевірки якості та рівня знань з курсу теорії держави та права. Практикум може бути використаний при проведенні модульного контролю, для забезпечення дистанційного навчання і контролю. ISBN 978-966-3645-741-8
Теорія держави і права: модульний курс. Навчальний посібник

Автор: Кириченко В.М. Рік видання: 2010 Сторінок: 264

Примiтки: Навчальний посібник висвітлює основні положення теорії держави і права з урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, новітніх підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на державу і право в Україні. Посібник містить зміст навчальної дисципліни «Теорія держави і права», конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання, які виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, термінологічний словник. Відповідно до вимог ECTS надана модульно-рейтингова система оцінювання знань та умінь студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів, а також щодо самостійної роботи студентів. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, неюридичних, і перш за все, технічних спеціальностей, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами теорії держави і права.
РТеорія економічного аналізу. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Чигринська О.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 256

Примiтки: Відповідає структурі та змісту програми навчальної дисципліни "Теорія економічно го аналізу" для підготовки студентів за спеціальністю "Менеджмент організацій", а також інших спеціальностей за напрямом "Економіка і підприємництво". Розкрива ються теоретичні основи сучасного економічного аналізу та можливості використан ня його методології для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. З метою кращого засвоєння матеріалу посібник містить комплекс контрольних запитань та практичних завдань. Може бути використаний в процесі самостійного вивчення дис ципліни "Теорія економічного аналізу" студентами всіх форм навчання економічних спеціальностей.
Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів

Автор: Іщенко А.В. Рік видання: 2007 Сторінок: 158

Примiтки: Посібник присвячений аналізу складного та багатоаспектного явища – доказуванню на досудовому слідстві. В роботі з урахуванням сучасного стану розвитку наук кримінального процесу та криміналістики розглянуті основні проблеми, які мають відношення до криміналістичного розуміння забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів. Авторами головна увага зосереджена на окресленні підходів до визначення самого поняття криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві та його системно-структурного аналізу. Розрахований на слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, практичних працівників, науково-педагогічний склад та науковців.
Теорія ймовірностей та математична статистика. 5-те видання

Автор: Барковський В.В. Рік видання: 2010 Сторінок: 424

Примiтки: Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми дисципліни «Вища математика для економістів» (Частина 2: «Теорія імовірностей та математична статистика») для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки. Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули; багато розв’язаних типових задач; необхідні таблиці; завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних робіт, індивідуального семестрового завдання, тести. Рекомендований для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів, які вивчають дисципліну «Теорія імовірностей та математична статистика».
Теорія ймовірності та математична статистика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Кармелюк Г.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 576

Примiтки: В посібнику в доступній формі викладені загальні теоретичні положення основних розділів теорії імовірностей і математичної статистики, які ілюструються великою кількістю детально розглянутих прикладів і задач різної складності. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, педуніверситетів, технічних вузів та осіб, що застосовують в своїй практиці імовірнісні методи і методи математичної статистики. ISBN 978-966-364-495-0
Теорія та практика підприємницького ризику: Навчальний посібник

Автор: Кондрашихін А. Б. Рік видання: 2009 Сторінок: 224

Примiтки: Розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження, обліку та оцінки ризиків підприємницької діяльності в господарському комплексі України. Визначено джерела ризиків і причини виникнення, методи зниження їх негативного впливу на господарські результати суб’єктів та економіку в цілому. Матеріал ґрунтується на сучасних прийомах економічного дослідження системно-структурному аналізі, регіонально-комплексному підході. Виділені нові види ризиків, які властиві етапу економічних трансформацій національного господарства. Навчальний посібник адресований студентам спеціальностей «Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит», аспірантам і здобувачам наукового ступеня, викладачам вищих учбових закладів, фахівцям-практикам сучасних господарських комплексів, працівникам державних органів.
Теорія фінансів. Підручник

Автор: Федосов В.М. Рік видання: 2010 Сторінок: 572

Примiтки: Цей підручник є першою спробою повернути українську фінансову школу до загального русла світової фінансової науки. Вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курсу висвітлюються питання теорії фінансів у систематизованому вигляді з сучасною системою оцінок. Підручник устаткований контрольними запитаннями і тестами для перевірки знань студентів, узагальненнями підходів до трактування категорій, списком рекомендованих першоджерел до кожної теми. За структурою і змістом підручник відповідає програмі навчального курсу "Фінанси", який вивчається на усіх факультетах економіки і фінансів вищих закладів освіти України. Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання теорії фінансів. ISBN 978-966-364-997-9
Техніко-криміналістичне дослідження документів.Навчально-методичний посібник

Автор: Воробей О.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 302

Примiтки: Навчально-методичний посібник присвячений техніко-криміналістичному дослідженню документів. Значна увага приділяється теоретичним положенням техніко-криміналістичного дослідження документів та його методам. Окремо розглянуті методики та особливості техніко-криміналістичного дослідження різних категорій документів: бланків; відбитків печаток та штампів; рукописних записів; пошкоджених документів; грошей та цінних паперів тощо. Видання розраховане на курсантів навчальних закладів МВС України експертної спеціалізації, слухачів факультетів підвищення кваліфікації, викладачів, практичних працівників експертних підрозділів та всіх тих, хто цікавиться цією проблемою.
Технологія виробництва преміксів.Підручник

Автор: Єгоров Б.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 286

Примiтки: У підручнику подано характеристику сировини, проаналізовано рецептуру преміксів, наведено їхню класифікацію, порядок розрахунку рецептів преміксів та наукові основи їхнього виробництва. Розглянуто принципову та окремі технології промислового виробництва преміксів, порядок здійснення технологічного контролю виробництва. Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю «Технологія зберігання та переробки зерна», а також для фахівців цехів та заводів з виробництва преміксів, кормових добавок та комбікормів, птахофабрик та тваринницьких комплексів і господарств.
Технологія парфумерно-косметичних продуктів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Пешук Л.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 376

Примiтки: Наведена сучасна класифікація, номенклатура, властивості парфумерних та косметичних продуктів і туалетного мила, вимоги до їх якості, основні принципи та особливості складання рецептури теоретичні та інженерні основи їх отримання, упаковки, транспортування, зберігання і використання, приведені технологічні схеми виробництва парфумерно-косметичних продуктів різного агрегатного стану, та перспективи їх виробництва.
Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Капліна Т.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 280

Примiтки: Викладено основи технології продукції ресторанного господарства, фізико-хімічні, біохімічні та технологічні зміни при оброблянні сировини та напівфабри-катів. Подано асортимент сировини, що використовується у закладах ресторанно-го господарства, вимоги до її якості. Вперше проведено історико-етнографічні до-слідження полтавської кухні. Представлено сучасний асортимент фірмових страв полтавської кухні. ISBN 978-966-364-743-2
Тлумачний російсько-украінський словних психологічних термінів. Толковый русско-украинский словарь психологической терминологии

Автор: Бродовська В. Й. Рік видання: 2009 Сторінок: 512

Примiтки: Запропонований тлумачний російсько-український словник нараховує близько 1400 психологічних термінів. Словник подає тлумачення російською та українською мовами. Розрахований словник на використання в самостійній та індивідуальній роботі студентів, яка є важливою в кредитно-модульній системі навчання, що передбачена Болонським процесом. Даний словник допоможе викладачам та студентам, а також всім педагогічним працівникам освіти і тим, хто цікавиться наукою психологією.
Тлумачний словник економіста. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Гончаров С.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 268

Примiтки: Тлумачний словник-довідник економіста містить 2250 основних економічних термінів із загальноекономічних, аудиторських, фінансових, бухгалтерських, маркетингових, управлінських та інших понять з їх російськими відповідниками. Словник буде корисним для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, учителів, економістів, менеджерів, державних службовців, а також для всіх, хто вивчає ринкову економіку ISBN 978-966-364-783-8
Товарознавство (промислове обладнання , прилади, інструменти). Навч пос рек МОН України

Автор: Оснач О.Ф. Рік видання: 2008 Сторінок: 304

Примiтки: У навчальному посібнику розкривається класифікація, призначення, основні характеристики, маркірування, умови транспортування та зберігання основних видів промислового обладнання, інструменту, підшипників кочення та засобів промислової автоматики. Рекомендовано для студентів і викладачів економічних ВУЗів, а також для практичних фахівців.
Товарознавство м'яса і м'ясних товарів. 2-ге видання. Підручник

Автор: Сирохман І.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 379

Примiтки: Підручник розрахований для бакалаврів напряму підготовки „Товарознавство і торговельне підприємництво” і магістрів спеціальностей “Товарознавство і комерційна діяльність”, “Експертиза товарів і послуг”, “Товарознавство і експертиза в митній справі” з дисципліни “Товарознавство продовольчих товарів”, вивчення якої передбачено у навчальних закладах ІІІ і ІV рівнів акредитації. У підручнику узагальнено товарну характеристику, класифікацію, склад м’яса, формування споживних властивостей і асортименту м’ясних продуктів, тенденції розробки нових виробів, поліпшення їх харчової цінності, використання засобів збереження якості товарів. Підручник включає новітні досягнення науки й техніки галузей виробництва м’ясних товарів, матеріал щодо визначення якості окремих груп м’ясних продуктів, ідентифікації видів, виявлення фальсифікації.Частину матеріалу можна адресувати і широкому колу читачів. ISBN 978-966-364-787-6
Товарознавство непродовольчих товарів. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Зрезарцев М.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 326

Примiтки: Пропонуємий посібник підготовлений у відповідності з програмою напрямку підготовки «Товарознавство і торгівельне підприємництво» і розкриває основні властивості непродовольчих товарів, наводить їх маркування, призначення, умови використання, транспортування та зберігання. Це дозволить розпізнавати асортимент продукції та товарів, визначати якість продукції та основні дефекти, визначати доцільність та ефективність їх використання. Головна мета вивчення курсу “Комерційне товарознавство” – оволодіти знаннями, необхідними для вирішення практичних завдань у сфері товарообігу основних груп непродовольчих товарів. Посібник розрахований на студентів усіх форм навчання. ISBN 978-966-364-849-1
Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. 2-ге видання. Підручник затверджено МОН України

Автор: Сирохман І.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 614

Примiтки:Підручник розрахований на підготовку бакалаврів, спеціалістів спеціальностей "То варознавство і комерційна діяльність", "Експертиза товарів і послуг", "Товарознав ство та експертиза в митній справі" з дисципліни "Товарознавство тари і пакувальних матеріалів", вивчення якої передбачено у навчальних закладах III і IV рівнів акреди тації. У підручнику наведено товарознавчу характеристику основних і допоміжних пакувальних матеріалів. Особливе місце займають полімерні комбіновані та багато шарові матеріали і тара на їх основі. Розглянуто сучасні тенденції пакування відповідних груп продовольчих і деяких непродовольчих товарів. Підручник вклю чає новітні досягнення науки і техніки пакування, безпеки і якості пакувальних ма теріалів і тари. Частину матеріалу можна адресувати і широкому колу читачів.
Товарознавство сировини та матеріалів.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Зрезарцев М.П. Рік видання: 2008 Сторінок: 400

Примiтки: Повсякденне споживання товарів вимагає детального вивчення їх споживних властивостей та умов використання. Споживчі властивості більшості товарів визначаються матеріалами, що використовуються, і технологією їх виробництва. У посібнику викладені класифікація, асортимент, основні властивості, умови використання, принципи маркування, правила транспортування та зберігання основних груп сировини і матеріалів. До кожного розділу посібника наведені контрольні питання для самостійного визначення рівня засвоєння матеріалу. ISBN 978-966-364-674-9
Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Сирохман І.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 544

Примiтки: Навчальний посібник розрахований на підготовку спеціалістів і магістрів спеціальностей „Товарознавство і комерційна діяльність”, „Експертиза товарів і послуг”, „Товарознавство і експертиза в митній справі” з спеціальної дисципліни, вивчення якої передбачено у навчальних закладах III і IV рівнів акредитації. У навчальному посібнику розглянуті проблеми функцій їжі, інгредієнтний склад функціональних продуктів, проблеми створення і виробництво цих продуктів, зв’язок між використаними харчовими і біологічно активними добавками, споживними властивостями продуктів. Розглянуто функціональні властивості природних і продуктів переробки зерна. Значна увага приділена характеристиці асортименту хлібобулочних, кондитерських виробів, молочних, жирових, м’ясних і рибних товарів спрямування. Посібник включає новітні досягнення науки і техніки щодо проектування продуктів функціонального призначення та їх використання. ISBN 978-966-364-803-3
Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів. Підручник

Автор: Сирохман І.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 616

Примiтки: Викладено вплив різних чинників на формування споживних властивостей крохмалю, крохмалепродуктів, цукру, меду і кондитерських товарів, наведено їх класифікацію і дано товарознавчу характеристику цих виробів. Розглянуто асортимент, пакування, маркування, вимоги до якості, правила приймання, умови, строки зберігання і процеси, що проходять під час зберігання кондитерських виробів. Підручник включає новітні досягнення науки і техніки, галузей виробництва цукру, кондитерських виробів, матеріал щодо ідентифікації видів, виявлення фальсифікації. Матеріал підручника викладено відповідно до програми дисципліни “Товарознавство продовольчих товарів”. Він розрахований на підготовку бакалаврів і магістрів за напрямом „Товарознавство і торгівельне підприємництво”. Частину матеріалу можна адресувати і широкому колу читачів ISBN 978-966-364-694-7
Товарознавчі аспекти маркетингу. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Дудла І.О. Рік видання: 2007 Сторінок: 224

Примiтки: Головною метою навчального курсу «Товарознавчі аспекти маркетингу» є науково-практичне та методичне забезпечення підготовки спеціалістів до товарознавчої діяльності в умовах ринку. Посібник розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.
Транспортна логістика.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Смирнов І.Г. Рік видання: 2008 Сторінок: 224

Примiтки: У посібнику розглядаються проблеми і перспективи розвитку транспортної логістики в Україні, враховуючи її євроінтеграційний курс, питання: світовий ринок транспортнологістичнихпослуг; логістична стратегія Європейського Союзу, його транспортні кордони і пан’європейські транспортні зони; інтеграціяУкраїни у світову та європейську транспортнологістичні системи; екологічні проблеми логістики та її розвиток в Україні; обслуговування споживачів і фірм автомобільним транспортом. Вінбуде корисний студентам вищих навчальних закладів, які вивчають курси “Логістика” і “Транспортна логістика”, аспірантам,працівникам транспортнологістичних компаній, науковцям івсім небайдужим до розвитку української логістики. ISBN 978-966-364-723-4
Риторика. НТранспортна логістика.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Сокур Л.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 220

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлено загальна характеристика транспорту, організація транспортних перевезень вантажу, надається характеристика окремих елементів транспортної логістики. Розглядається транспортне забезпечення зовнішньо-економічних угод, проблеми та перспективи розвитку транспорту. Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних та управлінських спеціальностей вузів і шкіл бізнесу, слухачів системи підвищення кваліфікації, а також практичних працівників, які цікавляться питаннями транспортної логістики. ISBN 978-966-364-858-3
Трудове право України.Навчальний поcібник

Автор: Теліпко В. Е. Рік видання: 2009 Сторінок: 342

Примiтки:У навчальному посібнику на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування розкриваються основні інститути сучасного трудового права України. В посібнику розглядаються найважливіші наукознавчі проблеми теорії трудового права. Детально вивчено предмет, метод, функції, принципи і система трудового права, місце трудового права в системі права України. Ґрунтовно висвітлено поняття і структуру трудових правовідносин, правосуб’єктність їх учасників. Значну увагу приділено колективним договорам і угодам, трудовому договору, окрема увага приділяється питанням встановлення і налагодження соціального партнерства в Україні. Пропонований посібник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, пошуків і науковці, юристів-практиків та усіх інших, хто цікавиться проблемами правового регулювання сфери праці в умовах правових реалій сучасної України ISBN 978-966-364-910-8
Туристичне країнознавство. Європа.Навчальний посібник

Автор: Мальська М.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 224

Примiтки:Розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Європи: переважаючі види туризму, головні архітектурні і природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти. Для студентів спеціальності 6050200 “Менеджмент організацій” та 6050400 “Туризм”
Туристичний бізнес. Навчальний посібник

Автор: Мальська М.П. Рік видання: 2007 Сторінок: 520

Примiтки: Розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту та марке тингу. Для студентів та фахівців з туризму. ISBN 978-966-364-550-6