Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Круш П.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 400

Примiтки:Пропонований навчальний посібник є узагальненням надбань зарубіжної та вітчиз няної макроекономічної науки, враховує особливості сучасного стану перехідної економіки України. Структура навчального посібника відповідає нормативній про грамі Міністерства освіти та науки України та програмі вивчення курсу „Макроеко номіка” на факультеті менеджменту та маркетингу НТУУ „КПІ”. У підручнику викла дено теоретичний матеріал і практичні завдання з дисципліни у вигляді тестів, задач та завдань для самостійної роботи. Оскільки навчальний посібник являє собою сис тематизований курс, це робить його зручним у користуванні для студентів і всіх, хто бажає самостійно опановувати дисципліну. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів й усіх, хто цікавиться проблемами національ ної економіки та механізмом її функціонування.
Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Батура О.В. Рік видання: 2007 Сторінок: 236

Примiтки:Посібник розроблено відповідно до стандартної освітньо-професійної програми з макроекономіки. У ньому систематизовано матеріали усіх розділів і тем програми. Структура посібника забезпечує послідовний розгляд основних закономірностей функціонування макроекономіки. Серед головних тем - моделі кругообігу змішаної економіки, моделі споживання, заощадження і видатків, принципи й механізми регулювання макроекономічної системи. Особливу увагу приділено математичній інтерпретації макроекономічних явищ, докладно розглянуто макроекономічні моделі зовнішньоекономічної діяльності. Посібник може бути корисним для студентів економічних спеціальностей вузів. ISBN 978-966-364-460-8
Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Базілінська О.Я. Рік видання: 2009 Сторінок: 442

Примiтки: Пропонований навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни «Макроекономіка». Велику увагу приділено макроекономічним показникам; становищу на ринках благ, грошей, праці; дослідженню умов загальної економічної рівноваги; визначенню впливу на національну економіку кредитно-грошових та бюджетно-податкових методів державного регулювання; факторам економічного зростання. Основні положення та висновки ілюструються статистичними даними про функціонування народного господарства України за останні роки. Посібник містить до кожної теми тести, питання для обговорення, задачі та їх розв’язання. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами макроекономіки. ISBN 978-966-364-927-6
Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Вініченко І.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 180

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми макроекономічного аналізу. Посібник складений за нормативною програмою курсу "Макроекономіка", що ви кладається студентам економічних спеціальностей. До кожної теми подано тести, проблемні питання, питання для самоперевірки та задачі для вирішення. Розрахова ний на викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних за кладів.
Макроекономіка. Практикум.Навчальний посібник

Автор: Калініченко О.В. Рік видання: 2010 Сторінок: 656

Примiтки: Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни “Макроекономіка”. У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, одноваріантні та багатоваріантні запитання, проблемні ситуації, приклади розв’язку задач, задачі, теми рефератів, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем курсу. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів.
Маркетинг.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Корж М.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 344

Примiтки: У посібнику викладені основні питання курсу „Основи маркетингу”. Розглянуті проблеми розвитку маркетингової системи на сучасному підприємстві. Приведені різ-номанітні підходи до товарної, марочної, конкурентної політики у маркетингу. Розкрити головні напрямки та елементи маркетингового направлення. Для студентів економічних та інженерних спеціальностей, слухачів системи піс-лядипломної освіти і спеціалістів. ISBN 978-966-364-760-9
Маркетинговий менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Бєлявцев М.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 408

Примiтки: Навчальний посібник складений відповідно до програми дисципліни "Маркетинго вий менеджмент". Розглянуті теоретичні та методичні основи управління маркетин гом. Містить інформацію з усього комплексу маркетингового управління. Видання буде корисне студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, економістам, підприємцям. Навчальний посібник складе ний відповідно до програми дисципліни "Маркетинговий менеджмент". Розглянуті теоретичні та методичні основи управління маркетингом. Містить інформацію з усь ого комплексу маркетингового управління.Видання буде корисне студентам еко номічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, еко номістам, підприємцям.
Математичне програмування.Навчальний посібник

Автор: Івченко І.Ю. Рік видання: 2010 Сторінок: 230

Примiтки:У навчальному посібнику «Математичне програмування» розглядаються питання, які традиційно включаються в курс «Математичне програмування», що викладається у вузах фінансово-економічного профілю. Навчальний посібник орієнтований на розв'язання практичних задач, які можна описати за допомогою математичних моделей. Передбачено вивчення основних класів моделей і залежностей, вживаних в економіці, у описані основи теорії лінійного і цілочисельного програмування, методи розв'язання задач лінійного програмування (графічний метод, симплекс-метод, метод штучних змінних, метод потенціалів для розв'язання транспортних задач), метод гілок і границь, основи динамічного програмування. В кінці кожного розділу наводиться набір комплексних задач, пов'язаних з висвітленою темою, які значно поглиблюють і розширюють її. Книга буде корисна широкому колу читачів: студентам, аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів, економістам, інженерам, розробникам програмного забезпечення і т. д.
Математичні методи економічного аналізу.Навчальний посібник

Автор: Приймак В. ІРік видання: 2009 Сторінок: 296

Примiтки: Висвітлено теоретичні засади економічного аналізу, суть математичних методів і моделей та особливості їх застосування у процесі дослідження діяльності господарюючих суб’єктів. Розглянуто методи елементарної математики, математичного аналізу, математичної статистики, економетрії та дослідження операцій, які використовують під час вивчення економічних явищ і процесів, а також методику виконання аналізу господарської діяльності за умов невизначеності. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих закладів освіти, економістів, а також працівників економічних підрозділів, фірм, організацій і установ.
Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник

Автор: Астапова Г.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 118

Примiтки: Надано принципово нову комплексну характеристику матеріалознавства природних ресурсів і сировини. Обгрунтовано систему взаємодії механізму використання відтворення природних ресурсів та управління еколого-економічної діяльності. Технологічні основи переробки природної сировини у непродовольчі товари та принципи раціонального природокористування й відтворення природних ресурсів. ISBN 978-966-364-866-8
Международные экономические термины.Словарь

Автор: Голиков А.П. Рік видання: 2008 Сторінок: 376

Примiтки: Словарь- справочник содержит трактовку основных терминов и понятий, употребляемых в сфере международных экономических отношений научными работниками, а также практиками, работающими в области внешней экономической деятельности. Предназначается для студентов, аспирантов, преподавателей. Словарь будет также полезным для лиц, занимающихся международным бизнесом. ISBN 978-966-364-573-5
Менеджерський словник

Автор: Колесніков Г.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 288

Примiтки: У словнику подано тлумачення 1882 понять і термінів, які охоплюють найбільш важливі аспекти загального та функціональних менеджерів. Для студентів, викладачів.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Навчальний посібник

Автор: Дахно І.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 304

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлено основні аспекти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Вирізняльною ознакою цієї книги є її прикладне спрямування. Посібник можна використовувати не тільки під час вивчення однойменного курсу, а й інших дисциплін, зокрема, таких як «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Право зовнішньоекономічної діяльності», «Господарське право України» тощо. Навчальний посібник знадобиться не тільки для навчального процесу, а й для практичної діяльності читачів. Для студентів і викладачів вищих закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями зовнішньоекономічної діяльності України.
Менеджмент персоналу в банках.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Сушко Н.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 144

Примiтки: Цей навчальний посібник на основі узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду персонального менеджменту знайомить з основами та специфікою менеджменту персоналу в сучасних банках. Складається з 7 тем, в яких розглянуті основи органiзацiї комплектування кадрів у банках, розвитку, оцінювання та мотивування банківського персоналу, оцінювання кадрових ризиків та організації кадрового аудиту персоналу. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації, практичних та керівних фахівців фінансової і кредитно-банківської сфери. ISBN 978-966-364-705-0
Менеджмент та маркетинг в громадському харчуванні. Тлумачний словник. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Ковальчук Т.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 208

Примiтки: Менеджмент та маркетинг в громадському харчуванні. Тлумачний термінологічний словник (англійська, російська та українська мови) ISBN 978-966-364-593-3
Менеджмент у галузі охорони здоров'я. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Баєва О.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 638

Примiтки: Навчальний посібник присвячений висвітленню загальних засад менеджменту в галузі охорони здоров’я і відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Менеджмент в галузі охорони здоров’я», яка входить у варіативний блок навчальних планів підготовки фахівців з спеціальності «Менеджмент організацій» за професійним спрямуванням «Медичний та фармацевтичний менеджмент» та бакалаврів з маркетингу за професійним спрямуванням «Маркетинг на ринку медичних послуг». В посібнику послідовно розглядаються загальні принципи управління та організації охорони здоров’я в Україні та інших країнах світу. Особлива увага приділена менеджменту нових закладів охорони здоров’я, управлінню технологічними процесами та інформаційними системами в галузі охорони здоров’я. Для студентів, слухачів та викладачів спеціальностей напрямів «Менеджмент», «Маркетинг» та «Медицина». Посібник буде корисним для управлінців, підприємців та працівників, які займаються організаційною діяльністю в галузі охорони здоров’я. ISBN 978-966-364-692-3
Менеджмент якості

Автор: Векслер Е.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 320

Примiтки:У посібнику викладено сучасні підходи до менеджменту якості. Розглянуто методи моделювання поведінки соціально-економічних систем на підставі теорії еволюційного менеджменту та фрактальної геометрії. Для бакалаврів і магістрів а також фахівців-виробників.
Менеджмент. Навчальний посібник

Автор: Скібіцький О.М. Рік видання: 2007 Сторінок: 480

Примiтки: В навчальому посібнику висвітлюються питання сучасної теорії та практики менеджменту, зарубіжний досвід управління організаціями в умовах ринкової економіки. Навчальний посібник призначено для студентів та викладачів економічних спеціальностей, керівників і фахівців підприємств.
Мененджмент якості. Підручник затверджено МОН України

Автор: Момот О.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 368

Примiтки: У підручнику розглянуто основні теоретичні положення менеджменту якості, сформовані на основі аналізу результатів наукових досліджень вітчизняних і закордонних авторів, узагальнення міжнародного досвіду функціонування систем якості та обґрунтовані можливості його використання в Україні. Підручник повністю відповідає програмі курсу «Менеджмент якості та елементи системи якості». Для студентів і магістрів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців в області керування якістю, стандартизації і сертифікації. ISBN 978-966-364-467-7
Методи визначення фальсифікації товарів. Підручник

Автор: Дубініна А. А. Рік видання: 2010 Сторінок: 272

Примiтки: Підручник охоплює широке коло питань, які пов’язані з визначенням фальсифікації харчових продуктів, контролем походження товару та захистом споживчого ринку від фальсифікованих товарів. Наведено й обговорено сучасні літературні джерела стосовно історичних аспектів ідентифікації і фальсифікації продовольчих товарів. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Товарознавство та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Експертиза товарів та послуг», може бути корисним для студентів юридичних спеціальностей, підприємців, фахівців експертних лабораторій і всіх споживачів.
Методи і технічні засоби митного контролю. Підручник затверджено МОН України

Автор: Ємченко І.В. Рік видання: 2007 Сторінок: 528

Примiтки: У підручнику розглядаються основні засади здійснення митного контролю і експертних досліджень, як складової технологічної схеми митного контролю. Значну увагу приділено класифікації, загальній характеристиці, ідентифікаційним ознакам, принципам дії технічних засобів і методів. Підручник призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями «Товарознавство та експертиза в митній справі» і «Організація перевезень та управління на транспорті» ВНЗ III, IV рівнів акредитації, до навчальних планів яких включена дисципліна „Методи і технічні засоби митного контролю”. Підручник також може використовуватися під час вивчення таких нормативних дисциплін як «Митна справа», «Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі», «Ідентифікація товарів» і для інших дисциплін юридично-правового спрямування. Методи і технічні засоби митного контролю
Методи розв'язання некоректно поставлених задач. Навчальний Поcібник

Автор: Охріменко М.Г Рік видання: 2008 Сторінок: 166

Примiтки: У підручнику вперше у вітчизняній навчальній літературі викладено основні принципи розв'язування некоректно поставлених (нестійких) задач (по Ж. Адамару). Викладено і проілюстровано на конкретних прикладах методи розв'язування нестійких (по відношенню до вхідних даних) задач, пов'язаних з іменами А.Н. Тихонова та В. К. Іванова. Значну увагу в підручнику приділено розв'язку некоректних задач економічного походження: систем лінійних алгебраїчних рівнянь, задач лінійного програмування, нелінійних екстремальних задач, інтегральних рівнянь І роду тощо. Значну увагу приділено підбору та оцінкам залежностей параметрів регуляризації задач від вихідних даних (параметрів) математичних моделей. Приведено методологію алгоритмічного уточнення вихідних даних моделей, якщо ці дані одержуються обчислювальним шляхом. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-576-6
Методика викладання у вищій школі.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Нагаєв В.М. Рік видання: 2007 Сторінок: 232

Примiтки: Навчальний посібник висвітлює теоретичні, методичні й методологічні основи дидактики викладання навчальних дисциплін у контексті адаптації вищої освіти України до Болонського процесу. У додатках наведено авторську програму навчального курсу за кредитно-модульною технологією навчання, адаптовану до вимог Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS). Навчальний посібник викладено за модульним принципом і призначений для студентів магістратури економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний у системі дистанційного навчання та післявузівської підготовки для самостійного вивчення окремих розділів дисципліни аспірантами і викладачами, які удосконалюють навчальний процес за принципами сучасної дидактики.
Методика викладання української мови у вищій школі.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Дороз В.Ф. Рік видання: 2008 Сторінок: 174

Примiтки: Навчальний посібник спрямований на допомогу викладачам методики та магістрантам вищих навчальних закладів в організації вивчення навчального курсу «Методика викладання української мови у вищій школі». У посібнику подано навчальну програму з методики викладання української мови у вищій школі (загальні положення; розподіл навчального часу за модулями; зміст лекційного курсу, практичних і лабораторних занять; теми, винесені на самостійне опрацювання; систему семестрового контролю й оцінювання теоретичної та практичної підготовки магістрантів), програму та методичні рекомендації щодо організації педагогічної практики та методичні рекомендації щодо написання магістерської роботи. Для викладачів, керівників педагогічної практики, магістрантів філологічних факультетів.
Методика і методологія економічного аналізу. Підручник

Автор: Прокопенко І.Ф. Рік видання: 2008 Сторінок: 430

Примiтки: У підручнику висвітлено теоретичні і практичні аспекти економічного аналізу в системі управління підприємством. Теоретичні, методологічні і практичні питання аналізу господарювання розглядаються в комплексі: від методології до рішення практичних задач виробництва і реалізації продукції, аналізу фінансових результатів та фінансового стану підприємства. В основу підручника покладено курс лекцій з навчальної дисципліни „Економічний аналіз” , яку автори викладають протягом восьми років студентам вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. У підручнику розкриті основні практичні рекомендації щодо аналізу господарської системи з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки. Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних заходів економічних спеціальностей, спеціалістів підприємств, фірм. ISBN 978-966-364-569-8
Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності. Навч пос рек МОН У-ни

Автор: Костриця Н.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 288

Примiтки: Навчальний посібник “Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності” має практичну спрямованість — сприяти формуванню у студентів за гального уявлення про ділове спілкування, формувати та розвивати у них творчі на вички та вміння проведення основних заходів управлінського спілкування та допо могти набути культури спілкування у процесі професійної діяльності. Всі ці аспекти у посібнику викладаються у тісному взаємозв’язку з основними проблемами уп равління, психології управління, ділової української мови та професійного етикету. Призначений для студентів вищих навчальний закладів, які вивчають курс “Психо логія управління”, “Діловий етикет”, “Менеджмент”.
Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Дороз В.Ф. Рік видання: 2008 Сторінок: 386

Примiтки:Навчальний посібник спрямований на допомогу викладачам методики та студентам-філологам вищих навчальних закладів в організації вивчення навчальних дисциплін: «Методика навчання української мови» та «Шкільний курс української мови». У посібнику подано навчальні програми (загальні положення; розподіл навчального часу за модулями; зміст лекційного курсу, практичних і лабораторних занять; теми, винесені на самостійне опрацювання; систему семестрового контролю й оцінювання теоретичної та практичної підготовки бакалаврів), програму та методичні рекомендації щодо організації педагогічної практики, методичні рекомендації щодо написання курсової роботи, програму державного екзамену. Для викладачів вищих навчальних закладів, керівників педагогічної практики, студентів філологічних факультетів. ISBN 978-966-364-733-1
Методика та організація наукових досліджень з психології.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Бочелюк В.Й. Рік видання: 2008 Сторінок: 356

Примiтки:В навчально-методичному посібнику розкрито соціально-психологічне визначення науки, сутність, роль, функції науки й науко¬вих досліджень у суспільному житті, їх вза-ємозв'язок із практи¬кою. Розглянуто основні поняття, зміст і функції науки, форми її ор-ганізації та управління. Представлено методологічні основи наукового дослідження в га-лузі психології. Висвітлено питання організації та проведення наукового дослідження і його інформаційного забезпечен¬ня. Розглянуто особливості творчої праці в дослідницькій діяльності, етичні норми і цінності науки. Навчально-методичний посібник розкриває особливості організації та проведення психологічних наукових досліджень, написання та оформлення наукових робіт, правову сутність інтелектуальної власності. Посібник предназначено для викладачів, студентів, магістрів та аспірантів. ISBN 978-966-364-721-0
Методологія соціально-економічного дослідження. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Ганін В.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 224

Примiтки: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. В ньому узагальнені основні вимоги до виконання і оформлення науково-дослідної роботи: курсової, дипломної, магістерської. Посібник розрахований на студентів, дипломників, аспірантів, професорсько-викладацький склад та наукових працівників. ISBN 978-966-364-657-2
Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник затверджено МОН України

Автор: Тарасова В.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 264

Примiтки: У підручнику розглядаються різновиди методів, засобів і способів вимірювань в метрології, нормативно-правові, організаційні і методологічні основи стандартизації і сертифікації, як в Україні так і за її межами. Викладено новий матеріал, що з’явився станом на 2006 рік. Він базується на досвіді вітчизняної науки, новітніх досягнень багатьох країн світу та їх національних організацій з метрології, стандартизації, сертифікації. Кожен розділ завершується рекомендованою літературою, термінологічним словником, запитаннями для самоконтролю, трьома модулями з завданнями для блочно-модульного контролю. Підручник відповідає вимогам типової програми підготовки екологів та з успіхом може бути використаний в інших галузях знань. Табл. 16, іл.51. Бібліогр.39 назв.
Митна справа. Підручник.

Автор: Дубініна А.А. Рік видання: 2010 Сторінок: 318

Примiтки: У підручнику наведені загальні відомості основних положень з митної справи, охоплені питання митних режимів, митних платежів, контролю за переміщенням вантажів через кордон, митного оформлення зовнішньоекономічних операцій. Викладені питання пасажирських переміщень та митного оформлення багажу. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, фахівців в галузі митної справи, зовнішньоекономічної діяльності, підприємців та громадян, які переміщують товари через митний кордон України.
Міжнародна економіка. 3-є видання.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Козак Ю.Г. Рік видання: 2009 Сторінок: 450

Примiтки: Підручник спрямований на активне засвоєння курсу «Міжнародна економіка» згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Він опробований упродовж 15 років. Це третє перероблене та доповнене видання першої оригінальної книги з міжнародної економіки українською мовою (1993 р.).У ньому враховано накопичений протягом десятиліть досвід викладання курсу “International Economics” в університетах США та Західної Європи, проаналізовано сучасні закономірності розвитку та функціонування міжнародної економіки з урахуванням специфіки країн з перехідною економікою, насамперед України. Підручник містить ключові поняття, контрольні питання, теми доповідей і рефератів, тестові завдання до кожного розділу курсу, а також підсумкові контрольні питання та тестові завдання до курсу в цілому. Для студентів економічних вузів та факультетів. ISBN 978-966-364-814-9
Міжнародна економіка. Підручник затверджено МОН України

Автор: Тарасевич В.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 224

Примiтки:У підручнику розглянуто зміст, середовище та еволюцію міжнародної економіки, основи її руху, форми та напрямки розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції. Для студентів вищих навчальних за кладів, викладачів, науковців, державних службовців і підприємців.
Міжнародна економіка. Практикум. Навчальний посібник

Автор: Рум'янцев А.П. Рік видання: 2007 Сторінок: 296

Примiтки: Навчальний посібник присвячено розгляду теоретичних та практичних питань розвитку міжнародної економіки. Основна увага зосереджена на розкритті сутності міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, специфічних рис міжнародної міграції робочої сили, руху капіталу у глобальному масштабі, становленні та сучасних тенденціях розвитку міжнародної валютної системи, особливостях здійснення міжнародних торговельних відносин та міжнародних відносин в сфері послуг. В посібнику викладено логічні схеми основних положень розвитку міжнародної економіки, основні категорії та поняття функціонування міжнародних економічних відносин. Значну увагу приділено перевірці отриманих знань та навичок за допомогою тестових, контрольних питань та кроссвордів. Для студентів вузів, викладачів, підприємців та читачів, що цікавляться питаннями міжнародної економіки. ISBN 978-966-364-506-3
Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник затверджено МОН України.

Автор: Сазонець І.Л. Рік видання: 2007 Сторінок: 286

Примiтки:Висвітлено засади міжнародної інвестиційної діяльності, розкрито механізми дії ринку міжнародних фінансових інвестицій та інструментарій аналізу. Охарактеризовано інвестиційну діяльність транснаціональних корпорацій, а також інших інвесторів, що діють на міжнародному ринку. Приділена увага особливостям функціонування українських підприємств установ і банків на міжнародному інвестиційному ринку. У підручнику вміщено матеріали практичного спрямування: тести, задачі, контрольні запитання, теми рефератів. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями інвестування, інвестиційного менеджменту, ринку цінних паперів.
Міжнародна торгівля. Навчальний Поcібник

Автор: Дахно І.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 296

Примiтки:У пропонованому посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі як найважливішої складової міжнародної економіки. Може використовуватись при вивченні окремого курсу, а також інших дисциплін, зокрема таких, як “Міжнародна економіка”, “Міжнародні економічні відносини” тощо. Окремо наведено англо-український глос арій найуживаніших понять у сфері міжнародної торгівлі, тести для контролю знань та інші довідкові матеріали. Для студентів вищих закладів освіти і всіх, хто цікавиться питаннями міжнародної торгівлі. ISBN 978-966-364-536-0
Міжнародне економічне право. 3-є видання.Навчальний посібник

Автор: Дахно І.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 304

Примiтки: У навчальному посібнику розглянуто найважливіші аспекти міжнародного еко номічного права загалом та його підгалузей з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних даних. Для студентів і слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також аспірантів, викладачів, наукових працівників, фахівців практиків і всіх, хто цікавиться актуальними питаннями сучас ного міжнародного публічного права. ISBN 978-966-364-772-2
Міжнародне приватне право.Навчальний поcібник

Автор: Дахно І.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 314

Примiтки: У навчальному посібнику поміщено матеріал, якого немає в інших навчальних посібниках і підручниках з міжнародного приватного права. Виклад матеріалу виконано з метою задоволення не лише навчальних, а й практичних інтересів читачів. Подано зміст вітчизняних і російських підручників і посібників, нові нормативно-правові акти, коментуються положення Закону України «Про міжнародне приватне право». Посібник містить глосарій і тести. Для студентів правничих навчальних закладів, факультетів міжнародних відносин, викладачів, доцентів і професорів, а також для широкого кола юристів-прак-тиків, які задіяні у сфері міжнародного приватного права.
Міжнародне страхування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Машина Н.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 480

Примiтки: В навчальному посібнику розглядається широке коло питань, пов'язаних з міжна родним страхуванням: сучасний стан світового ринку страхових послуг і страхових ринків окремо взятих країн, організаційні питання страхування, види страхування, що склалися у міжнародній системі страхування, перестрахування, системи страху вання, що знаходяться в стадії розвитку. Посібник призначений студентам еко номічних спеціальностей вузів. Він може бути корисним викладачам вузів і технікумів, аспірантам, економістам широкого профілю, менеджерам, працівникам інвестиційних фондів, банківських структур, страхових компаній і всім, хто цікавить ся проблемами страхування, фінансів, менеджменту ризику.
Міжнародне фінансове право. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Лазебник Л.Л. Рік видання: 2008 Сторінок: 310

Примiтки: У посібнику вперше в українській навчальній літературі комплексно узагальнені норми, що регулюють міжнародні фінансові відносини. Роз-глянуто різні аспекти міжнародного фінансового права: розкриті питан-ня, пов’язані з становленням і розвитком міжнародних фінансових сис-тем публічного і приватного характеру, досліджені передумови їх формування, а також правовий статус складових елементів. Особлива увага приділена висвітленню норм, задіяних у регулюванні міжнарод-них розрахункових відносин, міжнародних валютних відносин, а також податкових відносин, які складаються між державами в ході врегулю-вання порядку оподаткування. Розрахований на студентів магістратури стаціонарної та заочної форм навчання, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями правового регулювання міжнародних фінансових відносин. ISBN 978-966-364-697-8
Міжнародний агробізнес. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Сіваченко І.Ю. Рік видання: 2008 Сторінок: 264

Примiтки: У навчальному посібнику розглядаються зміст і сутність понять «агробізнес» та «міжнародний агробізнес». Зясовуються основні поняття продовольчого маркетингу, організаційної структури агробізнесу. Центральне місце займає характеристика міжнародної агро продовольчої системи, визначення основних тенденцій розвитку світового продовольчого ринку та місця на ньому України. Висвітлюється досвід функціонування міжнародного агробізнесу в окремих регіонах світу і в країнах з різним рівнем його розвитку. У навчальному посібнику також вміщено тести. ISBN 978-966-364-757-9
Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Михайлова Л.І. Рік видання: 2007 Сторінок: 200

Примiтки: В навчальному посібнику викладені передумови еволюції міжнародного менеджменту як окремого виду управлінської діяльності, висвітлюються його теоретичні основи та аналізуються основні особливості ефективного здійснення в умовах поглиблення глобалізації світової економіки. Викладені практичні завдання та варіанти їх розв’язання, містяться ситуаційні вправи (кейси) для аналізу та обговорення, подані тестові завдання для самоконтролю знань студентів. Навчальне видання розраховане на студентів, магістрів і викладачів вищої школи. Може також бути корисним аспірантам, керівникам підприємств.
Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Романчиков В.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 256

Примiтки: Запропонований навчальний посібник підготовлений згідно з програмою нормативної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для бакалаврів економічних спеціальностей, містить в собі програму дисципліни, навчально-тематичний план, лекційний матеріал, тлумачний словник термінів, перелік питань для самостійного вивчення та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань студентів, теми рефератів, перелік рекомендованої літератури. У посібнику розглянуто передумови, зміст, структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Основна увага приділяється аналізу суті міжнародних економічних відносин, міжнародній торгівлі, міжнародному руху факторів виробництва, економічній інтеграції. ISBN 978-966-364-601-5
Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Семенов Г.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 232

Примiтки:У навчальному посібнику досліджені питання глобалізації виробництва в умовах су часних міжнародних економічних відносин. Проведений аналіз міжнародного поділу праці й економічних відносин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. Визначені напрямки трансформації поняття "конкуренція" в сучасно му світі. Досліджені фактори, що визначають міграцію робочої сили, а також прин ципи розвитку науково технічного співробітництва. Розглянуті критерії виділення світових проблем і стан проблем на поточний момент. Проведений глибокий аналіз стану платіжного балансу України. Рекомендовано Міністерством освіти і науки Ук раїни як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих на вчальних закладів України. Книга також розрахована на викладачів, аспірантів, фахівців, які вивчають міжнародні економічні відносини.
Міжнародні економічні конфлікти.Навчальний посібник

Автор: Пуригіна О.Г. Рік видання: 2008 Сторінок: 274

Примiтки:У книзі йдеться про методологію та сутність міжнародних економічних конфліктів. Розглядаються питання теоретичних основ міжнародних економічних конфліктів, торгівельні війни сучасності, економічних конфліктів в паливно-енергетичній сфері, конфлікти і ризики при злитті і поглинанні міжнародних компаній, безпеки транзитного простору України, демографічних конфліктів. Для викладачів і студентів економічних, дипломатичних та політологічних спеціальностей, фахівців-практиків у галузі міжнародних відносин.
Міжнародні комерційні угоди та розрахунки. Навчальний посібник

Автор: Козак Ю.Г. Рік видання: 2010 Сторінок: 646

Примiтки: Книга містить найважливіші нормативно-правові документи, що розроблені ЄЕК ООН, УНІДРУА, ЮНСІТРАЛ, МТП, об’єднаннями підприємців та регламентують міжнародну комерційну діяльність й міжнародні розрахунки. Кожний розділ супроводжується коментарями. Особливу увагу приділено умовам контрактів міжнародної купівлі-продажу товарів, послуг та з міжнародного промислового співробітництва. Для викладачів, студентів економічних вузів, фахівців-практиків, що займаються міжнародним підприємництвом.
Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції. 2-ге видання. Підручник

Автор: Руденко Л.В. Рік видання: 2007 Сторінок: 632

Примiтки: У підручнику розглядаються розрахунки і кредити у міжнародному бізнесі у взаємозв’язку з валютними операціями. Основна увага приділяється сутності, мотивації і формам міжнародних розрахункових, кредитних і валютних операцій. Показано еволюцію світової валютної системи,специфіку розвитку та функціонування на сучасному етапі міжнародного ринку обміну валют, напрямки розвитку міжнародного бізнесу. Розглянуті особливості організації міжнародних кредитних та розрахункових операцій у банках, розрахункових операцій у системі міжнародної торгівлі вітчизняних підприємств та міжнародних компаній. Визначені можливі ризики, пов’язані з міжнародним бізнесом та шляхи їх мінімізації. Підручник розраховано для студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерських програм,викладачів, аспірантів та бізнесменів.
Міжнародні організації. Навчальний посібник

Автор: Козак Ю.Г. Рік видання: 2009 Сторінок: 440

Примiтки:У книзі висвітлюються питання загальних закономірностей діяльностей та історії виникнення міжнародних організацій, дається характеристика глобальних організацій за галузевою ознакою, досліджуються регіональні і неурядові економічні організації, а також особливості діяльності України в міжнародних організаціях. Призначена для викладачів і студентів економічних вузів, фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин.
Міжнародні стратегії економічного розвитку. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Козак Ю.Г Рік видання: 2009 Сторінок: 400

Примiтки: В книзі розглядаються цілі та умови формування міжнародних стратегій розвитку, їх місце в системі міжнародних економічних відносин, визначається зміст поняття стратегій розвитку, його складові частини. Значна увага приділяється аналізу макро економічних і мікроекономічних політик розвитку, особливостей національних стра тегій розвитку в окремих країнах і регіональних інтеграційних об'єднаннях. Призна чається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців практиків в галузі міжнародної економічної діяльності.
Міжнародні фінанси. 3-є видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Козак Ю.Г. Рік видання: 2008 Сторінок: 640

Примiтки: У книзі йдеться про сутність міжнародних фінансів, закономірності розвитку світової валютно-фінансової системи. Особливий наголос робиться на висвітленні питань щодо функціонування міжнародних відносин,особливостей міжнародного фінансового менеджменту. Для викладачів і студентів економічних вузів, фахівців-практиків у галузі міжнародних фінансових відносин.
Міжнародні фінансові відносини.Навчальний посібник

Автор: Румянцев А.П. Рік видання: 2008 Сторінок: 346

Примiтки:Основна увага в посібнику приділена розкриттю питань, пов'язаних з теоретичними та методологічними основами функціонування системи міжнародних фінансових відносин. Наведено загальну характеристику організації світового валютного ринку. Висвітлені питання організації міжнародних розрахункових, кредитних та інвестиційних операцій. Розкриті складові елементи формування валютного курсу та конвертованості валют, валютних операцій та платіжного балансу. Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів магістратури, підприємців та широке коло читачів, які цікавляться сучасними проблемами розвитку міжнародних фінансових відносин.
Мікроекономіка в схемах. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Нарижна Л.Д. Рік видання: 2008 Сторінок: 160

Примiтки: Даний посібник має системний характер і відповідає програмі курсу „Мікроекономіка”, що викладається студентам економічних спеціальностей. Важлива перевага посібника – лаконічність подання теоретичного матеріалу і доповнення його структурно-логічними схемами та практичними завданнями, що робить його доступним для студентів і фахівців, які прагнуть здобути сучасні знання про особливості функціонування виробництва в умовах ринкової економіки та ін. Рекомендується для самостійної індивідуальної роботи в процесі вивчення мікроекономіки, а також для семінарських занять студентам і викладачам. ISBN 978-966-364-436-3
Мікроекономіка. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Косік А.Ф. Рік видання: 2008 Сторінок: 440

Примiтки: У навчальному посібнику розглядаються моделі поведінки основних мікроеко номічних суб’єктів в різних ринкових структурах, висвітлюються прикладні аспекти мікроекономічного аналізу, пов’язані з оптимізацією рішень споживачів та вироб ників та їх коригуванням під впливом державної політики регулювання економічної діяльності. Теоретичний матеріал супроводжується графічними ілюстраціями, при кладами, висновками та контрольними завданнями для перевірки засвоєння ма теріалу. Подані алфавітний та іменний покажчики, покажчик позначень. Для сту дентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Мікроекономіка. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Безугла В.О. Рік видання: 2007 Сторінок: 288

Примiтки: Навчальний посібник складено відповідно до освітньо-професійної програми дисципліни “Мікроекономіка”. В ньому розглянуті закономірності поведінки та механізму прийняття рішеньокремими економічними суб’єктами – мікросистемами, що прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів.Теоретичний матеріал представлено у вигляді схем, графіків та таблиць. Викладення основних положень супроводжується стислим описом історії формування певної концепції. До кожної із запропонованих тем додаються питання для самоперевірки, тести та задачі, які можуть бути використані студентами в процесі поточної роботи й викладачами для проміжної та підсумкової перевірки знань студентів.
Мікроекономіка. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Калініченко О.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 472

Примiтки:Навчально-методичний посібник відповідає типовій програмі дисципліни “Мікроекономіка”. Він містить умовні позначення, зміст дисципліни, тематичний план вивчення дисципліни, плани семінарських і практичних занять, основні теоретичні підходи, питання для дискусії, одноваріантні та багатоваріантні запитання, приклади розв’язку задач, задачі, інтерактивні методи навчання, методичні рекомендації щодо підготовки рефератів, завдання та методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання, методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи, контроль рівня знань, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем курсу. Для викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-728-9
Мікроекономіка. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Рудий М.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 408

Примiтки: Висвітлюються основні закономірності функціонування економічної мікросистеми. Посібник викладений відповідно до типової програми Міністерства освіти і науки України. У кожній темі розкриваються теоретичні проблеми, підібрані питання для обговорення, тести, вправи. Архітектоніка посібника дає змогу добре сприймати викладений матеріал, використовувати його для самостійної роботи студентів, створює передумови для комп’ютеризації навчального процесу. Рекомендований студентам, аспірантам, викладачам, науковим та практичним працівникам економічних спеціальностей. ISBN 978-966-364-574-2
Мікроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Базілінська О. Я. Рік видання: 2009 Сторінок: 348

Примiтки: Навчальний посібник написаний відповідно до діючої програми курсу «Мікроекономіка». У центрі уваги посібника перебувають передусім процеси сучасної ринкової економіки: аналіз попиту та пропозиції, застосування теорії еластичності, наслідки державногорегулювання цін, дослідження поведінки споживача, дії фірм в умовах різних видів ринковоїконкуренції та при монополії. Широко використовуються графічний та табличний аналіз, математичне моделювання.Теоретичний матеріал супроводжується питаннями для обговорення, тестами та задачами. В кінці книги дається розв'язання наведених тестів та задач. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами мікроекономіки. ISBN 978-966-364-926-9
Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Пилипенко В.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 296

Примiтки: У навчальному посібнику подано завдання, питання, проблемні ситуації, задачі та тести з основних тем мікроекономіки. Розглядаються поведінка людини як споживача благ, так і підприємця; теоретичні основи функціонування ринкового механізму і процес взаємодії економічних агентів на ринках споживчих благ та ресурсів; досягнення рівноваги як на окремих ринках, так і загальної; принципи прийняття оптимальних рішень економічними агентами залежно від ринкових структур, ступеня поінформованості; інституціональні аспекти функціонування ринкової економіки. Для студентів економічних спеціальностей, викладачів та всіх читачів, яких цікавлять проблеми функціонування ринкової економіки на мікрорівні. ISBN 978-966-364-806-4
Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Калініченко О.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 426

Примiтки: Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни “Мікроекономіка”. У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, одноваріантні та багатоваріантні запитання, проблемні ситуації, приклади розв’язку задач, задачі, теми рефератів, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем курсу. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів. ISBN 978-966-364-644-2
Мікроекономіка: Практикум. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Косік А.Ф. Рік видання: 2008 Сторінок: 420

Примiтки: Практикум з мікроекономіки є доповненням до створеного авторами навчального посібника "Мікроекономіка". Контрольні завдання включають тести, задачі та гра фоаналітичні вправи. Задачі та вправи охоплюють як типові вправи, так і завдання підвищеної складності. До всіх завдань в кінці практикуму надаються відповіді та розв'язки. До посібника включено розроблені авторами у 50 варіантах розрахунко во графічні роботи "Моделювання поведінки споживача" та "Моделювання по ведінки фірми", які застосовуються як завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання та як завдання для контрольних робіт студентів заочної форми навчання. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо професійною програмою бакалавра з напряму "Економіка і підприємництво" ISBN 978-966-364-560-5
Місцеві фінанси України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Сунцова С.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 488

Примiтки: У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів новими програмами освіти, та відповідають потребам ринкової економіки. Рекомендується для використання при вивченні та викладанні курсів “Місцеві фінанси” та “Бюджетна система”. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів та всіх тих, хто цікавиться даною тематикою.
Місцеві фінанси України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Рева Т. М. Рік видання: 2008 Сторінок: 208

Примiтки: Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни “Місцеві фінанси”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців з напряму 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальністю “Фінанси”. У посібнику розглянуті правові та методичні аспекти формування і використання фінансів місцевого самоврядування. Засвоєння практичних навичок ґрунтується на виконанні ситуаційних вправ і завдань для самостійної роботи, поданих у посібнику. До кожної теми рекомендовано список законодавчих, нормативних і літературних джерел. Посібник містить довідковий апарат – словник термінів і предметний покажчик.
Місцеві фінанси. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Бечко П.К. Рік видання: 2008 Сторінок: 192

Примiтки:У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і значення у розвитку економічної і соціальної інфрастуктури регіонів держави. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів. Для оцінки та практичної апробації отриманих теоретичних знань подані тестові завдання та задачі. Рекомендується для використання при вивченні та викладанні курсу «Місцеві фінанси». Посібник призначено для студентів економічних вузів і спеціальностей, викладачів, аспірантів та всіх, хто цікавиться даною тематикою. ISBN 978-966-364-518-6
Мова у професії юриста. Підручник

Автор: Кацавець Р.С. Рік видання: 2008 Сторінок: 320

Примiтки: У підручнику висвітлюється теоретичний і практичний матеріал під кутом вимог, які ставлять вищі навчальні заклади до мовної підготовки майбутніх правників. Підручник написаний відповідно до програми чинного курсу. Він складається із п’яти розділів, котрі гармонійно пов’язані між собою. Вони орієнтують, зокрема, на: особливості усної і писемної мови; норми українського правопису; роль мови в оформленні думки; засоби творення мелодики мови; комунікативні якості мовлення; невербальні форми інформування; основні види красномовства; тонкощі ораторського мистецтва; спілкування із судовою аудиторією; складання промов та прооцесуальних документів. Система подачі матералу підпорядкована принципу виділення основного й необхідного, переведення його у міцні знання й навички. Для студентів вищих навчальних закладів. Також для викладачів, аспірантів та широкого загалу читачів. ISBN 978-966-364-541-4
Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій.Навчальний посібник

Автор: Івченко І.Ю. Рік видання: 2008 Сторінок: 342

Примiтки: У навчальному посібнику «Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій» викладено сутність, класифікацію і характеристики економічних ризиків. Подано методи оцінки ризиків і способи вибору з наявних альтернатив оптимальних рішень. Розглянуто теорії статистичних і стратегічних ігор та можливості їх застосування для прийняття рішень в умовах невизначеності. Наведено практичні приклади і рекомендації з аналізу, обліку і керування ризиками. Посібник гармонійно об'єднує теоретичний матеріал і практичні економічні завдання. Для набуття практичних навичок у даній предметній галузі в підручнику розглянуто чимало тематичних прикладів та задач. Крім того, у підручнику передбачена можливість закріплення отриманих знань за допомогою тестових питань. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу, підприємців, керівників підприємств (організацій), менеджерів, фахівців страхових і кредитних організацій.