Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України. Навч посіб рек МОН України

Автор: Кадуріна Л.О. Рік видання: 2007 Сторінок: 608

Примiтки:Навчальний посібник відповідає структурі і змісту програми курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів, що навчаються за спеціальностями «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства». Навчальний матеріал систематизовано у вигляді окремих тем, які висвітлюють питання порядку укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів та їх реєстрації), базисні умови поставки згідно з ІНКОТЕРМС, митного оформлення, обліку зовнішньоекономічної діяльності, особливостей здійснення зовнішньоекономічних розрахунків та строки їх здійснення, оподаткування експортно-імпортних операцій. ISBN 978-966-364-503-2
Облік і аудит у страхових організаціях. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Лень В.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 258

Примiтки: У посібнику розкрито основні поняття про бухгалтерський облік, аналіз та аудит, окремі питання з історії їх виникнення як наук, а також основні завдання, які практично розв’язують практикуючі бухгалтери та аудитори. Враховуючи, що посібник призначено для студентів пер-шого курсу, в ньому розкриті загальні питання наукової організації праці та навчання, засвоєння яких дозволить студентам скласти особисту програму навчання, а по його завершенні належним чином організувати власну роботу та роботу підлеглих.Корисним навчальний посібник буде і абітурієнтам, які можуть ознайомитись з основними вимогами до професії бухгалтера та зробити обґрунтований вибір майбутньої професії. ISBN 978-966-364-778-4
Облік на підприємствах малого бізнесу. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Милявська Е.П. Рік видання: 2008 Сторінок: 160

Примiтки: У навчальному посібнику розкриваються особливості бухгалтерського облі-ку на підприємствах малого бізнесу, які використовують спрощену систему опо-даткування, обліку та звітності. Посібник розрахований насамперед на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» за спеці-альністю «Облік і аудит». Книга буде корисною також керівникам і бухгалтерам малих підприємств, всім, кого цікавлять організація і методика бухгалтерського обліку у малому бізнесі ISBN 978-966-364-643-3
Облік у бюджетних установах. 3-є видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Атамас П.Й. Рік видання: 2009 Сторінок: 284

Примiтки: Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм облікових регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення результатів виконання кошторису. Розглядається облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального та спеціального фондів, необоротних активів, запасів, розрахунків і зобов’язань. Окремий розділ присвячено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання і подання. Враховано всі зміни в обліку станом на 1 січня 2009 р. Розраховано на студентів спеціальності «Облік і аудит», може бути корисним бухгалтерам бюджетних установ і організацій.
Облік у бюджетних установах.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Ватуля І.Д. Рік видання: 2009 Сторінок: 366

Примiтки: В навчальному посібнику висвітлено організацію та методологію бухгалтерського обліку бюджетних установах. Змістовно викладено методику обліку доходів, видатків і виробничих витрат бюджетних установ, фінансово-розрахункових операцій, розрахунків із заробітної плати та страхування, необоротних активів, запасів, власного капіталу, а також висвітлено вимоги щодо інвентаризації активів і зобов’язань установ. Враховано всі зміни в обліку станом на 1.11.2008 р. До посібника увійшли основні чинні нормативні матеріали, що регламентують методику бухгалтерського обліку в установах бюджетної сфери. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації галузі знань „Економіка та підприємництво” ISBN 978-96-364-895-8.
Облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Губачова О.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 432

Примiтки: У підручнику розкриваються методологічні засади організації обліку, побудови та використання фінансової звітності зарубіжних країн.Метою даного навчального видання є формування у студентів глибоких теоретичних знань та практичних навичок з організації обліку у зарубіжних країнах, уміння використовувати облікову інформацію. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівців з обліку, аудиту й фінансового менеджменту, допоможе зрозуміти передумови та напрямки процесу реформування бухгалтерського обліку, що здійснюється в Україні, розширить кругозір і озброїть знаннями для практичного застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Розраховано на викладачів та студентів економічних факультетів, слухачів відділень післядипломної освіти, магістрантів та аспірантів. Підручник буде корисним також практикуючим бухгалтерам, фінансистам, аудиторам, менеджерам, бізнесменам, які подають фінансову звітність іноземним інвесторам та вивчають зарубіжний досвід ведення обліку з метою його використання у професійній діяльності; надасть суттєву допомогу при підготовці до іспитів за програмою міжнародної сертифікації бухгалтерів "СІРА" (Certified International Professional Accountant). ISBN 978-966-364-654-1
Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в Україні та країнах СНД. Практичний посібник

Автор: Кириченко О.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 460

Примiтки: У збірнику представлені закони України та країн СНД про оперативно-розшукову діяльність та державну таємницю. Видання призначене для курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів та аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів освіти, практичних працівників правоохоронних органів. ISBN 978-966-364-710-4
Оподаткування в Україні.Навчальний посібник

Автор: Дєєва Н. М. Рік видання: 2010 Сторінок: 540

Примiтки:У навчальному посібнику розглянуто основи оподаткування й адміністрування податків в Україні, сутність та види прямого і непрямого оподаткування, порядок нарахування й сплати окремих видів податків та обов’язкових платежів відповідно до чинного податкового законодавства, а також відповідальність платників за його порушення. Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів навчальних закладів економічного профілю, працівників органів податкової служби та фахівців, які застосовують норми чинного податкового законодавства у практичній роботі, а також широкого кола читачів, що цікавляться питаннями оподаткування.
Організація бух. обліку на підприємствах малого бізнесу. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Михайлов М.Г. Рік видання: 2008 Сторінок: 320

Примiтки: В навчальному посібнику висвітлені питання організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Викладена методика бухгалтерського обліку за простою та подвійною системами. Розглянуті питання ведення обліку у селянських(фермерських) господарствах. Для студентів економічних спеціальностей, підприємців, бухгалтерів та економістів. ISBN 978-966-364-561-2 і організацій.
Організація діяльності банків у зарубіжних країнах. Навчальний посібник реком МОН України

Автор: Єгоричева С.Б. Рік видання: 2007 Сторінок: 208

Примiтки: Навчальний посібник надає базові знання по основах банківської справи та особливостях її розвитку у зарубіжних країнах. Розглянуті організаційні аспекти банківського бізнесу, основні операції, що виконують сучасні комерційні банки, окремі напрямки банківського менеджменту та маркетингу. Особлива увага приділяється вивченню та аналізу новітніх підходів до здійснення банківських операцій. Теоретичний матеріал підкріплюється прикладами із сучасної банківської практики. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників банківської сфери. ISBN 978-966-364-485-1
Організація діяльності комерційного банку. Навчальний посібник

Автор: Мещеряков А.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 604

Примiтки:У посібнику розглянуто базові підходи до організації діяльності комерційного банку. Зокрема: взаємозв’язок макроекономічних і мікроекономічних функцій банку з його сутністю та основними видами пропонованих продуктів; організація надання основних видів послуг; функції фінансового й організаційного менеджменту банку та механізми їх реалізації; організація маркетингу в банку тощо.
Організація і методика аудиту.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: ВІванова Н.А. Рік видання: 2008 Сторінок: 216

Примiтки: У навчальному посібнику розглянуто методику аудиту необоротних активів, грошових коштів, виробничих запасів, витрат діяльності, фінансової звітності; сучасні нормативно-правові аспекти функціонування аудиту в Україні. Посібник включає: методичні рекомендації, тести, ситуаційні завдання, контрольні завдання для самостійної роботи. Призначено для студентів економічних вузів і спеціальностей, викладачів, аспірантів, аудиторів, бухгалтерів та всіх тих, хто цікавиться цією тематикою. ISBN 978-966-364-746-3
Організація обліку у фермерських господарствах

Автор: Ватуля І.Д. Рік видання: 2009 Сторінок: 312

Примiтки: Подавший інтенсивний розвиток слтьськогосподарського виробництва можливий лише при умові тісного співіснування колективних підприємств та фермерських господарств. Висвітлено законодавче і нормативно-иравове забезпечення діяльності фермерських господарств та ведення обліку. Навчальний посібник висвітлює питання організації обліку у фермерських господарствах за різними формами обліку, які рекомендовано для суб'єктів господарювання малого бізнесу, при цьому звертається увага на обов'язковість дотримання вимог національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Рекомендований для студентів економічнихспеціальностей, громадян, які мають на меті стати власниками фермерських господарств. ISBN 978-966-364-904-7
Організація обліку. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Сльозко Т.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 224

Примiтки: У посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання з організації бухгалтерського обліку на підприємствах. Навчально-методичний посібник складається з передмови, загальних положень, трьох розділів опорного конспекту лекцій та завдань для самостійної роботи магістрів (спеціалістів) денної та заочної форми навчання. Їх виконання дозволить майбутнім фахівцям не лише глибоко засвоїти теоретичний матеріал, а й набути практичних навичок у організації облікового процесу на підприємстві.Навчально-методичний посібник розрахований для спеціалістів та магістрів, які вивчають дисципліну “Організація обліку” на завершальному етапі вивчення бухгалтерського обліку, він необхідний викладачам цієї дисципліни для забезпечення учбового процесу, посібник також буде корисним для бухгалтерів-практиків. ISBN 978-966-364-749-4
Організація праці менеджера. Навч. посібник

Автор: Скібіцька Л.І. Рік видання: 2010 Сторінок: 360

Примiтки: Навчальний посібник з дисципліни „Організація праці менеджера” призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямом 0502 „Менеджмент”. Розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальних програм з дисципліни „Організація праці менеджера”. Розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти, а також містить контрольні питання до кожної теми курсу. Перелік літератури налічує більше ста джерел.
Організація та проектування логістичних систем. Підручник

Автор: Денисенко М.П. Рік видання: 2010 Сторінок: 332

Примiтки: Висвітлено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо управління матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємств на основі застосування сучасних методів проектування логістичних систем. Викладання матеріалу супроводжується графіками, таблицями, рисунками, контрольними запитаннями, котрі дають змогу повною мірою врахувати доцільність використання підприємствами логістичних механізмів в процесі забезпечення оптимального вирішення завдань заготівельної,виробничої та розподільчої логістики. Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, менеджерів всіх рівнів управління, підприємців, а також усіх хто займається або цікавиться проблемами логістичної діяльності
Основи аудиту. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Дерев'янко С.І.. Рік видання: 2008 Сторінок: 328

Примiтки:У навчальному посібнику стисло викладено матеріал для самостійного вивчення курсу „Основи аудиту” відповідно до освітньо-професійних програм та на базі Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів видання 2006 р. і Закону України „Про аудиторську діяльність” від 14.09.2006 р. №140-V. Практична частина містить комплекс завдань, спрямованих на закріплення знань студентів з теорії і практики аудиту. Виконання завдань наблизить студентів до планування, організації, порядку проведення аудиторських перевірок та їх документального оформлення.В посібнику по кожній темі представлені тестові завдання для перевірки знань студентів. Посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. ISBN 978-966-364-727-2
Основи банківської справи. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Романова М.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 168

Примiтки:Навчальний посібник складено у вигляді курсу лекцій за окремими темами, а також рекомендацій щодо підготовки до семінарських занять та самостійного освоєння дисципліни. У ньому викладено основні аспекти діяльності комерційного банку у формуванні та розміщенні банківських ресурсів, роль банківських установ у обслуговуванні платіжного обігу країни. Приділяється значна увага менеджменту та маркетингу комерційного банку. Як інформативну базу для написання навчального посібника використано законодавчі та нормативні акти, що регулюють банківську діяльність в Україні станом на кінець 2005 року. Для студентів ВНЗ, економічних коледжів, банківських шкіл, слухачів системи післядипломної освіти, працівників банків, широкого кола ділових людей.
Основи банківської справи. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Прокопенко І.Ф Рік видання: 2009 Сторінок: 410

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлено сутність, види банків і банківських операцій. Розглянуто порядок заснування комерційних банків, методику проведення розра хунково касових, кредитно інвестиційних операцій, операцій з цінними паперами, валютою, нетрадиційних банківських послуг. Викладено методику формування ре сурсів банку, аналізу прибутковості та фінансової стійкості. Посібник вдало структу рований, глави містять найновіший інструктивний матеріал. Основні положення виділені, за текстом подані схеми. Посібник містить глосарій, робочу програму кур су, завдання для аудиторної та самостійної роботи.
Основи бізнесу. Практичний курс

Автор: Кучеренко В.Р. Рік видання: 2010 Сторінок: 176

Примiтки: Запропонований навчальний посібник має призначення заповнити прогалину в практичному забезпеченні процесу підготовки підприємницьких кадрів, бути елементарним керманичем для осіб, бажаючих познайомитися з базовими принципами і основними методами ведення бізнесу. Основною метою навчального посібника є закріплення теоретичних знань з курсів, що визначають порядок ведення бізнесу в сучасних умовах. В методичному плані навчальний посібник може бути використаний при проведені контрольних замірів знань, заліків, іспитів, для самостійної роботи студентів, виконанні індивідуальних завдань
Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Мойсеєнко Ф.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 352

Примiтки: ISBN 978-966-364-524-7
Основи бухгалтерського обліку. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Орлова В.К. Рік видання: 2008 Сторінок: 294

Примiтки: У посібнику викладені основи бухгалтерського обліку, показана логіка побу¬дови бухгалтерського обліку на підприємстві. Всі розділи викладені як скла¬дові єдиної системи бухгалтерського обліку, метою якої є формування інформації для складання фінансової звітності. До кожного розділу наведені контрольні запитання, тести та вправи з розв'язанням. Для студентів економічних спеціальностей вузів, учнів середніх навчальних закладів та всіх тих, хто починає вивчати бухгалтерський облік ISBN 978-966-364-683-1
Основи екології. Підручник

Автор: М'ягченко О.П. Рік видання: 2010 Сторінок: 310

Примiтки: Підручник відповідає змісту і структурі типової програми “Основи екології”, затвердженої Міністерством освіти і науки України, призначений для студентів факультетів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 3 та 4 рівнів акредитації. Розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини, суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері. Підручник містить картографічний матеріал, який відображає сучасні соціально-економічні проблеми України та два додатки. Додаток 1 містить орієнтовні схеми лабораторно-практичних робіт. Додаток 2 надає інформацію, необхідну для виконання практичних робіт та сприяє кращому розумінню основного тексту. ISBN 978-966-364-943-6
Основи електронного урядування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Дубов Д.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 176

Примiтки: Навчальний посібник призначений для вивчення основних принципів, форм і методів нового напряму інформаційно управлінської діяльності в галузі державного уп равління — системи електронного урядування. У навчальному посібнику викладено основні підходи до розуміння електронного урядування, розглянуто передумови ви никнення та вимоги до впровадження систем електронного урядування. Висвітлено основні нормативно правові засади впровадження системи електронного урядуван ня в Україні і за кордоном. Акцентовано увагу на проблемах, які виникають у про цесі функціонування систем електронного урядування, зокрема на інформаційній нерівності та інформаційній безпеці. Видання розраховане на студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів.
Основи зовнішньоекономічної діяльності. Видання 3-тє. Підручник затверджено МОН України

Автор: Гребельник О.П. Рік видання: 2008 Сторінок: 384

Примiтки:У підручнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють зовнішньоеко номічні відносини, розглядається низка проблем, пов’язаних з зовнішньою торгівлею і зовнішньоекономічною діяльністю в Україні. Велику увагу приділено аналізу основних форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності: експортно імпортним операціям, зустрічній торгівлі як формі виходу підприємств на зовнішній ринок, рентним операціям. Висвітлено основи організації та функціонування підприємств з іноземними інвестиціями на території України. Охарактеризовано особливості функціонування валютно фінансового механізму регулювання зовнішньоекономічних відносин. Для студентів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями зовнішньоекономічної діяльності підприємств. ISBN 978-966-364-581-0
Основи менеджменту. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Баєва О.В. Рік видання: 2007 Сторінок: 524

Примiтки: В навчальному посібнику “Основи менеджменту: практикум” представлено ситуаційно-аналітичні і ситуаційно-розрахункові задачі, ділові ігри, практичні завдання, тести самооцінки менеджерських якостей, які можуть бути використані при формуванні практичних навичок та вмінь у студентів, які навчаються за різними спеціальностями напряму “Менеджмент”. В кожному розділі також передбачено тестові завдання для самооцінки знань .
Основи наукових досліджень та технічної творчості.Підручник

Автор: Ростовський В. С. Рік видання: 2009 Сторінок: 96

Примiтки:У підручнику розглядається роль науки в сучасному суспільстві, висвітлюються основи методології теоретичного й експериментального досліджень, методичні підходи з формулювання теми, мети й завдань наукового дослідження. Значна увага приділяється питанням організації роботи в процесі дослідження, накопиченню та обробці наукової і технічної інформації, організації проведення й обробки експериментів та оформленню результатів наукової роботи. ISBN 978-966-364-873-6
Основи наукових досліджень. Навчальний посібник

Автор: Романчиков В.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 256

Примiтки: Навчально-методичний комплекс містить в собі програму дисципліни, навчально-тематичні плани, навчально-методичні матеріали для студентів денної та заочної форм навчання, лекційні матеріали у конспектно-схематичному вигляді, тлумачний словник термінів, перелік питань та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів
Основи наукових досліджень. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Соловйов С.М. Рік видання: 2010 Сторінок: 175

Примiтки: У навчальному посібнику наведено методи планування та здійснення експерименту у технічних галузях наукових досліджень та виробництва. З багатьма прикладами розглянуті питання вибору устаткування, вимірювальних засобів, уникнення грубих похибок і обробки результатів експерименту. Навчальний посібник у першу чергу пропонується магістрантам спеціальностей технічного спрямування. Він може бути корисним також аспірантам, молодим вченим і інженерам.
Основи операційного менеджменту. Теоретичний аспект та практичні завдання. Підручник

Автор: Сумець О. М. Рік видання: 2008 Сторінок: 480

Примiтки: У підручнику викладені теоретичні, методичні і практичні питання операційного менеджменту як одного із сучасних напрямів загального менеджменту. Особливу увагу зосереджено на питаннях теорії операційних систем, їх функціонування і розвитку в різних сферах соціуму. Підручник призначений для студентів ВНЗ, які опановують менеджмент і організацію операційних систем. Оптимальне поєднання принципів операційного менеджменту й основних положень теорії операційних систем дає право рекомендувати його для менеджерів будь-якого рівня, які бажають підвищити освітній і професійний рівень, а також для аспірантів і викладачів, які опікуються проблемами менеджменту.
Основи оподаткування.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Бечко П.К. Рік видання: 2009 Сторінок: 168

Примiтки:У посібнику систематизовані теоретичні та методологічні основи оподаткування. Посібюник підготовлено відповідно програми курсу "Основи оподаткування". Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін ISBN 978-966-364-829-3
Основи організації електронного документообігу. Навчальний Поcібник

Автор: Матвієнко О.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 112

Примiтки: Навчальний посібник присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відображає її документальні потоки та інформаційні зв’язки. У навчальному посібнику викладено загальні принципи організації документообігу в організаціях, основні підходи до впровадження систем електронного документообігу, подано принципи побудови систем електронного документообігу, сформульовано вимоги до їх функціональних можливостей. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів. ISBN 978-966-364-587-2
Основи охорони праці. Підручник

Автор: Запорожець О.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 262

Примiтки: У підручнику розглянуто організаційні і правові питання охорони праці. Викладено небезпечні і шкідливі виробничі фактори. їхній вплив на організм людини, принципи нормування їхнього гранично допустимого рівня, наведено прилади та методи вимірювання їх вимірювання. Розглянуті правила будови і безпечної експлуатації підйомно-транспортних засобів, посудин, що працюють під тиском, способи захисту від електромагнітних та іонізуючих випромінювань, вимоги пожежної та вибухової безпеки. Підручник містить питання для самоконтролю, основні вимоги до знань і умінь, які повинні бути сформовані у студента в результаті вивчення розділів підручника. Наведені приклади розв'язання задач. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним для працівників підприємств, зайнятих питаннями безпеки праці. ISBN 978-966-364-934-4
Основи підприємництва. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Г. П. Журавель Рік видання: 2008 Сторінок: 320

Примiтки: У даному навчальному посібнику розглядаються питання щодо визначення сутності, принципів та видів підприємницької діяльності в умовах трансформації форм госпо дарювання вітчизняних підприємств. Певна увага приділяється висвітленню засобів створення власної справи, маркетинговій орієнтації підприємницької діяльності, бізнес плануванню й використанню принципів менеджменту. Теоретичний матеріал структурований у відповідності із логікою засвоєння студентами основних понять, економічних категорій, методів і засобів їх використання в практичній діяльності. За кожним розділом подано питання для поглибленого засвоєння знань студентів. .На вчальний посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів, які на вчаються за економічними спеціальностями."
Основи підприємництва. Навчальний посібник

Автор: Цигилик І.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 224

Примiтки:Основи підприємництва – одна із навчальних дисциплін, що складає основу еко номічної освіти, яка необхідна спеціалістам економічного профілю підприємств, що функціонують в умовах ринкової економіки. У даному посібнику у відповідності з діючою програмою курсу "Основи підприємництва" на основі чинних в Україні за конів розглянуто питання підприємництва: принципи, умови організації, рушійні си ли, роль підприємництва в економічній теорії, господарській практиці та формуванні ринкового підприємницького мислення у підготовці спеціалістів в умовах ринку; суб'єкти підприємництва та організаційні форми; проблеми маркетингу, менеджмен ту і державного регулювання і їх роль в організації і функціонуванні підприємниць кої діяльності. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних за кладів.
Основи психології і педагогіки. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Варій М.Й. Рік видання: 2007 Сторінок: 368

Примiтки: Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів. Висвітлено головні аспекти загальної психології, основи психології конкурентоспроможної особистості, певні соціально-психологічні аспекти груп і спілкування, а також основи педагогіки.
Основи роботи з Microsoft Excel XP.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Юдін В.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 272

Примiтки: Посібник складається з 11 теоретичних розділів, у кожному з яких докладно описуються основні прийоми роботи. Більшість із розділів супроводжуються завданнями економічної спрямованості, практичне виконання яких закріплює теоретичні знання. У результаті виконання цих завдань створюється звітна документація про діяльність віртуальної торгово-закупівельної фірми, здійснюється її аналіз і визначаються фактори, що дозволяють досягти максимального прибутку. Посібник закінчується розділом, у якому приводяться пояснення по організації даних і рішення ряду питань. ISBN 978-966-364-512-4
Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання. Підручник затв. МОН України

Автор: Дудніков А.А. Рік видання: 2008 Сторінок: 352

Примiтки:Викладено основи стандартизації і технічних вимірювань, загальні принципи взаємо замінності при виготовленні, ремонті і експлуатації в відповідності з Єдиною систе мою допусків і посадок. Розглянуті системи допусків і посадок типових з'єднань, на ведені приклади розрахунку і застосування їх. Наведені основні положення Держав ної системи атестації якості продукції. Для студентів вищих навчальних закладів освіти III IV рівнів акредитації.
Основи філософських знань. (Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство). Підручник

Автор: Горлач М.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 1028

Примiтки: У підручнику автори не тільки намагалися реалізувати ідеї пізнання світу і особи, але й виходили із того, що філософія - форма суспільної відомості, що має свою специфіку, предмет, категорії і методи пізнання. Підручник ставить собі за мету надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним становищем і розвитком філософії, логіки, етики та естетики, основ релігієзнавства, розкрити специфіку філософських підходів до вирішення різних актуальних проблем сучасності. ISBN 978-966-364-726-5
Охорона праці в органах внутрішніх справ.Підручник

Автор: Грибан В.Г. Рік видання: 2009 Сторінок: 336

Примiтки: Розкривається значення охорони праці як нормативної дисципліни при підготовці правоохоронців, її основні поняття, етапи розвитку, законодавче забезпечення, методологічна база. Висвітлюється роль гігієни, виробничої санітарії, технічної безпеки, у тому числі пожежної та вибухової, у створенні безпечних умов праці та роль працівників органів внутрішніх справ у запобіганні нещасним випадкам. Зображуються основні методи, форми і рівні забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ. Для курсантів, студентів, викладачів, практичних працівників органів внутрішніх справ. ISBN 978-966-364-833-0
Охорона праці.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Рік видання: 2009 Сторінок: 280

Примiтки: Розкривається значення охорони праці як нормативної дисципліни при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах, її основні поняття, етапи розвитку, законодавче забезпечення, методологічна база. Висвітлюється перевага економічних методів управління охороною праці, економічне стимулювання заходів щодо створення безпечних умов праці, методика розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, значення гігієни, виробничої санітарії, технічної безпеки, у тому числі пожежної безпеки для збереження життя і здоров’я працівників у процесі праці.Описуються методи контролю гігієнічних параметрів у виробничих при-міщеннях, на робочому місці,вимоги щодо безпеки технічного устаткування й технологічних процесів, заходи і засоби щодо попередження дії на людину не-безпечних і шкідливих факторів. Для студентів, викладачів, практичних працівників ISBN 978-966-364-832-3
Оцінка бізнесу та нерухомості. Навчальний посыбник

Автор: Рік видання: 2009 Сторінок: 196

Примiтки: У посібнику подані теоретичні та практичні питання експертної оцінки; розібрані підходи та методи оцінки бізнесу та нерухомості; наведені практичні приклади та задачі, що полегшують засвоєння теоретичного матеріалу. Представлена характеристика правової бази оціночної діяльності в Україні. Видання містить питання для самоперевірки у кінці кожної теми, що дозволяє успішно засвоїти матеріал. Даний посібник підготовлено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з метою надання їм методичної допомоги у доскональному вивченні навчальної дисципліни “Оцінка бізнесу та нерухомості”. Він допоможе студентам у підготовці до практичних, семінарських занять, а також буде сприяти більш ефективному проведенню лекційних занять у формі прямого діалогу зі студентами, більш глибокому розумінню сутності проблем, що вивчаються, розширенню теоретико- пізнавального рівня майбутніх економістів. ISBN 978-966-364-935-1
Оцінка об'єктів нерухомості.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Пазинич В.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 438

Примiтки: У навчальному посібнику викладені теоретичні і практичні фінансово-економічні аспекти функціонування й оцінки нерухомості як фінансового активу і об’єкта підприємницької діяльності. Висвітлені основні питання функціонування ринку нерухомості, організаційно-правові основи оціночної діяльності на основі українського законодавства та міжнародних стандартів. Детально розглянуті підходи та методи оцінки об’єктів нерухомості з використанням великої кількості прикладів, що ілюструють особливості окремих методик розрахунків. Кожен із розділів містить тести та питання для самопідготовки. Посібник може бути корисним широкому колу читачів студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також особам і установам, що працюють на ринку нерухомості. ISBN 978-966-364-891-0