Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами

Автор: Г. П. Журавель Рік видання: 2008 Сторінок: 288

Примiтки: У першій частині самовчителя популярно викладено суть бухгалтерського обліку за новим планом рахунків та положеннями (стандартами), уведеними в Україні. Це дозволяє кожному читачеві сформувати цілісне уявлення про особливості бухгалтерського обліку діяльності підприємств. Самовчитель призначений для студентів заочної форми навчання, а також підприємців, які мають обмаль часу для засвоєння його сутності за існуючими підручниками й посібниками. Водночас він буде корисним кожному галузевому спеціалісту: будівельнику, інженеру, технологу, продавцю, які значну частину робочого часу витрачають саме на облік. Навіть такі працівники, як референт, секретардрукарка, оператор комп’ютера значно краще виконують свої обов’язки, коли вони мають певні знання з бухгалтерського обліку. Друга частина самовчителя знадобиться тим, хто має необхідні професійні знання, як своєрідний довідник з кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку.
Світова економіка. 2-ге видання. Навчальний посібник

Автор: Дахно І.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 280

Примiтки:Навчальний посібник стисло висвітлює стан, проблеми та основні тенденції розвит ку світової економіки на сучасному етапі. Основними інформаційними джерелами для написання книги були англомовні публікації. Англо український глосарій містить понад 300 термінів. Посібник може використовуватися при викладанні та вивченні дисциплін "Світова економіка", "Міжнародна економіка", "Економічна і соціальна географія зарубіжних країн" тощо. Для студентів вищих навчальних за кладів та широкого читацького загалу, що цікавиться питаннями світової економіки та англійською мовою. ISBN 978-966-364-586-5
Світовий ринок послуг. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Румянцев А.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 456

Примiтки: Навчальний посібник присвячено розгляду теоретичних та практичних питань роз витку світового ринку послуг в умовах глобалізації міжнародної економіки. Основна увага зосереджена на розкритті економічної природи, сутнісних рис, напрямів функціонування світового ринку послуг на сучасному етапі еволюції міжнародних торговельних відносин. Подана класифікація світового ринку послуг та розглянуто такі його основні складові як: світові ринки транспортних, туристичних, страхових, інформаційних, рекламних, фінансових, освітніх, інжинірингових послуг. Окремий розділ роботи присвячено висвітленню особливостей, проблем та пріоритетних на прямів розвитку сфери послуг в Україні в умовах глобалізації. Для студентів вузів, викладачів, підприємців та читачів, що цікавляться питаннями міжнародної торгівлі послугами.
Система технологій.Підручник

Автор: Остапчук М.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 366

Примiтки: Викладено технологію як складову економіки та суспільства, закономірності технологічного розвитку у відповідності з розвитком суспільства. Визначено принципи виготовлення виробів та вибір технологічних систем із урахуванням нормативних показників якості готових виробів, можливостей їх збуту, економічних вимог, екологічних умов з мстою .забезпечення населення продуктами споживання. Вперше викладено закономірності та перспективи пріоритетного розвитку технології, принципи керування технологічними процесами. економічні методи оцінки якості та рівня розвитку технології, принципи та приклади визначення затрат сировини, палива, енергії, води та інших складових на виробництво харчових продуктів. Для студентів, що навчаються за спеціальностями харчових технологій економічного напряму, всіх фахівців, що мають відношення до харчової технології.
Системи соціального страхування зарубіжних країн. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Григораш Г.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 144

Примiтки: У навчальному посібнику «Системи соціального страхування зарубіжних країн» подано аналіз систем соціального страхування країн СНД, США, Японії, Європейського Союзу, чий досвід у силу історичних та політичних обставин має найбільше значення для України. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, питання та тести для перевірки якості засвоєних знань. Посібник призначено для студентів економічних вузів, магістрів, фахівців системи соціального захисту України. ISBN 978-966-364-579-7
Сільськогосподарське дорадництво. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Галич О.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 368

Примiтки: Навчальний посібник «Сільськогосподарське дорадництво» розроблено відповідно до сучасних потреб аграрної політики України, Закону України „Про сільськогосподарську дорадчу діяльність", методичних рекомендацій з проведення кваліфікаційного іспиту фахівців, які мають бажання на професійному рівні проводити дорадчу діяльність (для вищих аграрних закладів Мінагрополітики України), що затверджені директором департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України 10.04.2006 р. і передбачає активну творчу самостійну роботу студентів.Основна мета навчального посібника - сформувати у студента систему знань і навичок з сільськогосподарського дорадництва, підкреслити роль спеціалістів аграрного профілю як консультантів. 978-966-364-469-1
Соціальна педагогіка. 4-те видання. Підручник затверджено МОН України

Автор: Капська А.Й. Рік видання: 2009 Сторінок: 486

Примiтки: Підручник має за мету допомогти студентам, соціальним педагогам і соціальним працівникам розширити знання про новий напрямок у науці — соціальну педагогіку. Розглянуто широке коло теоретичних питань, пов'язаних зі створенням умов для соціального становлення особистості. Корисні знання одержать практики щодо особливостей соціально педагогічної роботи з різним контингентом дітей та молоді, які потребують допомоги, підтримки і захисту. Підручник розрахований на студентів, викладачів навчальних закладів різного рівня акредитації, спеціалістів практиків, волонтерів у сфері соціальної роботи.
Соціальна педагогіка. Мала енциклопедія. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Звєрєва І.Д. Рік видання: 2008 Сторінок: 264

Примiтки: У виданні подано найбільш поширені категорії й поняття соціальної педагогіки. Публікація адресована соціальним педагогам та соціальним працівника, учителям, іншим практикам соціальної сфери, науковцям, аспірантам докторантам та студентам, які опановують фах соціального педагога чи соціального працівника. ISBN 978-966-364-577-3
Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Безпалько О.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 208

Примiтки: У посібнику подано матеріали основних теоретичних положень соціальної педагогіки у вигляді опорних схем, таблиць та текстових пояснень. Видання розраховано на студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», викладачів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації, практиків соціальної сфери. ISBN 978-966-364-837-8
Соціальна психологія. 2-ге видання.Підручник

Автор: Москаленко В.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 688

Примiтки: Підручник, що пропонується є другим виданням книги, що отримала в 2006 році диплом II ступеня Академії педагогічних наук України на конкурсі кращих наукових робіт в номінації підручників і дидактичних комплектів для учнів, студентів. В підручнику викладено основні теми загального курсу соціальної психології на основі сучасних досліджень в цій галузі. Проблеми, які висвітлюються в підручнику, відображають новий погляд на стан соціально-психологічної науки і відповідають тим потребам в соціальних знаннях, які склались в суспільстві на даному етапі. Зміст, що викладено в темах підручника, розкривається на основі новітніх досягнень сучасної соціальної психології. В ньому знайшли відображення ряд проблем, які ще не висвітлені в існуючих на сьогодні інших підручниках і посібниках з соціальної пси¬хології, зокрема „техніки спілкування", „окремі моделі соціалізації" тощо. Теоретичний матеріал підручника ілюструється прикладами, описами експери¬ментів, в ньому є тестовий матеріал, вправи, рекомендовано літературу до кожної теми. Підручник може бути корисним не тільки для студентів та аспірантів, але й прислужиться всім тим, хто цікавиться питаннями соціальної психології. ISBN 978-966-364-591-9
Соціальна філософія.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Таран В.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 270

Примiтки: Зміст навчального посібника включає в себе матеріал нормативного курсу філософії, передбаченого навчальною програмою для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Включені до посібника теми соціально-філософського характеру розкриваються з урахуванням нових підходів у вітчизняній і зарубіжній науково-філософській літературі. Актуальні проблеми соціальної філософії, що висвітлюються у посібнику, подано з врахуванням специфіки викладання курсу філософії в юридичних вузах системи МВС України. Навчальний посібник з соціальної філософії розрахований на курсантів, студентів, магістрів, ад’юнктів та викладачів юридичних вузів системи МВС України. ISBN 978-966-364-781-4
Соціальне страхування. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Внукова Н.Н. Рік видання: 2009 Сторінок: 410

Примiтки: Посібник відповідає програмі курсу „Соціальне страхування”, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Викладено теоретичні основи фінансової діяльності суб’єктів та учасників системи соціального страхування. Розглянуті функції, особливості організації та функціонування системи соціального забезпечення в Україні, засоби та методи його регулювання. Подано результати фінансової звітності діяльності фондів соціального страхування України, нормативно-правові акти та інструктивні матеріали з державного регулювання соціального страхування. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також фахівців страхової, фінансової та кредитної сфер. ISBN 978-966-364-789-0
Соціально-політичне управління.Навчальний посібник

Автор: Шульга М.А. Рік видання: 2008 Сторінок: 246

Примiтки: В посібнику розглядаються сформовані у політологічній, соціологічнії!, філософській та управлінській думці сучасності моделі соціально-політичного управління. Перелік тем та завдань для самостійної роботи складений таким чином, щоб забезпечити формування у студентів здатності аналізувати зазначені моделі з точки зору їх дотичносты до практики управління соціально-політичними процесами в сучасному українському суспільстві. До кожної теми пропонується орієнтовна тематика рефератів і курсових робіт та список рекомендованої літератури (основної і додаткової). Наприкінці посібника розміщені геми для дискусії, питання для самоконтролю, глосарій, а також рекомендована навчальна і довідкова література. Пропонований іменний покажчик має сприяти ознайомленню студентыв з ідеями представників як загальної теорії управління, так і основних моделей соціально-політичного управління. Для майбутніх політологів, управлінців, усіх, хто цікавиться перебігом соціаль-но-політнчних процесів та актуальними проблемами управління ними.
Соціологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Болотіна Є.В. Рік видання: 2007 Сторінок: 128

Примiтки: У посібнику наведені завдання до ділових ігор з курсу „Соціологія”. Методичні рекомендації містять завдання до самостійної роботи студентів, тести та реферати. У методичних поясненнях відображено інструментарій проведення соціологічних досліджень, наведені приклади оформлення анкет, бланків інтерв’ювання та розрахункові формули, необхідні для проведення експерт-опитування.
Соціологія. Навчальний посібник

Автор: Кузьменко Т.М. Рік видання: 2010 Сторінок: 320

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлюються основні теми нормативного курсу соціології, які викладаються студентам вищих навчальних закладів. У посібнику містяться матеріали з історії соціологічної думки, щодо організації та проведення емпіричного соціологічного дослідження, розглядається суспільство як соціальна системи, соціальна структура суспільства та її елементи. Навчальний посібник включає перелік рекомендованої літератури, програму курсу, тести та завдання для перевірки знань.
Соціологія.Підручник

Автор: Волович В.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 808

Примiтки: Підручник «Соціологія» систематизований виклад курсу основ соціології. Висвітлюються основні віхи становлення та розвитку соціологічних знань, формування соціологічної думки в Україні. Викладено основні положення про суспільство як соціальну систему. Розглядаються питання соціології політики, соціології особи, механізми соціальної діяльності і поведінки особи, соціальної структури та політичної системи в Україні, соціологія економіки, соціологія міста, села, а також висвітлюються основні положення соціології способу життя, вільного часу та засобів масової інформації. Розглядаються проблеми соціології релігії, права, культури, виховання, а також демографічних процесів. Викладено основні положення теорії і практики соціологічних досліджень. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-831-6
Соціологія: практикум. Модульний варіант.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Нестуля О.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 272

Примiтки:У книзі узагальнено досвід викладання курсу "Соціологія" за кредитно-модульною системою навчання для студентів економічних спеціальностей. До кожної теми пропонується опорний конспект вивчення нового матеріалу, виконаний у схемах і таблицях, додаються індивідуальні завдання різного рівня складності, спрямовані на розвиток соціологічного мислення майбутніх фахівців, тестові завдання для самоперевірки знань. ISBN 978-966-364-835-4
Спільне підприємництво в сільському госп-ві. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Дмитрук Б.П. Рік видання: 2008 Сторінок: 288

Примiтки:У навчальному посібнику висвітлено теоретичні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності, іноземного інвестування та створення спільних підприємств в Україні, аналізується досвід функціонування спільних підприємств із залученням іноземних інвестицій в сільському господарстві. Особлива увага приділена дослідженню зовнішньоекономічної політики України в сфері залучення іноземних інвестицій, поліпшенню інвестиційного клімату, обґрунтуванню ролі держави в підтримці інвестиційних процесів у напрямку інтеграції до світової економіки. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів, викладачів вузів, слухачів системи післядипломної освіти, працівників підприємств і організацій сфери АПК, а також тих, хто прагне самостійно підвищити свій професійний рівень з проблем спільного підприємництва та інтеграційних процесів.
Стандарти бухгалтерського обліку в Україні

Автор: Лень В.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 438

Примiтки: «Стандарти бухгалтерського оліку в Україні» – збірник нормативних документів, що вміщує основні діючі на момент видання збірника нормативні та методичні документи з бухгалтерського обліку та звітності, в тому числі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, додатки до них із затвердженими формами звітності та основні необхідні для належного ведення бухгалтерського обліку документи Міністерства фінансів України. Насамперед збірник призначено для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей при вивченні дисциплін з бухгалтерського обліку. Він може бути корисним також для викладачів бухгалтерських та економічних дисциплін, практикуючих бухгалтерів, економістів, керівників підприємств та організацій усіх форм власності, фахівців контролюючих органів. ISBN 978-966-364-914-6
Стандартизація та сертифікація товарів та послуг.Підручник

Автор: Салухіна Н.Г Рік видання: 2010 Сторінок: 336

Примiтки: Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції (процесів, робіт, послуг). Важлива увага приділяється організаційно-методичним та правовим принципам стандартизації і сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю продукції (процесів, робіт, послуг).Підручник розрахований на студентів, магістрів і викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, торговців. Книга зацікавить широке коло читачів, яких цікавлять проблеми технічного регулювання.
Статистика в малюнках та схемах. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Акімов О.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 168

Примiтки: Навчальний посібник спрямований на оволодіння студентами методами добору, обробки, вивчення та аналізу необхідних соціально-економічних явищ і процесів. Посібник містить основні теми курсу, які наочно подані у вигляді малюнків та схем, що полегшує вивчення і краще оволодіння дисципліною, та загальні відомості по кожній з тем і контрольні питання, необхідні для засвоєння вивченого матеріалу, які можна використати як для перевірки набутих знань студентів на практичних заняттях, так і для контролю знань при самостійному вивченні курсу. ISBN 978-966-364-496-7
Статистика. Підручник допущено МОН України

Автор: Лугінін О.Є. Рік видання: 2008 Сторінок: 608

Примiтки: Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної програми нормативної дисципліни "Статистика" для студентів освітньо кваліфікаційного рівня "бакалавр" на підставі галузевого стандарту вищої освіти (ГСВО) за напрямом підготовки 0502 "Менеджмент". За розглянутими темами наведені питання для самоконтролю, при клади рішення типових задач і варіанти задач за темами, що робить підручник кори сним у самостійній роботі студентів, особливо для заочної та дистанційної форм на вчання. Розраховано для студентів бакалаврського рівня підготовки за напрямами з менеджменту, економіки і підприємництва, міжнародних відносин. Може бути кори сним фахівцям із статистичного обліку банків, фірм, маркетингових служб, виклада чам економічних спеціальностей та менеджменту.
Статистика.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Кушнір Н.Б. Рік видання: 2009 Сторінок: 202

Примiтки: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни містить типову програму нормативної навчальної дисципліни, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лекційних і практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, типові вправи та задачі, тренінгову тестову програму, завдання на курсову та індивідуальну роботу та список рекомендованої літератури. Навчальний посібник може бути корисними при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу. Видання адресоване студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та слухачам системи перекваліфікації. ISBN 978-966-364-782-1
Стратегічне управління. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Корецький М.Х. Рік видання: 2008 Сторінок: 240

Примiтки: У навчальному посібнику розглянуті питання господарської діяльності підприємств у стратегічному аспекті, викладено їх теоретичні, методологічні та практичні аспекти. Наведено весь ланцюжок складових стратегічного управління – від логіки розробки і методів обґрунтування цілей, завдань, стратегій, планів до їх реалізації в умовах ринкової економіки. Для студентів і магістрів економічних спеціальностей, а також менеджерів і підприємців, які займаються формуванням стратегій в корпоративних організаціях, підприємствах та інших економічних структурах. ISBN 978-966-364-437-0
Стратегічне управління.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Довгань Л.Є. Рік видання: 2009 Сторінок: 440

Примiтки: В навчальному посібнику розглядаються основні теоретично-концептуальні положення та практичні приклади стратегічного управління. Надана сучасна методика діагностики зовнішнього та внутрішнього середовищ, стратегічного аналізу та діагностики потенціалу фірми, визначення конкурентної позиції та рівня конкурентоспроможності організації, бенчмаркетингового підходу. Досліджується портфельний аналіз у розробці стратегій організації, способи розробки та вибору стратегій, наведена класифікація базових та конкурентних стратегій. Особливу увагу приділено маркетинговим та інноваційним аспектам забезпечення конкурентоспроможності організації. Запропоновано підходи до реалізації стратегії і управління змінами в організації, на основі використання стратегічного планування та контролювання, формування корпоративної культури та стратегічного лідерства.
Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник

Автор: Скібіцький О.М.Рік видання: 2008 Сторінок: 312

Примiтки:У навчальному посібнику у виглядi схем, графiкiв, таблиць поданi матерiали для закрiплення знань, отриманих у процесi слухання лекцiй з курсу "Стратегiчний ме неджмент". Висвітлюються питання сучасної теорії та практики стратегiчного уп равлiння на пiдприємствах виробничої сфери, торгiвлi, зовнiшньоекономiчної дiяль ностi та сфери послуг. З метою здійснення модульного контролю та оцінювання знань студентів у посібнику додаються відповідні тести. Призначений для студентів вищих навчальних закладів з економіко підприємницьких спеціальностей, викла дачів та менеджерів
Страхові послуги. 2-ге видання.Навчальний посібник

Автор: Говорушко Т.А. Рік видання: 2008 Сторінок: 344

Примiтки: У навчальному посібнику розкриваються основи теорії страхових послуг та особли вості різних видів страхування, що реалізуються на страховому ринку України. Зміст посібника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни “Страхові послуги”. Важливість вивчення цієї дисципліни набагато зростає з інтенсивним розвитком вітчизняного страхового ринку. Навчальний посібник призначено для студентів спеціальностей “Фінанси” та “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Ним можуть користуватися викладачі, аспіранти та всі, хто бажає професійно знати про захист своїх майнових інтересів від впливу випадкових подій антропогенного, при родного та змішаного походження. ISBN 978-966-364-367-4
Страхування. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Дьячкова Ю.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 240

Примiтки: Навчально-методичний посібник містить теоретичні зведення за основними темами курсу «Страхування», завдання для перевірки знань, тематику реферативних робіт. У навчально-методичному посібнику наведені поради щодо вивчення тієї чи іншої теми курсу «Страхування», наведені пояснення, розрахункові формули, додатки, необхідні для засвоєння матеріалу. Розраховано на студентів очної і заочної систем навчання; може бути використано як навчальний посібник для підготовки контрольних робіт з дисципліни «Страхування» студентами заочних відділень вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-645-9
Страхування. Навчальний посібник

Автор: Н. О. Долгошея Рік видання: 2010 Сторінок: 318

Примiтки: У навчальному посібнику, який представлений у формі відповідей на запитання, що виносяться на іспити та заліки, компактно викладено матеріал з курсу страхування для економічних спеціальностей вищих закладів освіти. Використовуючи цей посібник, особливо під час підготовки до заліків чи іспитів, студенти зможуть в оптимально стислі строки систематизувати і конкретизувати пройдений матеріал, зосередивши свою увагу на основних поняттях. Розрахований на студентів економічних спеціальностей та тих навчальних закладів.
Страхування.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Безугла В.О. Рік видання: 2008 Сторінок: 584

Примiтки: Навчальний посібник складено відповідно до освітньо–професійної програми дисципліни «Страхування». В ньому розглянуті загальні принципи, функції та фінансово-економічна технологія страхової діяльності, особливості тарифної та цінової стратегії страхової компанії та умови забезпечення її фінансової стабільності. Теоретичний матеріал подано у вигляді схем, графіків та таблиць. Викладення основних положень супроводжується стислим описом історії формування певної концепції. До кожної з запропонованих тем додаються питання для самоперевірки, тести та задачі, які можуть бути використані студентами в процесі поточної роботи й викладачами для проміжної та підсумкової перевірки знань студентів. Книга призначена як для самостійного вивчення матеріалу, так і в якості навчального посібника для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання. ISBN 978-966-364-750-0
Судова бухгалтерія. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Шарманська В.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 454

Примiтки: В навчальному посібнику висвітлені теоретичні основи організації судово-бухгалтерської діяльності, економічного контролю у правоохоронних органах України, методика і техніка призначення судово-бухгалтерської експертизи, які питання вирішують експерти і як їх правильно сформулювати. Розглянуто використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку, контролю в практиці судово-бухгалтерської експертизи з урахуванням вимог чинного законодавства України. Висвітлення цих питань супроводжується характеристикою бухгалтерського обліку, аналізом форм і видів бухгалтерських документів, значення матеріалів документальних ревізій та інвентаризації. Посібник призначено для студентів юридичних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів, а також для працівників правоохоронних органів. ISBN 978-966-364-594-0
Судово-бухгалтерська експертиза.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: БВолкова І.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 84

Примiтки: Навчальний посібник "Судово-бухгалтерська експертиза" написаний відповідно до новоі програми Міністерства освіти і науки Украіни і містить системний виклад організації та методологіі судово-бухгалтерської екпертизи. В посібнику розкриваються організаційно-методичні способи попередження правопорушень суб“єктами підприємницької діяльності.Розглядається порядок дотримання законодавства у бухгалтерському обліку та у відображенні господарських операцій. Посібник може бути рекомендований для студентів, які вивчають судово-бухгалтерську експертизу у вищих навчальних закладах, а також може бути корисним бухгалтерам - практикам, аудиторам, фінансистам, підприємцям і слухачам, що одержують другу освіту на базі вищої, всім, хто цікавиться судово-бухгалтерською експертизою. ISBN 978-966-364-826-2
Сучасні концепції менеджменту. Навчальний посібник

Автор: Федулова Л.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 534

Примiтки:Розглянуто сутність і характерні особливості менеджменту в умовах формування постіндустріального суспільства і становлення економіки знань та виявлено причини і фактори, що створюють можливість його формування в Україні. Обґрунтовано методологічні засади сучасних концепцій менеджменту та розкрито механізми їх впровадження в практику провідних світових компаній. Значну увагу приділено інноваційній теорії розвитку, концепції менеджменту знань, ресурсній теорії та теорії TQM, концепції маркетинг менеджменту, системі збалансованих показників, реінжинірингу. Виходячи із наявного науковотехнічного та організаційного потенціалу, запропоновано механізми впровадження новітніх концепцій управління фінансами, системи ризик менеджменту та інституційних засад корпоративного менеджменту в практику вітчизняних підприємств. Для студентів, магістрантів, аспірантів, спеціалістів організацій та державних службовців, науковців, освітян, що вивчають сучасні проблеми менеджменту та інноваційного розвитку економіки.