Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти.Навчальний посібник

Автор: Пономарьов П.Х. Рік видання: 2009 Сторінок: 124

Примiтки:У посібнику викладено етапи розвитку генної інженерії,її суть, механізм,завдання, обсяги виробництва і продаж трансгенних культур, продуктів харчування, компанії, що їх виробляють, ставлення до трансгенних продуктів у світі і в Україні, як потенціально небезпечних, законодавче регулювання поводження з генетично модифікованими організмами (ГМО) та використання їх в Україні, інших державах. ISBN 978-966-364-856-9
География мирового хозяйства. Учебное пособие

Автор: Голиков А.П.Рік видання: 2008 Сторінок: 192

Примiтки:Излагают законы, закономерности и принципы развития и размещения мирового хозяйства. Характеризуется его современная география, отраслевая и функциональная структура, тенденции в территориальной организации. Предназначено для студентов специальностей:"туризм", "страноведение". ISBN 978-966-364-600-8
Геодезія. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Романчук С.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 292

Примiтки:В книзі наведені загальні відомості з геодезії, будова геодезичних приладів їх перевірки та технологія вимірювання ними відповідних елементів на місцевості. Розглядаються питання побудови планових знімальних геодезичних мереж методами теодолітних ходів і полюсним. Наведена методика побудови висотного обгрунтування технічним і тригонометричним нівелюванням. Висвітлені всі методи топографічного знімання місцевості, виносу в натуру проектних точок, рішення інженерних задач на місцевості та загальні відомості садово-паркового господарства. ISBN 978-966-364-758-6
Господарське законодавство

Автор: Мандриковський М.М. Рік видання: 2007 Сторінок: 240

Примiтки:Посібник укладено відповідно до навчальної програми з курсу "Господарське законодавство". Структура, зміст посібника відповідають основним положенням Господарського та Цивільного кодексів України, що набрали чинності 1 січня 2004 р. та іншим чинним нормативно-правовим актам станом на 1 січня 2006 р.
Господарське право. Термінологічний словник

Автор: Мандриковський М. М. Рік видання: 2009 Сторінок: 256

Примiтки:Термінологічний словник містить близько 2400 термінів, що вживаються при вивчені курсу Господарське право. Розрахований на студентів, усіх форм навчання, аспірантів. Має на меті підвищити культурно-правовий, діловий, і професіональний рівень підготовки спеціаліста, бакалавра, магістра, менеджера, адміністратора. Словник також розрахований на викладачів економічних та інших спеціальностей різних навчальних закладів України та осіб, які займаються або бажають займатися господарсько-підприємницькою діяльністю. Словник стане опорним посібником у засвоєнні теоретичного та практичного навчального матеріалу. Словник охоплює термінологію конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, господарського, фінансового, процесуального, приватного, колективного, корпоративного, транспортного, арбітражного, монопольного, державного та іншого законодавства. Термінологічний словник — перший з курсу «Господарське право» укладений на нормативно-правовому матеріалі чинному на 1 січня 2006 р.
Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Шелухін М.Л. Рік видання: 2009 Сторінок: 264

Примiтки:У навчальному посібнику у вигляді схем розглянуто основні теми господарсько про цесуального права. Подано роз'яснення та інші акти Вищого господарського суду України, враховано останні зміни господарсько процесуального законодавства. Для курсантів і слухачів навчальних закладів системи МВС, аспирантів, працівників практиків правоохоронних органів та науковців.
Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник

Автор: Мальська М.П.Рік видання: 2009 Сторінок: 472

Примiтки:У навчальному посібнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно роз-крито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств. Навчальний посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туриз-му, викладачів вищих навчальних закладів, працівників готельної та туристичної сфери, усіх, хто цікавиться розвит-ком сфери гостинності.
Готельно-ресторанний бізнес:менеджмент.3-те видання. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Нечаюк Л.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 342

Примiтки:Навчальний посібник спрямований на розширення аналітичних навичок студентів, засвоєння методики аналізу і діагностики економічного стану сучасних промислових підприємств. Наведені методичні підходи супроводжуються практичними приклада ми, які містять у собі аналітичні розрахунки, відповідні висновки та рекомендації що до покращення стану підприємств, що аналізуються. Навчальний посібник розроб лений у відповідності із нормативною програмою дисципліни «Економічний аналіз» і призначений для студентів, що навчаються за спрямуванням „Економіка і підприємництво”. Також він може бути використаний студентами інших спеціально стей і слухачами системи виробничо економічного навчання кадрів.
Гроші та кредит. 3-тє видання. Підручник

Автор: Щетинін А.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 432

Примiтки:Підручник складено за логікою і змістом новітньої програми “Гроші та кредит” і що до цього він відповідає вимогам державного стандарту освіти стосовно обов’язкових навчальних дисциплін. Особлива увага приділена викладенню суті кількісної те орії грошей і різним аспектам тлумачення зв’язку між кількістю грошей і цінами то варів. Розкриваються основні форми кредиту, його місце і роль у забезпеченні еко номічного зростання. Значну увагу приділено викладенню питань, пов’язаних з ор ганізацією кредитної системи і її місцем в забезпеченні ефективного використання обмежених ресурсів суспільства. У заключній частині підручника висвітлюється суть валютних відносин, особливості їх організації в сучасних умовах. Розкривається історія становлення і розвиток сучасних міжнародних валютних систем, а також ос новні напрямки, особливості й перспективи співробітництва нашої держави з міжна родними валютно кредитними установами. ISBN 978-966-364-663-3
Гроші та кредит. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Булєєв І.П.Рік видання: 2007 Сторінок: 120

Примiтки:Методичні поради, тестові та індивідуальні завдання з дисципліни “Гроші та кредит” направлені на засвоєння фундаментальних засад науки, на їх практичне застосування. Посібник виконано для студентів денної та заочної форм навчання з метою орієнтувати на розуміння та прагнення майбутніх фахівців оволодіти знаннями для подальшого їх використання, для прийняття обґрунтованих економічних рішень.
Гроші та кредит.Навчальний поcібник

Автор: Круш П.В.Рік видання: 2010 Сторінок: 216

Примiтки:У пропонованому навчальному посібнику висвітлено найважливіші проблеми сутності та механізмів використання грошей та кредиту, які значною мірою зумовлюють ефективне функціонування ринкового механізму. Вивчення сутності грошей та кредиту, їхньої ролі та функції в розвитку товарного виробництва, ринкової економіки України є змістом загальнотеоретичного курсу «Гроші та кредит». Цей курс — необхідна складова підготовки економістів та менеджерів. Мета і завдання навчального посібника — надати майбутнім менеджерам та економістам теоретичних знань і навичок у практичному використанні грошово-кредитних механізмів. Навчальний посібник призначений для студентів вищих закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами ринкової економіки та механізмами ії функціонування, насамперед — грошово-кредитними.
Гроші та кредит.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Коваленко Д.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 320

Примiтки:У посібнику викладено теоретичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізована організація грошово-кредитної та банківської систем України, функціонування основ кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки. Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші та кредит» відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво». Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників. ISBN 978-966-364-912-2