Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Патопсихологія.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Мартинюк А.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 208

Примiтки:У навчальному посібнику подано основні розділи патопсихології, які охоплюють загальні її аспекти (поняття норми і патології психіки, історія розвитку поглядів на психічні розлади та їх лікування, принципи патопсихологічних доcліджень, зв’язок патопсихології з іншими науками, її значення), види розладів психіки (розлади психічних процесів, розлади особистості, розлади свідомості, девіантна поведінка), вікову патопсихологію, психологічну допомогу при розладах психічного розвитку. Наведено методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, завдання та запитання для самоперевірки та самопідготовки.Навчальний посібник відповідає курсу з даної дисципліни. Рекомендується викладачам, студентам спеціальності „Соціальна педагогіка”, „Соціальна робота”, „Психологія”, а також усім, хто цікавиться проблемами патопсихології, для самостійного її вивчення. ISBN 978-966-364-742-5
Педагогіка вищої школи.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Ортинський В. Л. Рік видання: 2007 Сторінок: 288

Примiтки:У навчальному посібнику розглядається сутність, еволюція, а також проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні. Основні теми навчального посібника розкривають механізм започаткування власної справи та упереджувальні заходи щодо ви-никнення кризових явищ на етапах життєвого циклу підприємст-ва, маркетингову стратегію й тактику, планування підприємницької діяльності, форми звітності, державне регулю-вання і бізнес-культуру. Навчальний посібник буде корисний як для студентів вищих навчальних закладів всіх спеціальностей, так і для практиків.
Плани рахунків. 2-ге видання.Нормативно - методичні матеріали

Автор: Лень В.С. Рік видання: 2007 Сторінок: 200

Примiтки: У навчальному посібнику розкриваються особливості бухгалтерського облі-ку на підприємствах малого бізнесу, які використовують спрощену систему опо-даткування, обліку та звітності. Посібник розрахований насамперед на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» за спеці-альністю «Облік і аудит». Книга буде корисною також керівникам і бухгалтерам малих підприємств, всім, кого цікавлять організація і методика бухгалтерського обліку у малому бізнесі ISBN 978-966-364-643-3
Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Іванова В.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 472

Примiтки: Навчальний посібник висвітлює всі основні етапи процесу планування діяльності підприємства. Пропонується використання нових методів планування на основі еко номіко математичного моделювання з використанням інформаційних технологій. Посібник містить практичні завдання з кожної теми. Значна кількість навчальних за вдань передбачає використання в процесі планування засобів Excel, методів матема тичного програмування. Книга розрахована на широке коло читачів: студентів вузів та коледжів, фахівців підприємств різних галузей, підприємців, аспірантів, магістрів, що вивчають економічні та управлінські дисципліни.
Платіжні системи. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Пиріг С.О. Рік видання: 2008 Сторінок: 240

Примiтки: У навчальному посібнику розглянуті питання історії та розвитку функціонування платіжних систем як провідних країн світу так і платіжних систем україни, специфіки іх побудови та роль електронних платіжних систем в мережі Інтернет. Виклад матеріалу проілюстровано рисунками, таблицами та схемами. Після кожної теми наведені запитання для перевірки знань. Тести для самоконтролю та короткий термінологічний словник подано у кінці посібника. Навчальний посібник розрахований для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-590-2
Поведінка споживачів. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Прокопенко О.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 174

Примiтки: Викладено теоретико-методологічні основи кількісних і якісних досліджень поведінки індивідуальних і організаційних споживачів, а також маркетингового впливу на неї. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з поведінки споживачів з прикладами розв’язання найбільш складних завдань. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов’язана з практичним маркетингом. ISBN 978-966-364-653-4
Податки, збори, платежі. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Ватуля І.Д. Рік видання: 2008 Сторінок: 356

Примiтки: В навчальному посібнику висвітлено законодавче та нормативно правове забезпе чення податкової системи України. За результатами опрацювання нормативних актів систематизовано і подано у вигляді нормативних карток по всіх податках, збо рах, платежах єдині та обов'язкові до виконання вимоги до платників податків. До окремих, найбільш поширених, податків надано коментарі, а також питання відповіді. В посібнику наведено інформаційно нормативні дані, які використовують ся при розрахунках податків, зборів та обов'язкових платежів. При підготовці на вчального посібника використані нормативні документи станом на 01.01.2006 р. На вчальний посібник може бути корисний не лише для студентів, викладачів, але й для практикуючих бухгалтерів, економістів, менеджерів, податківців та ін.
Податкова система. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Демиденко Л.М. Рік видання: 2010 Сторінок: 184

Примiтки:Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають нормативну дисципліну "Податкова система". У ньому подані навчальна програма курсу, плани лекцій та семінарських занять, короткий зміст лекцій курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів над темами курсу, тестові і розрахункові завдання, перелік питань для підсумкового контролю знань. Посібник містить приклади розрахунку окремих видів податків у практикумі з курсу “Податкова система”, загальний список рекомендованої літератури і довідкову корисну інформацію. Актуальність підготовки навчального посібника "Податкова система" визначається інтеграційними процесами в сфері вищої освіти, що зумовило нову структуру викладення тем у відповідності до вимог Болонського процесу. IBN 978-966-364-471-4
Податкова система. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Пріб К.А. Рік видання: 2008 Сторінок: 320

Примiтки: У навчальному посібнику у словниковій формі викладено основні положення податкової системи України, які відповідають сучасному тлумаченню термінів у законодавстві, наробкам провідних учених-економістів. Доповнено тематичним покажчиком та довідковими матеріалами, списком рекомендованої літератури. Запропонований підхід сприяє вивченню теоретичного матеріалу, виробленню практичних навиків роботи у сфері оподаткування, підготовці студентів до перевірки їхніх знань під час проміжного та підсумкового контролю, зокрема у тестовій формі. Навчальний посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та усіх, хто цікавиться питаннями податкування ISBN 978-966-364-531-5
Податкова система. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Лютий І.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 456

Примiтки: Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають нормативну дисципліну "Податкова система". У ньому подані навчальна програма курсу, плани лекцій та семінарських занять, короткий зміст лекцій курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів над темами курсу, тестові і розрахункові завдання, перелік питань для підсумкового контролю знань. Посібник містить приклади розрахунку окремих видів податків у практикумі з курсу “Податкова система”, загальний список рекомендованої літератури і довідкову корисну інформацію. Актуальність підготовки навчального посібника "Податкова система" визначається інтеграційними процесами в сфері вищої освіти, що зумовило нову структуру викладення тем у відповідності до вимог Болонського процесу.
Податковий менеджмент.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Бечко П.К. Рік видання: 2009 Сторінок: 288

Примiтки: У посібнику систематизовані теоретичні та методологічні основи функціонування податкового менеджменту. Помібник підготовлено відповідно програми курсу "Податковий менеджмент". Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників фінансових служб, фінансових менеджерів та широке коло читачів. ISBN 978-966-364-828-6
Податковий менеджмент.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Меглаперідзе А.Л. Рік видання: 2008 Сторінок: 326

Примiтки: У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні та практичні питання організації податкової роботи в Україні. Навчальний посібник рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, магістрантів та аспірантів, викладачів, працівників органів Державної податкової служби, а також всіх зацікавлених в цьому питанні. ISBN 978-966-364-693-0
Податковий облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Гусакова О.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 360

Примiтки: Навчальний посібник складено згідно з програмою дисципліни "Податковий облік". Приділено увагу взаємовідносинам підприємства з органами соціального страхуван ня та пенсійного забезпечення, організації податкового обліку за місцевими подат ками і зборами. Розглянуто організацію податкового обліку на підприємствах, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.Посібник вдало об'єднує теоретичні засади організації податкового обліку з конкретними ситу аціями підприємств різних форм власності. Все це зумовлює можливість викорис тання посібника не тільки студентами навчальних закладів спеціальностей еко номічного спрямування всіх рівнів акредитації, але й практикуючими бухгалтерами, економістами, аудиторами, фінансистами, особами, які отримують другу вищу еко номічну освіту, підвищують кваліфікацію.
Політична економія. Підручник

Автор: Ніколенко Ю.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 412

Примiтки: Підручник підготовлений відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України “Освітньо професійної підготовки бакалавра галузізнань 0305, – “економіка і підприємництво”. Комплексно розкриті загальні закономірності руху сучасних економічних систем; показані здійснювані в Україні трансформаційні перетворення власності, розподілу, трудових відносин; дана характеристика ринку, його інфраструктури та суб’єктів, простежується історичний досвід становлення українських грошей. Акцентується увага на з’ясуванні проблем суспільного відтворення на рівні національної економіки та світового господарства. Аналізуються сучасні глобальні проблеми. Викладення матеріалу побудоване таким чином,щоб він міг використовуватися студентами всіх спеціальностей. ISBN 978-966-364-797-5
Політична психологія. 2-ге видання.Підручник

Автор: Головатий М.Ф. Рік видання: 2009 Сторінок: 400

Примiтки: У пропонованому підручнику розглядається феномен “політична психологія” як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прикладна дисципліна. Розкриваються сутність, предмет і мета політичної психології, її структура, особливості та основні форми вивчення. Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думки, політичної поведінки та участі, особливості формування національної елиті та ін. Для студентів, викладачів, наукових працівників і всіх, хто бажає здобути та поглибити знання у сфері політичної психології, політики взагалі.
Політологія. Кредитно-модульний курс.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Погорілий Д.Є. Рік видання: 2008 Сторінок: 432

Примiтки: Навчальний посібник розроблений за стандартами кредитно-модульної системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу. Використовуються сучасні підходи до розгляду політичних явищ і процесів, вивчаються генезис політичних ідей, концепції політичної влади та політичних еліт, аналізуються розвиток і функціонування політичних систем, форми сучасної держави і партійних систем, політична культура, політичні процеси, міжнародні відносини, геополітика та ін.До посібника включено тестові завдання та контрольні питання до кожного модуля курсу, підсумкові завдання, біографічний довідник і політологічний словник, наводяться фрагменти першоджерел, цитати з робіт політичних мислителів та відомих державних діячів. Посібник містить низку пояснювальних схем, таблиць та ілюстрацій.Для студентів вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-659-6
Політологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Дробінка І.Г. Рік видання: 2008 Сторінок: 288

Примiтки:Навчальний посібник є систематичним викладенням теоретичних і практичних проблем політики. Він написаний з урахуванням передової зарубіжної та вітчизняної політологічної думки. В ньому найзагальніші уявлення про політику (політична філософія) передують іншим і слугують об’єктивною базою подільшого нарощування знань про політику. В навчальному посібнику розглядаються вузлові проблеми політології, що стосуються ролі політичної влади, її призначення і завдань, політичної системи, політичних інститутів, держави, політичної культури, міжнародної політики. Аналізується досвід політичного розвитку не тільки зарубіжних країн, а й України, включаючи сучасну еволюцію її політичної та партійної систем. Теоретичні питання політології доповнені практичними завданнями. Навчальний посібник написаний у відповідності з вимогами державних освітніх стандартів, включає весь перелік необхідних програмних тем, розрахований на студентів вищих навчальних закладів і усіх, хто цікавиться сучасним станом політології.
Політологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Логвина В.Л. Рік видання: 2008 Сторінок: 304

Примiтки: Навчальний посібник відповідає вимогам державного стандарту (програми) нормативної дисципліни „Політологія”, розробленої Міністерством освіти і науки України, адаптований до впровадження принципів кредитномодульного навчання європейської (болонської) освіти. В систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних політичних висновків автор концептуально розглядає процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії. Посібник містить тексти лекцій, семінарських занять і методику їх проведення, рекомендації до самостійної роботи студентів, модулі, тести, контрольні питання, питання екзаменаційних білетів та інші важливі компоненти дисципліни. Для студентів вищих закладів освіти.
Політологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Штанько В.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 288

Примiтки: Навчальний посібник є систематичним викладенням теоретичних і практичних проблем політики. Він написаний з урахуванням передової зарубіжної та вітчизняної політологічної думки. В ньому найзагальніші уявлення про політику (політична філософія) передують іншим і слугують об’єктивною базою подільшого нарощування знань про політику. В навчальному посібнику розглядаються вузлові проблеми політології, що стосуються ролі політичної влади, її призначення і завдань, політичної системи, політичних інститутів, держави, політичної культури, міжнародної політики. Аналізується досвід політичного розвитку не тільки зарубіжних країн, а й України, включаючи сучасну еволюцію її політичної та партійної систем. Теоретичні питання політології доповнені практичними завданнями. Навчальний посібник написаний у відповідності з вимогами державних освітніх стандартів, включає весь перелік необхідних програмних тем, розрахований на студентів вищих навчальних закладів і усіх, хто цікавиться сучасним станом політології.
Політологія: наука про політику.Підручник

Автор: Горлач М.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 836

Примiтки: Підручник - спроба систематизованого викладення курсу науки про політику - політології. Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, викладається сутність ідеї національної державності і демократії в історії політичної думки України, висвітлюєтьс ятеорія політичної влади, субєктивні аспекти політики, суть політичної системи, основні типи політичних режимів, складові політичного процесу. Визначені місце і роль людини, особи як субєкта влади і політики в політичному житті суспільства. ISBN 978-966-364-836-1
Потенціал і розвиток підприємства. Навчальний посібник.(м'яка)(збільшеного формату

Автор: Бачевський Б.Є.Рік видання: 2009 Сторінок: 396

Примiтки: У навчальному посібнику розглядаються методичні аспекти формування та оцінки потенціалу промислового підприємства, а також концепції та передумови розвитку сучасного підприємства. До кожної теми додаються питання для самоконтролю. Призначено для аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, керівників та спеціалістів промислових підприємств України, наукових працівників. ISBN 978-966-364-938-2
Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Добикіна О.К. Рік видання: 2008 Сторінок: 208

Примiтки: У посібнику акцентована актуальність формування та оцінки потенціалу підприємства (бізнесу) в ринкових умовах господарювання. Надано цілісне уявлення про сутність потенціалу, його формування, склад, структуру, закономірності розвитку, що, в остаточному підсумку, сприяють формуванню високого конкурентного іміджу підприємства і нарощуванню його потенціалу і ринкової вартості. Особливу увагу приділено змісту основних теоретичних, методичних та практичних питань вартісної концепції оцінки потенціалу та його складових елементів. Важливим моментом є те, що теоретичні аспекти супроводжуються практичними прикладами і ситуаціями, що сприяє якісному засвоєнню теоретичного матеріалу та набуттю досвіду оцінки вартості потенціалу. Посібник розроблено відповідно до нормативної програми дисципліни «Потенціал підприємтсва: формування та оцінка» і призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямком «Економіка і підприємництво» та інших економічних фахів. ISBN 978-966-364-508-7
Право Європейського Союзу. Англо-українсько-російський глосарій

Автор: Дахно І.І. Рік видання: 2007 Сторінок: 240

Примiтки: Книга місить понад півтори сотні офіційно сформульованих понять у сфері права Європейського Союзу. Українсько- та російськомовний переклад виконано максимально точно без штучного редагування. Поданий матеріал зацікавить не лише правників, а й тих, хто вивчає ділову англійську, українську та російську мови. Глосарій може бути у нагоді при вивченні, наприклад, таких дисциплін як «Міжнародне право», «Право Європейського Союзу», «Конституційне право зарубіжних країн», «Міжнародна економіка» тощо. Для студентів, аспірантів і викладачів, а також всіх, хто цікавиться Євросоюзом. ISBN 978-966-364-542-1
Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник

Автор: Дахно І.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 278

Примiтки: Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об’єктів інтелектуальної власності й використання їх на ліцензійній основі. На вчальний посібник може використовуватися як під час вивчення патентного й ав торського права, так і в рамках цивільного, господарського, адміністративного, міжнародного приватного та інших його галузей. Для студентів, підприємців, юристів, науковців, інженерів, творчих працівників та інших категорій читачів
Правова регламентація торговельної діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Звєрєва О.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 144

Примiтки: Розглядаються правові основи утворення нових видів роздрібних торгових підприємств; форми власності, що визначають їх організаційно правові форми; пра вовий режим майна підприємств роздрібної торгівлі; порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення; функції, права і обов'язки роздрібного торгового підприємства; правові питання відповідальності його перед споживачами; особливості регулювання оптової торгівлі; правова регла ментація господарсько торговельної діяльності; порядок створення та державного регулювання оптовою торгівлею; спеціальна правоздатність різноманітних суб'єктів оптової торговельної діяльності. Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів юридичних вузів, практикуючих юристів, працівників торгівлі, контролю ючих і правоохоронних органів, підприємців.
Правове регулювання електронної комерції в Україні. Навч пос рекомендовано МОН України

Автор: Чучковська А.В. Рік видання: 2007 Сторінок: 224

Примiтки: Робота, що пропонується до Вашої уваги, є першим комплексним дослідженням правового регулювання вчинення господарських договорів через мережі електрозв’язку, зокрема через мережу Інтернет, в якій на підставі чинного законодавства України, нормативних актів міжнародних організацій та окремих держав світу подано аналіз такого нового правового поняття, як електронна комерція, визначені правовідносини, які складають це поняття, та принципи її правового регулювання, досліджено вчинення правочинів через мережі електрозв’язку, в зв’язку з чим досліджується поняття та використання електронних документів та електронних підписів, поняття форми господарського договору з врахуванням сучасних електронних носіїв інформації, особливі додаткові істотні умови таких господарських договорів.
Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні. Навчальний посібник

Автор: Рєзнікова В.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 278

Примiтки:Навчальний посібник присвячений комплексному дослідженню правового регулювання спільної господарської діяльності в Україні. Розглянуто поняття про спільну господарську діяльність з точки зору її економіко-правової сутності, виділено її основні ознаки, як специфічного економіко-правового явища. Розкрито поняття, зміст і особливості спільної господарської діяльності. Системно досліджені правові форми здійснення спільної господарської діяльності. Особливу увагу приділено правовій основі, поняттю, ознакам та видам договорів про спільну господарську діяльність, правовому регулюванню їх укладання і припинення, проблемним аспектам виконання. Визначено особливості правового регулювання договорів про спільну господарську діяльність за участю іноземного інвестора, охарактеризовано правові основи, функції та проблемні аспекти їх державної реєстрації. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, суддів, юристів-практиків.
Правознавство. Курс лекцій. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Кириченко В.М. Рік видання: 2007 Сторінок: 240

Примiтки:У навчальному посібнику відповідно до програми навчальної дисципліни „Правознавство” системно викладено теоретичні положення теорії права та основні визначення і правові поняття головних галузей права України: конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального, а також система судових та правоохоронних органів. Зміст посібника відповідає нормам Конституції та чинному законодавству України. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів
Правознавство. Модульний курс. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Кириченко В.М. Рік видання: 2007 Сторінок: 352

Примiтки: Навчальний посібник побудовано з урахуванням положень Болонської декларації. Посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Правознавство», плани проведення інтерактивних лекційних та семінарських занять, конспекти лекцій з основних тем теорії права, конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного та кримінального права, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання, які виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, а також термінологічний словник. Матеріали посібника відповідають нормам Конституції та чинному законодавству України. Відповідно до вимог ETCS надана модульно-рейтингова система оцінювання знань студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів, а також щодо організації самостійної роботи студентів. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.
Практикум з англійської мови.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Бовіна Г.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 526

Примiтки: Посібник являє собою систематичний курс, зорієнтований на подальше вдосконалення набутих у середній школі навичок усного та писемного мовлення з англійської мови, на поглиблене навчання читанню, аудіюванню, письму та репродуктивній мовленнєвій діяльності, за всіма лексико-тематичними розділами нормативної програми з практики усного та писемного мовлення І курсу немовних ВНЗ. Рекомендовано студентам немовних ВНЗ усіх спеціальностей денного та заочного відділень, а також широкого загалу осіб, що бажають покращити свої знання з англійської мови. Велику користь цей посібник може принести також підприємцям, бізнесменам та іншим особам, які працюють в сфері міжнародного бізнесу та відносин. Рекомендований навчальний посібник присвячений тематиці, яка стосується особистості, сім’ї, щоденних справ та дозвілля, покупкам та їжі, яку ми вживаємо. ISBN 978-966-364-707-4
Практична психологія: вступ до спеціальності. Навчальний посібник

Автор: Дуткевич Т.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 254

Примiтки:У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психології, законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практикуючого психолога. Рекомендується студентам психологічних спеціальностей, а також практичним психологам та всім, хто цікавиться прикладними аспектами психології.
Практичний курс внутрішнього аудиту. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Немченко В.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 240

Примiтки: У підручнику проведено аналіз існуючої практики внутрішнього аудиту за кордоном і визначені основні напрямки використання західного досвіду для створення служби внутрішнього аудиту для українських підприємств. Внутрішній аудитор знайде для себе практичні методичні рекомендації щодо перевірки, на що потрібно більше звернути уваги для забезпечення економічної безпеки підприємства, як протистояти конкурентам, рейдерам, тиску інших протиправних дій. Підручник розраховано на керівників підприємств, економістів, фінансистів, бухгалтерів, аудиторів, викладачів, аспірантів, студентів. ISBN 978-966-364-607-7
Практичний курс української мови. 2-ге видання. Навчальний посібник

Автор: Єгорова Т.Д. Рік видання: 2010 Сторінок: 160

Примiтки:У навчальному посібнику у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови – лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень. Для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу подано тексти диктантів і варіанти тестів для самоконтролю. Міститься опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень. Окремі розділи присвячені проблемам формування одиниць зв’язного мовлення та основам пунктуації. Посібник розрахований на слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб, усіх, хто цікавиться проблемами української мови та бажає підвищити рівень мовної культури.
Практичний курс української мови. Навчальний посібник

Автор: Єгорова Т.Д. Рік видання: 2007 Сторінок: 160

Примiтки:У навчальному посібнику «Практичний курс української мови» у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови — лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень. Для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу подано тексти диктантів і варіанти тестів для самоконтролю. Міститься опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень. Окремі розділи присвячені проблемам формування одиниць зв’язного мовлення та основам пунктуації. Посібник розрахований на слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб, усіх, хто цікавиться проблемами української мови та бажає підвищити рівень мовної культури.
ОПрограмне забезпечення фінансового менеджменту. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Костирко В.С. Рік видання: 2008 Сторінок: 192

Примiтки:В навчальному посібнику описуються засоби розв'язку задач фінансового менедж менту які базуються на теорії та практиці фінансового менеджменту, використанні інформаційних комп'ютерних тех.нологій і мережі Internet. Теоретичні засади фінансового менеджменту описуються в тій мірі, в якій вони необхідні для розв'яз ку задач предметної області фінансового менеджменту. Посібник рекомендується студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів при вивченні дис циплін "Фінансовий менеджмент", "Інформатика фінансового менеджменту" та "Програмне забезпечення фінансового менеджменту", а також для самостійної ро боти. Посібник також може бути корисним для аспірантів, слухачів післядипломної освіти, фахівців економістів та всіх, хто має намір використовувати комп'ютерні тех нології у фінансовому менеджменті
Продовольчий ринок України. Теоретико-методологічні засади формування і розвиток .Монографія

Автор: Березін О.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 182

Примiтки:У монографії розглядаються особливості сільськогосподарського виробі і питва, їх вплив на формування потоків продовольчих ресурсів, умови та чинники формування національного продовольчого ринку, соціально-економічна результативність його функціонування. Подається широкий аналіз структури та стану розвитку аг-ропродовольчого ринку України, ефективності побудови організаційно-економічного механізму його насичення. Монографія розрахована на широке коло як науковців, так і практиків, усіх, кому не байдужі проблеми формування ти ефективного функціонування національного продовольчого ринку, розвитку джерела його товарного забезпечення - агро-продовольчого виробництва.
Проектний аналіз. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Рижиков В.С. Рік видання: 2007 Сторінок: 384

Примiтки: Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості, перелік контрольних завдань (визначення, теоретичні питання, задачі, тести), що рекомендуються для самостійної роботи студентів і виконання контрольних робіт, основні формули і терміни, необхідні для рішення задач, приклади вирішення типових задач з дисципліни «Проектний аналіз» і список рекомендованої літератури. Посібник розроблений відповідно до нормативної програми дисципліни «Проектний аналіз» і призначений для викладачів і студентів економічних спеціальностей.
Промисловий маркетинг.Підручник

Автор: Пилипчук В.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 362

Примiтки: У підручнику розглядаються сутність, завдання, концепції та особливості промислового маркетингу. Особлива увага відводиться дослідженню ринку промислових товарів, показується їх класифікація, наводяться основні відмінності між ринками товарів промислового та споживчого призначення. Визначається вплив факторів кон'юнктури ринку на здійснення маркетингової діяльності підприємств. Пропонуються підходи до формування товарної політики підприємств, вибору відповідних методів щодо визначення оптимальних каналів розподілу. Теоретичні положення доповнені статистичними даними, графіками, рисунками, що сприяє більш ефективному розумінню основних положень промислового маркетингу. Підручник підготовлено для студентів, викладачів, науковців та фахівців які займаються маркетинговою діяльністю на промислових ринках ISBN 978-966-364-842-2
Промышленный маркетинг.Учебное пособие

Автор: Зозулев А.В. Рік видання: 2010 Сторінок: 572

Примiтки: Книга начинает серию изданий кафедры промышленного маркетинга Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт», посвященных проблемам промышленного маркетинга. В книге рассматриваются проблемы маркетинга промышленного предприятия, специфика применения маркетинговой концепции в Украине и на постсоветском пространстве. Особенностью издания является фокусирование внимания читателя на стратегическом аспекте проблемы. Подробно рассматриваются вопросы маркетингового планирования, в частности формирования маркетинговых стратегий промышленного предприятия. Автор останавливается также на вопросах анализа товарного портфеля компании, рыночного позиционирования и др. Издание предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей маркетинговых дисциплин высших учебных заведений. Безусловно, знакомство с материалами этой книги будет также полезно всем, кто занимается практическим маркетингом на промышленном рынке.
Процеси та апарати промислових технологій. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Шалугін В.С. Рік видання: 2008 Сторінок: 392

Примiтки: Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” усіх форм навчання. Він може бути корисним для студентів хіміко- технологічних та інших спеціальностей, для тих, хто бажає знати основи технологічних процесів та їх вплив на стан навколишнього природного середовища, та здоров’я людини. ISBN 978-966-364-636-7
Процесуальна документація. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Павлик П.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 460

Примiтки: У навчальному посібнику наведений навчальний та практичний матеріал з курсу кримінально-процесуального, цивільного процесуального, адміністративного судочинства, господарського процесу, а також конституційного судочинства та Європейського Суду з прав людини у формі відповідних процесуальних зразків. Розрахований на слухачів, студентів вищої школи юридичного профілю, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, адвокатів, а також широкого кола читачів всіх, хто небайдужий до забезпечення законності прав, свобод та законних інтересів людини. ISBn 978-966-364-839-2
Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях

Автор: Стариков И.М. Рік видання: 2010 Сторінок: 280

Примiтки: Книга необычна по своей структуре и содержанию. На примерах конкретных жизненных ситуаций автор разбирает типичные промахи и ошибки, которые допускают родители, педагоги и менеджеры из-за недостатка психолого-педагогических знаний. В тексте приведены тестовые вопросы и ответы, которые позволят читателю самому проверить правильность выбираемых им способов действий. Словарь базовых психологических понятий, включенный в книгу, способствует расширению научного кругозора читателей. Книга рассчитана на студентов вузов, изучающих общую, возрастную и социальную психологии. Ее с интересом читают родители и педагоги, специалисты предприятий и фирм, занимающиеся менеджментом и подготовкой кадров, а также широкий круг людей, желающих постичь психологические тайны межличностных отношений.
Психологія особистості. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Варій М.Й. Рік видання: 2008 Сторінок: 592

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлено всі головні аспекти психології особистості в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише розширити свої уявлення про психологію особистості, а й активізувати свою пізнавальну діяльність. Водночас у написанні навчального посібника автор дотримувався власної психоенергетичної концепції психіки та психічного і побудованої на її основі концепції особистості. ISBN 978-966-364-562-9
Психологія праці. навчальний посібник

Автор: Малхазов О.Р.Рік видання: 2010 Сторінок: 168

Примiтки:Викладено основні теми навчальної дисципліни „Психологія праці”. В цих темах узагальнено наукову та науково-методичну інформацію, подану в підручниках, наукових працях, навчальних посібниках, виданих, переважно, за кордоном, у яких під різним кутом зору, в рамках різних наукових підходів розкривають зміст, об’єкт, предмет, цілі і задачі психології праці як наукової дисципліни. Основне призначенням запропонованого навчального посібника – допомогти студенту самостійно розібратися в складних, часто суперечливих поглядах на предмет психології праці, його зміст, цілі, об’єкт, задачі, у які кожний автор вкладає своє бачення та розуміння. Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за напрямом „Психологія”, аспірантів, викладачів, науковців.
Психологія соціального впливу. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Москаленко В.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 446

Примiтки:Навчальний посібник, розраховано для студентів вищих навчальних закладів у відповідності з дисципліною «Соціальна психологія». Він може бути використаний як основний посібник або допоміжне джерело в рамках інших дисциплін гуманітарного профілю, оскільки проблема соціального впливу є глобальною. В посібнику викладено основні відомості, що розкривають природу соціального впливу у всій різноманітності виявлень: в ситуації впливу людини на людину, соціального тиску групи на людину, впливу натовпу на людину. Велику увагу в посібнику приділено засобам та технікам, які використовуються з метою впливу на людину. Зміст, що викладено в розділах посібника, розкривається на основі новітніх досягнень сучасної соціально-психологічної науки. Теоретичний матеріал ілюструється прикладами, описами експериментів, в ньому є тестовий матеріал, вправи, поради, рекомендовано літературу до кожного розділу. Навчальний посібник може бути корисним не тільки для студентів і аспірантів. Знання, що викладено в книзі, можуть бути корисними і у повсякденному житті кожної людини, допоможуть людям успішніше здійснювати вплив і бути більш компетентними членами свого середовища, набути навичок виявлення спрямованих проти них небажаних соціальних впливів, однаково як і засобів опору. ISBN 978-966-364-513-1
Психологія спілкування. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Філоненко М.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 222

Примiтки: В навчальному посібнику охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються теоретичні та методологічні аспекти процесу спілкування, шляхи його оптимізації. Особливу увагу надано специфіці міжособистісного спілкування в професіях типу «людина-людина», а саме звертається особлива увага на психологічних аспектах спілкування в медичній та педагогічній галузях суспільного життя. Підібраний й адаптований комплекс психотехнічних вправ, що дозволяють в певній мірі ефективно спілкуватися, попереджувати конфлікти, оптимізувати діяльність. Містить психологічні задачі і запитання, комплекс психодіагностичного інструментарію, короткий термінологічний словник. Навчальний посібник адресований всім бажаючим отримати практично орієнтовані психологічні знання, вміння та навички діагностики, прогнозування, регуляції міжособистісних відносин в реалізації своєї професійної діяльності (вчителям, викладачам вищої школи, медсестрам, лікарям, менеджерам та ін.) ISBN 978-966-364-740-1
Психологія спорту. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Бочелюк В.Й. Рік видання: 2009 Сторінок: 208

Примiтки: В навчальному посібнику визначені основні теретико-логічні підходи до вивчення проблеми професійної діяльності спортивного практичного психолога у соціальному та психологічному аспектах, охарактеризовані психологічні показники, принципи та критерії оцінки ефективності його професійноїдіяльності. В навчальному посібнику порушується проблема психологічної готовності практичних психологів до професійної діяльності у галузі спорту. У зв'язку з цим визначені зміст,структура, методика оцінювання рівнів такого роду готовності. Пропонуються умови формування психологічної готовності практичних психологів до діяльності у галузі спорту. Посібник призначений для викладачів, студентів ВНЗ, спеціалістів у галузі психології спорту, широкого кола читачів.
Психологія торгівлі. Навчальний посібник

Автор: Іван Цимбалюк Рік видання: 2009 Сторінок: 368

Примiтки:У посібнику на рівні сучасної психологічної науки викладено основний зміст предмету «Психологія торгівлі і етика ділових відносин». Визначено особливості і роль психічних явищ в процесі торгової діяльності як професійної, так і споживацької. Здійснена спроба по-новому підійти до аналізу і викладу системи знань про психологію продавця і покупця, їх взаємини, особливості процесу купівлі, етики п оведінки при вирішення конфліктних ситуацій, прогресивних методів торгівлі, психології торгового колективу, психологічних особ ливостей торгової реклами, формування іміджу працівника торгівлі. Посібник призначений для викладачів та студентів, працівників торгівлі, широкого кола читачів.
Психологія управління. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Ходаківський Є.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 608

Примiтки: У навчальому посібнику наведені прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, соціоінтеграційні аспекти, праксеологічні кластери. Навчальний посібник також зорієнтований на осмислення психоінформації, що сприяє протистоянню застосування психотехногенного знаряддя нечесними людьми, шахраями у політиці, бізнесі, та психологічному тероризму. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Психологія управління», «Психологія праці», «Управління персоналом», «Менеджмент організацій», «Економіка праці», магістрів, аспірантів, викладачів. Посібник може бути корисним для широкого загалу читачів: економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників. ISBN 978-966-364-646-6
Психологія. Вступ до спеціальності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Бочелюк В.Й. Рік видання: 2008 Сторінок: 288

Примiтки: У навчально-методичному посібнику розглянуто загальне уявлення про професійну діяльність психолога, особливості його самовизначення та професіоналізація студентів - психологів. Також розкриваються особистісні диспозиції психолога як основа його готовності до професійної діяльності, визначається зміст та структура психологічної готовності такого роду, етичні особливості його професійної діяльності, професійна компетентність практичного психолога. Навчально-методичний посібник містить опис основних напрямків професійної діяльності практичного психолога. Посібник призначений для викладачів, студентів вузів і коледжів спеціальності – практична психологія, широкого кола читачів. ISBN 978-966-364-438-
Психологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Варій М.Й. Рік видання: 2007 Сторінок: 288

Примiтки:Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику висвітлено головні аспекти загальної психології, а також соціально-психологічні основи функціонування людських спільнот, зокрема злочинних, а також психологічні основи національної безпеки.
Психолого-педагогічні основи формування особистості. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Яблонко В.Я. Рік видання: 2008 Сторінок: 254

Примiтки:Навчальний посібник присвячений розкриттю важливих психолого-педагогічних проблем формування особистості у процесі навчання і виховання. Значну увагу в монографії приділено теоретико-методологічному аналізу основних концепцій психології та типології особистості вітчизняних і зарубіжних психологів. Автор обстоює важливу думку про необхідність розробки комплексної методології викладання предметів психолого-педагогічного циклу: Загальної психології, Психології особистості, Психодіагностики, Педагогіки, Педагогічної та вікової психології, з урахуванням концептуальних поглядів як вітчизняних учених /С.Л. Рубінштейна, К.К.Платонова, О.В. Петровського, Р.С. Нємова, Б.С. Братуся та ін./, так і зарубіжних /3. Фрейда, К. Юнга, Е. Берна, А. Адлера, А. Маслоу, Р. Ассаджолі та ін./. У праці є також узагальнення експериментальних досліджень у галузі формування творчих здібностей учнів, розкриття закономірностей і шляхів оптимізації адаптації студентів у вузі, дається психологічний і порівняльний аналіз основних концепцій навчання, розкривається психологічний зміст процесу професійного навчання. ISBN 978-966-364-704-3
Психофізіологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Кокун О.М. Рік видання: 2007 Сторінок: 184

Примiтки: Викладаються основні теми навчальної дисципліни психофізіологія. Ці теми охоп люють питання як загальної, так і прикладної психофізіології. Питанням загальної психофізіології присвячені перші 10 розділів посібника (психофізіологія на сучасно му етапі розвитку, методи психофізіологічних досліджень, психофізіологія сенсор них і пізнавальних процесів, психофізіологія емоцій, свідомості, несвідомого, сну, рухової діяльності, системні засади психофізіології). Питанням прикладної розділи 11 14 (психофізіологія діяльності, станів та адаптації людини, психофізіологічне за безпечення діяльності). Значно юмірою матеріал навчального посібника побудова ний із використанням новітніх результатів досліджень українських психофізіологів. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком "Психо логія", аспірантів, викладачів, науковців.