Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Регіональна економіка та природокористування.Навчальний посібник

Автор: Голіков А. П. Рік видання: 2009 Сторінок: 350

Примiтки: Навчальний посібник призначаеться для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і складається з двох частин. У першій частині викладаються теоретико-методологічні засади регіональної економіки, стратегія та концептуальні положення її розвитку. Розглядаються конкурентоспроможність регіонів, транскордонне співробітництво, сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України. У другій частині викладені сучасні науково-практичні підходи до системи природокористування та висвітлюється роль екології в забезпеченні сталого розвитку економіки. ISBN 978-966-364-964-1
Регіональна економіка.Підручник затверджений МОН України

Автор: Лишиленко В.І Рік видання: 2009 Сторінок: 384

Примiтки: Підручник написано у відповідності із програмою курсу "регіональна економіка". У ньому у розрізі тем докладно висвітлено теоретико-методологічні основи регіонального розвитку, охарактеризовано галузеву і територіальну структуру народногосподарського комплексу, показано економічні засади природоохоронної діялності. Вміщено необхідну статистичну інформацію, що сприятиме засвоюванню матеріалу. призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищенняя кваліфікації, а також тих,, хто самостійно вивчає цей предмет. ISBN 978-966-364-893-4
Регіональне управління. Навчальний посібник

Автор: Янчева М.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 302

Примiтки: В навчальному посібнику розглянуто фізіологічні функції, будову, склад, фізико-хімічні та біохімічні властивості тканин м'яса. Особливу увагу приділено основним закономірностям процесів та змінам, що відбуваються з м'ясом після забою тварин, в результаті зберігання та під впливом біологічних і фізико-хімічних факторів. Надано основні фізичні властивості м'яса і м'ясопродуктів. Навчальний посібник рекомендовно для студентів, які навчаються за сеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса» та може бути корисним широкому колу фахівців мясопереробної галузі. ISBN 978-966-364-765-4
Регіонально-адміністративний менеджмент.Навчальний посібник

Автор: Воронкова В.Г. Рік видання: 2010 Сторінок: 352

Примiтки: В навчальному посібнику сформовано концепцію регіонально-адміністративного менеджменту, зокрема дається аналіз економічних політичних, соціальних, соціокультурних, правових засад регіонально-адміністративного менеджменту; децентралізації як механізму територіально-адміністративної реформи та стабілізації регіонального розвитку; управління фінансовими,природними ресурсами та охороною довкілля; аналіз шляхів та напрямів антикризового адміністративно-регіонального менеджменту; формування механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал на рівні регіону; державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в України та формування нової парадигми регіонально-адміністративного менеджменту в Україні. Навчальний посібник буде корисним для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблемами регіоналістики.
Регіонально-адміністративний менеджмент: Навчальний посібник

Автор: Воронкова В. Г. Рік видання: 2010 Сторінок: 352

Примiтки: В навчальному посібнику сформовано концепцію регіонально-адміністративного менеджменту, зокрема дається аналіз економічних політичних, соціальних, соціокультурних, правових засад регіонально-адміністративного менеджменту; децентралізації як механізму територіально-адміністративної реформи та стабілізації регіонального розвитку; управління фінансовими, природними ресурсами та охороною довкілля; аналіз шляхів та напрямів антикризового адміністративно-регіонального менеджменту; формування механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал на рівні регіону; державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в України та формування нової парадигми регіонально-адміністративного менеджменту в Україні.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.Навчальний поcібник

Автор: Дахно І.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 454

Примiтки: Навчальний посібник висвітлює важливі аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю. Матеріали посібника мають не лише навчальний, але і прикладний характер. Його можна використовувати при вирішенні практичних питань зовнішньоекономічної діяльності. Вирізняльна ознака книги - оригінальність пропонованих тем. Він є логічним продовженням серіалу книг у сфері зовнішньоекономічної діяльності за редакцією І.Дахна, які опубліковані видавництвом «Центр учбової літератури». Посібник можна використовувати у процесі викладання і вивчення таких дисциплін як «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Право зовнішньоекономічної діяльності» тощо. Для студентів і викладачів вищих закладів освіти, а також всіх, хто цікавиться зовнішньоекономічною діяльністю України та міжнародним бізнесом. ISBN 978-966-364-869-9
Реклама та стимулювання збуту.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Божкова В.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 200

Примiтки: Актуалізація використання комунікаційних інструментів в Україні закономірна, адже підтверджена досвідом економічно розвинутих країн світу. Але, їх планування і застосування, особливо на вітчизняному ринку, потребує специфічних знань і вмінь. Стимулювання збуту стає все більш важливою складовою комплексу маркетингових комунікацій. З огляду на те, що ефективність заходів зі стимулювання збуту значно вища за ефективність від прямої реклами, а витрати на порядок менші, вітчизняні виробники все частіше і з успіхом їх застосовують. Навчальний посібник може бути цікавим рекламістам, маркетологам, викладачам, аспірантам і студентам зі спеціальності «Маркетинг». ISBN 978-966-364-870-5
Реклама у підприємницькій діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Пазух М.Д. Рік видання: 2009 Сторінок: 192

Примiтки: У навчальному посібнику викладені основні відомості про розвиток реклами в Ук раїні, а також аналіз зарубіжного досвіду в системі маркетингових комунікацій та менеджменту. Матеріал підкріплений нормативно правовими документами (Міжна родним Кодексом та Законом України про рекламу) і зразками договорів на роз робку рекламної продукції.Навчальний посібник може бути використаний для сту дентів вузів, які проходять підготовку за спеціальностями „Маркетинг”, „Міжнарод на економіка” та „Менеджмент ЗЕД” при вивченні таких дисциплін професійного спрямування, як „Реклама і рекламна діяльність”, „Маркетинг”. Навчальний посібник буде корисний для бізнесменів та фахівців економічного профілю, які підвищують свою кваліфікацію в системі перепідготовки кадрів. "
Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Фоменко Н.В Рік видання: 2009 Сторінок: 312

Примiтки: В підручнику викладені основні визначення, зміст та завдання рекреації. Дано кла сифікацію рекреаційних ресурсів та визначення природного рекреаційного по тенціалу території, величини рекреаційних навантажень та ландшафтні комплекси факторів та умов, які мають лікувальне значення; охарактеризовано рекреаційні ре сурси України. Підручник з рекреаційних ресурсів та курортології розрахований на студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також на коло читачів, які бажають розширити знання в галузях відпочинку, туризму, охорони при роди і здоров'я.
Релігієзнавство. 2-ге видання.Навчальний посібник

Автор: Мозговий Л.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 262

Примiтки: Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з 16 тем курсу "Релігієзнавство", поданий за модульним принципом організації навчального процесу, теми рефератів, список рекомендованої літератури та питання для іспитів і заліків. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, а також для всіх, хто ціка виться релігієзнавчою тематикою. ISBN 978-966-364-955-9
Репетитор ( як навчитися правильно писати ).

Автор: Ковтюх С. Л. Рік видання: 2009 Сторінок: 592

Примiтки: Навчальний посібник укладено відповідно до програми з практичного курсу української мови для студентів філологічних факультетів ВНЗ. Головна увага зосереджена на орфоепічних, орфографічних та пунктуаційних правилах, розглянуто питання фонетики, графіки, морфології, синтаксису, деякі аспекти культури мови, уміщено авторські коментарі, методичні рекомендації, норми оцінювання диктантів у школі й ВНЗ, списки рекомендованої літератури та словників, подано вправи різного типу, диктанти, завдання на повторення. Для студентів філологічних та нефілологічних факультетів вищих навчальних закладів, учнів, абітурієнтів, учителів, викладачів, для тих, хто бажає підвищити рівень грамотності з української мови.
Ринок праці. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Волкова О.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 624

Примiтки: "Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво”1. Навчальний посібник складається із трьох розділів і є зручним для опанування дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання. Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Але може бути корисним також для студентів інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, та усіх, хто бажає опанувати теоретичну базу функціонування ринку праці та володіти практичними знаннями щодо сучасного стану та прогнозів розвитку ринку праці України."
Ринок фінансових послуг. Теорія та практика. Навчальний посібник

Автор: Унинець-Ходаківська В.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 390

Примiтки: Посібник складається з 20 тем, в яких розглянуті теоретичні аспекти організації та функціонування ринку фінансових послуг, обґрунтована класифікація основних сегментів ринку фінансових послуг за суб’єктною ознакою, дана загальна характеристика основних сегментів ринку фінансових послуг та операційного механізму надання фінансових послуг, розглянуті особливості державного регулювання, фінансового моніторингу та оподаткування на ринку фінансових послуг в Україні. Видання підготовлене відповідно до Освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста і магістра напрямку 0501 «Економіка і підприємництво», та розраховане на магістрів і спеціалістів, що навчаються за спціальностями «Фінанси», «Банківська справа», «Маркетинг» та іншими, а також для аспірантів, викладачів вищої школи та менеджерів у сфері фінансової діяльності для інформаційних і навчальних цілей. ISBN 978-966-364-936-8
Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження. Навчальний посібник

Автор: Парсяк В.Н. Рік видання: 2007 Сторінок: 224

Примiтки: Обгрунтовано необхідність використання суб'єктами ринку цінних паперів концепції соціально-етичного маркетингу та проведення на його підґрунті маркетингових досліджень. Проаналізовано методологічні передумови, визначено засади та запропоновано концептуальну модель маркетингових досліджень. Викладено методику проведення маркетингових досліджень цінних паперів для здійснення портфельних вкладень, та сутність інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень щодо селекції акцій і формування фондового портфеля. Адресована інституційним інвесторам, операторам, іншим учасникам ринку цінних паперів, фахівцям фінансових служб підприємств усіх форм власності. Може бути корисною студентам економічних спеціальностей, слухачам підрозділів післядипломної освіти ВНЗ та широкому колу зацікавлених читачів. ISBN 978-966-364-477-6
Риторика. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Онуфрієнко Г.С. Рік видання: 2008 Сторінок: 592

Примiтки: Це грунтований навчальний посібник, у якому в оригінальний спосіб систематизовано висвітлено основоположні поняття і категорії загальної та прикладної риторики. Своїм змістом посібник забезпечує активну технологію здобуття знань, високий ступінь мотивації навчальної діяльності, розвиває креативні здібності і навички самостійно роботи, що відповідає цілям та пріоритетам Болонського процесу. Для студентів гуманітарних, економічних, юридичних факультетів, а також усіх, хто здобуває вищу освіту у ВНЗ України і прагне досконало знати принципи, закони, норми, правила, механізм та секрети переконливого ефективного вербального спілкування за професійних і життєвих ситуацій. ISBN 978-966-364-598-8
Риторика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Колотілова Н.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 232

Примiтки: У посібнику викладено теорію та історію риторики як мистецтва публічних виступів. Висвітлено п'ять етапів ораторської діяльності від задуму промови до її публічного виголошення. Розглянуто розвиток мистецтва красномовства від епохи Античності до нашого часу. Курс риторики, що репрезентований у посібнику, апробований автором на філософському та економічному факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів гуманітарних факультетів вузів. Він може стати також у нагоді всім, хто бажає оволодіти мистецтвом публічних виступів. ISBN 978-966-364-473-8
Робочий зошит студента з курсу "Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції

Автор: Руденко Л.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 120

Примiтки: Нaвчально-методичний посібник підготовлений відповідно до рекомендованої МОНУ програми навчальної дисципліни “Фінанси підприємств”, яку включено до вибіркової частини циклу бакалаврської підготовки за напрямом “Економіка і підприємництво”. У навчально-методичному посібнику викладено змістовну сутність теоретичного матеріалу основних тем курсу, наведено тестові завдання і конрольні запитання для самоперевірки, представлено навчальні завдання до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни, подано розширений термінологічний словник. Для студентів, слухачів факультетів післядипломної освіти економічних спеціальностей та викладачів.
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Навч пос рекомендовано МОН України

Автор: Клиновий Д.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 628

Примiтки: В навчальному посібнику на основі регіонально комплексного підходу пропонують ся до розгляду теоретико методологічні засади розміщення продуктив них сил при родно ресурсного, виробничого та соціального комплексу України, розкриваються тенденції та проблеми функціонування продуктивних сил регіонів у трансфор маційному періоді. Дано комплексну характеристику господарства вели ких інтег ральних економічних районів України (природно ресурсного потенціалу, соціально економічних передумов розвитку, спеціалізації, функціонально галузевої та тери торіальної структури виробничої й соціальної сфери). Дане видання орієнто вано на самостійну роботу студентів вищих навчальних закладів при підготовці контрольних, курсових та дипломних робіт. Видання також є корисним для аспіра нтів і пошуку вачів наукового ступеню.