Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Фахова українська мова. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Васенко Л.А. Рік видання: 2008 Сторінок: 272

Примiтки: Навчальний посібник повністю відповідає вимогам програми курсу "Українська мова за професійним спрямуванням", що затверджено Міністерством освіти і науки України. У посібнику надано теоретичний матеріал з основних тем курсу та наведено систему вправ для самостійної роботи студентів. Він також містить російсько-український науково-технічний словник, перелік найуживаніших слів та стандартних зворотів наукового стилю сучасної української мови, список скорочень науково-технічних термінів та інші довідкові матеріали. Для студентів фізико-математичних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання. Буде корисним усім, хто вивчає фахову українську мову або користується нею. ISBN 978-966-364-639-8
Финансовый учет. 2-е издание. Учебник

Автор: Лишиленко А.В. Рік видання: 2007 Сторінок: 600

Примiтки: Учебник создан в соответствии с программой курса "Финансовый учет". В нем в разрезе тем освещены учет необоротных активов, запасов, оплаты труда, затрат производства, денежных средств, финансовых инвестиций, собственного капитала, расчетов, а также доходов и результатов деятельности предприятия. Учтены требования действующего законадательства, использования нового плана счетов, Положений(стандартов)бухгалтерского учета, а также организации ведения учета на предприятиях Украины. Предназначен для студентов всех высших учебных заведений экономических специальностей всех уровней акредитации, слушателей системы повышения квалификации, бухгалтеров-практиков, финансистов, экономистов, менеджеров, аудиторов, а также тех, кто самостоятельно изучает бухгалтерский учет. ISBN 966-364-387-0-4
Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса та м'ясопродуктів. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Янчева М.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 302

Примiтки: В навчальному посібнику розглянуто фізіологічні функції, будову, склад, фізико-хімічні та біохімічні властивості тканин м'яса. Особливу увагу приділено основним закономірностям процесів та змінам, що відбуваються з м'ясом після забою тварин, в результаті зберігання та під впливом біологічних і фізико-хімічних факторів. Надано основні фізичні властивості м'яса і м'ясопродуктів. Навчальний посібник рекомендовно для студентів, які навчаються за сеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса» та може бути корисним широкому колу фахівців мясопереробної галузі. ISBN 978-966-364-765-4
Фізична і колоїдна хімія. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Костржицький А.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 496

Примiтки: Посібник підготовлено для технологічних вищих навчальних закладів. Він також буде корисний вищим навчальним закладам сільськогосподарського та загально-технічного профілю.
Фізичне виховання

Автор: Присяжнюк С.І. Рік видання: 2007 Сторінок: 192

Примiтки: Розглянуто деякі проблеми з впровадження здорового способу життя серед студентської молоді аграрних вищих навчальних закла-дів. Даний матеріал пропонується використовувати під час проведен-ня теоретичних, практичних та самостійних занять з навчальної дис-ципліни „Фізичне виховання”.
Фізичне виховання.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Присяжнюк С.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 502

Примiтки: У роботі наводяться рекомендації з методики проведення оздоровчо– тренувальних занять з фізичного виховання із студентами спеціального навчального відділення. Дана характеристика особливостей організації занять після перенесених захворювань; наводяться приблизні комплекси фізичних вправ при тих чи інших захворюваннях студентів. Навчальний посібник розраховані на студентів спеціальних навчальних відділень, викладачів та медичних працівників кафедр фізичного виховання аграрних вищих навчальних закладів. Рекомендовано навчально–методичною комісією науково–педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів освіти України з напряму „Фізичне виховання і спорт” як навчальний посібник для студентів, викладачів та медичних працівників кафедр фізичного виховання аграрних ВНЗ. ISBN 978-966-364-682-4
Фізіологія сільськогосподарських тварин. Підручник

Автор: Дерев’янко І.Д. Рік видання: 2009 Сторінок: 568

Примiтки: У підручнику стисло, на сучасному науковому рівні викладено основні фізіологічні процеси сільськогосподарських тварин кровообіг, травлення, дихання, обмін речовин та енергії, розмноження, виділення, лактація. Показано нейрогуморальні регуляторні механізми організму тварин. Значну увагу приділено фізіології м’язів і нервів, центральній нервовій системі, вищій нервовій діяльності, аналізаторам (органам чуття). Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів освіти III–IV рівнів акредитації зі спеціальностей «Ветеринарна медицина» та «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум

Автор: Дерев’янко І.Д. Рік видання: 2009 Сторінок: 264

Примiтки: Практикум написано відповідно до програми, затвердженої Головним управлінням кадрового забезпечення і аграрної освіти Мінсільгосппроду України 12 січня 1994 р. У практикуму описано методики проведення дослідів з вивчення фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі тварин, хірургічних операцій, які роблять при підготовці тварин до гострих і хронічних експериментів. Він може бути корисним для викладачів, аспірантів, працівників галузі тваринництва та усіх хто цікавиться питаннями фізіології.
Філософія політичної ідеології. Навчальний поcібник

Автор: Кирилюк Ф.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 516

Примiтки: В навчально-науковому виданні досліджуються філософські проблеми політичної ідеології. Зокрема, широко висвітлюються її базові засади та закономірності формування і розвитку. Також викладено авторське бачення структури та складових частин кожної із існуючих ідеологічних концепцій. В книзі широко висвітлюється спільне і особливе політичних ідеологій та перспективи їх розвитку. Автором всебічно проаналізовано та використано широке коло праць вітчизняних і зарубіжних авторів з проблем становлення та формування політичної ідеології. Видання може бути використано студентами, аспірантами, професорсько-викладацьким складом, дослідниками та політиками-практиками, а також усіма тими хто цікавиться теорією та практикою політичної науки.
Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник

Автор: Мозговий Л.І. Рік видання: 2010 Сторінок: 500

Примiтки: Навчальний посібник створено на основі досвіду викладання кредитно-модульного курсу з філософії: «філософія, логіка, релігієзнавство» у Слов’янському державному педагогічному університеті. Посібник містить теоретичний матеріал з філософії (10 тем), логіки (4 теми), релігієзнавства (11 тем), поданих у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів. У посібнику висвітлюються вихідні поняття філософії, релігієзнавства, розкривається зміст законів логіки. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів філософських дисциплін педагогічного спрямування, для всіх, хто цікавиться вивченням філо софії, теорії релігієзнавства та законів логіки.
Філософія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Губар О.М. Рік видання: 2007 Сторінок: 416

Примiтки: У навчальному посібнику втілені основні проблеми вузівського курсу філосо-фії в історико-філософському і проблемному аспекті. Історія вітчизняної філософії розкрита у контексті світового філософського процесу. Зроблено акцент на творчо-му засвоєнні філософського знання. Активне спілкування з читачем стимулює ви-вчення додаткових джерел, оригінальних філософських текстів.
Філософія. Підручник

Автор: Подольська Є. А. Рік видання: 2009 Сторінок: 704

Примiтки: У підручнику висвітлено філософські теорії, концепції, ідеї, які можуть стати основою розвитку світогляду сучасного громадянина, спеціаліста, а також методологічним інструментом для студентів та аспірантів в обгрунтуванні методів і форм наукового дослідження онтологічних, гносеологічних та соціальних проблем. Розглянуто основні тенденції та напрями розвитку світової і вітчизняної філософської думки, її гуманістичний потенціал. Для студентів вищих навчальних закладів.
Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Немченко В.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 474

Примiтки: У навчальному посібнику головна увага зосереджена на розгляді сутності фінансів зовнішньоекономічної діяльності і їх ролі в інтеграційних процесах. Для цього у посібнику розглядаються проблеми системи управління фінансами зовнішньоекономічної діяльності, механізм митного регулювання та валютно-фінансовий механізм ЗЕД, фінансово-кредитні умови зовнішньоекономічних угод та оподаткування,зовнішні позики суб’єктів реального сектору економіки та платіжний баланс як макроекономічний індикатор ефективності зовнішньоекономічної діяльності країни, а також багато інших актуальних питань, пов’язаних з вступом України до СОТ. Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, на всіх, хто цікавиться питаннями зовнішньоекономічної діяльності. ISBN 978-966-364-791-3
Фінанси підприємств (за модульною системою навчання). Теоретично-практичний посібник

Автор: Шило В. П. Рік видання: 2009 Сторінок: 288

Примiтки: Навчально-практичний посібник висвітлює практичні аспекти модульної системи з дисципліниm «Фінанси підприємств». З метою поглибленого вивчення студентами цієї дисципліни і отримання базових знань та навичок з питань теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання передбачено 2 змістових модуля, крім того, рекомендується вхідний тест-тренінг та відкритий тест на формулювання відповідей. Знайшли відображення нові законодавчі і нормативні акти автореферати, статті провідних економістів практиків пов’язаних з застосуванням нової Європейської форми навчання з кредитно-модульної системи. У посібнику передбачені форми активних методів навчання: відкритий тест на формування та структурування відповідей, технічні вправи, ситуаційні завдання, графічний диктант, вхідні(вихідні) тестові завдання. Розрахований на студентів економічних та фінансових спеціальностей, контролю керівників навчальних установ незалежно від форм власності.
Фінанси підприємств. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Власова Н.О. Рік видання: 2007 Сторінок: 272

Примiтки: Навчальний посібник складено відповідно до програми курсу «Фінанси підприємства» для спеціальностей 6.050103, 6.050107, 6.050108, і підготовлено з метою надання допомоги студентам економічних факультетів освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» вищих навчальних закладів освіти в досконалому вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок економічних розрахунків. Посібник покликаний надати ґрунтовні знання з основних розділів фінансів підприємств, а також сформувати сучасне економічне мислення, глибоке комплексне розуміння проблем управління господарською і фінансовою діяльністю підприємств.
Фінанси підприємств. Практикум.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Білик М.Д. Рік видання: 2008 Сторінок: 196

Примiтки: Завдання для практичних занять складено відповіднодо структури курсу за освітньо-професійною програмою підготовки 0501 – „Економіка і підприємництво” : „Фінанси”, „Банківська справа”, „Економічна статистика”, „Бухгалтерський облік”, „Облік і аудит”, „Біржова діяльність”, „Комерційна діяльність” державних стандартів вищої освіти. Завдання можуть використовуватись при підготовці фахівців і з інших спеціальностей. Навчальний посібник призначено як для проведення аудиторних практичних занять, так і для самостійної роботи студентів. Книга буде особливо корисною для студентів, які навчаються на заочній формі навчання, оскільки до кожного завдання наведено методичні вказівки, у яких зазначено нормативні документи, алгоритми розрахунку тощо. ISBN 978-966-364-745-6
Фінанси підприємств.Навальний посібник

Автор: Любенко Н.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 262

Примiтки: Нвчально-методичний посібник підготовлений відповідно до рекомендованої МОНУ програми навчальної дисципліни “Фінанси підприємств”, яку включено до вибіркової частини циклу бакалаврської підготовки за напрямом “Економіка і підприємництво”. У навчально-методичному посібнику викладено змістовну сутність теоретичного матеріалу основних тем курсу, наведено тестові завдання і конрольні запитання для самоперевірки, представлено навчальні завдання до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни, подано розширений термінологічний словник. Для студентів, слухачів факультетів післядипломної освіти економічних спеціальностей та викладачів.
Фінанси. 4-тє видання. Підручник затверджено МОН України

Автор: Романенко О.Р. Рік видання: 2009 Сторінок: 312

Примiтки: Розглянуто сутність, функції фінансів, їх місце і роль у системі розподільних відно син. Подано характеристику окремих сфер і ланок фінансової системи. Розкрито основи функціонування фінансової системи і фінансового механізму, зміст і призна чення фінансів суб’єктів господарювання, міжнародних фінансів, фінансового і страхового ринків. Значну увагу приділено теорії державних фінансів і таким їх складовим, як бюджету, державним цільовим фондам, державному кредиту. Оха рактеризовані сутність податків, податкова політика і податкова система держави. Навчальний матеріал доповнюється схемами і питаннями для перевірки знань. Для студентів вищих закладів освіти за освітньо професійною програмою бакалавра з напряму “Економіка і підприємництво”.
Фінанси. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Венгер В.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 432

Примiтки:У навчальному посібнику розглянуто основні розділи дисципліни „Фінанси” відповідно до вимог освітньо-професійної програми за напрямом „Економіка і підприємництво”.Розкрито теоретичні засади функціонування й розвитку фінансів, складові фінансової системи держави, форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, систему управління державними фінансами в Україні. Надано характеристику бюджетної системи та бюджетної політики. Запропоновано напрями реалізації бюджетної політики. Значну увагу приділено сутності податків, податковій політиці і податковій системі держави. Запропоновано напрями вдосконалення адміністрування податків в Україні. Розглянуто структуру доходів і видатків державного бюджету, місцеві фінанси, фінансовий ринок, управління державним боргом, цільові фонди фінансових ресурсів, їх роль у фінансовій системі. Навчальний матеріал доповнюється схемами і питаннями для перевірки знань, тестами та відповідями до них. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, що вивчають дисципліну „Фінанси”. ISBN 978-966-364-802-6
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Навчальний посібник рек МОН України

Автор: Філіна Г.І. Рік видання: 2007 Сторінок: 320

Примiтки: У пропонованому навчальному посібнику фінансова діяльність суб’єкта господарювання розглядається як комплексне управління капіталом. Управління формуванням капіталу представлено на основі вибору джерел формування власного капіталу виходячи з економічної доцільності та прав власників, розгляду та обґрунтування джерел зовнішнього фінансування виходячи з особливостей кожного з них. Фінансування активів підприємств розглядається по групах активів, кожна з яких потребує специфічних джерел фінансування. Особливе місце у навчальному посібнику займають питання фінансового планування за традиційними технологіями та технологією бюджетування.
Фінансова санація і банкрутство підприємств. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Кондрашихін А.Б. Рік видання: 2009 Сторінок: 256

Примiтки: Рекомендований до друку Радою Кримського інституту економіки та господарського права (Протокол №8 від 25 серпня 2006 року.) Розглянуто питання та особливості механізму банкрутства в сучасному господарському комплексі України. В межах програми вищого навчального закладу надано характеристику основних суб'єктів відносин і елементів фінансової санації, управління, ліквідації господарюючих суб'єктів в умовах ринку, функціональних, регіональних, нормативних аспектів соціальноекономічного явища банкрутства. Запропоновано практичні рекомендації і схемні вирішення різних сценаріїв щодо розвитку банкрутства. Навчальний посібник адресований студентам, аспірантам і здобувачам наукового ступеню, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцямпрактикам сучасних господарських комплексів і підприємств, працівникам державних органів.
Фінансове планування і управління на підприємствах. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Семенов Г.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 480

Примiтки: Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни “Фінансовий менеджмент”, що передбачено галузевим стандартом вищої школи України. У навчальному посібнику розглянуті теоретичні і практичні питання фінансового планування і управління в період становлення ринкової економіки. Показано тенденції і особливості фінансового управління, його основні елементи, виробничі ресурси та їх ефективне використання на підприємствах. У посібнику до кожної теми подано програмну анотацію викладеного матеріалу, характеристику основних фінансових категорій, контрольні запитання, тести, вправи, рекомендовану літературу. Призначений для студентів економічних вузів і факультетів при проведенні лекційних і практичних занять, керівників і фахівців підприємств і організацій при вирішенні господарських задач. планування і управління на підприємствах.
Фінансове право України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Костенко Ю.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 238

Примiтки: У навчальному посібнику згідно з чинним законодівством на підставі системного аналізу стисло і доступно викладений основний зміст фінансово-правових інститутів. Окремо виділені методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів, до кожної з тем курсу запропоновані відповідні практичні та тестові завдання. Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. ISBN 978-966-364-907-8
Фінансове право. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Веприняк Д.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 168

Примiтки: У навчально-методичному комплексі міститься програма дисципліни, плани семінарських занять, методичні поради по вивченню дисципліни, схеми і таблиці, методичні поради, контрольні питання і завдання до самостійної роботи, самостійні роботи студентів під керівництвом викладача, тематика рефератів, теми контрольних робіт для студентів заочників, тестові завдання, контрольні питання до іспиту і список нормативно-правових актів, словник термінів. ISBN 978-966-364-626-8
Фінансовий аналіз. Підручник

Автор: Цал-Цалко Ю.С. Рік видання: 2008 Сторінок: 564

Примiтки:У підручнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики фінансового аналізу господарюючих суб’єктів.З позиції комплексного підходу до планування, обліку, звітності і аудиту розглянуті методологічні й організаційні засади аналітичних досліджень для діагностики та оцінки фінансового стану підприємства. Викладення матеріалу супроводжується прикладами аналітичних розрахунків з відповідними висновками і узагальненнями, що створює передумови для самостійних міркувань і творчих дискусій. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами фінансового аналізу підприємства. ISBN 978-966-364-649-7
Фінансовий аналіз. Підручник

Автор: Крамаренко Г.О. Рік видання: 2008 Сторінок: 380

Примiтки: Підручник є базовим курсом дисципліни, що динамічно розвивається, присвячений опису логіки і принципів управління фінансами підприємств. У ньому викладено концептуальні основи цього розділу науки з використанням зарубіжного досвіду і вітчизняної практики. Детально розглянуто принципи фінансового аналізу і фінансового планування, моделі оцінки фінансових активів і пасивів, критерії аналізу і рейтингової оцінки фінансового стану підприємства, способи управління оборотними коштами, базові концепції теорії ефективного ринку капіталу, структури капіталу. Наведено методику аналізу фінансового стану підприємства в цілому.
Фінансовий аналіз: теорія та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Базілінська О.Я. Рік видання: 2009 Сторінок: 326

Примiтки: Пропонований посібник за структурою та логікою відповідає типовій програмі дисципліни «Фінансовий аналіз». Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі уваги – аналіз активів та джерел формування капіталу підприємства, умови фінансової стійкості підприємства, дослідження ліквідності, рентабельності та ділової активності підприємства, визначення інвестиційної привабливості підприємства, побудова моделей прогнозування ймовірності банкрутства. Контрольні питання, наведені після кожної теми, охоплюють всі головні проблеми курсу. Опрацювання тестів та практичних завдань, які розроблені до кожної теми, дає можливість у процесі вивчення тем встановити зворотній зв'язок, отримати уявлення про рівень засвоєння навчального матеріалу. ISBN 978-966-364-848-4.
Фінансовий менеджмент. Підручник затверджено МОН України

Автор: Крамаренко Г.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 518

Примiтки: Посібник «Фінансовий менеджмент» являє собою базовий курс дисципліни, що динамічно розвивається; присвячений опису логіки і принципів управління фінансами підприємства. У ньому викладено концептуальні засади відповідного розділу економічної науки з використанням закордонного досвіду та вітчизняної практики. Докладно розглянуто принципи аналізу і фінансового планування, моделі оцінки фінансових активів і пасивів, критерії оцінки інвестиційних проектів, способи управління оборотними коштами, базові концепції теорії ефективного ринку капіталу, структури капіталу. Книгу адресовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів, призначено для науковців і практиків, які спеціалізуються в галузі управління фінансами. ISBN 978-966-364-924-5
Фінансовий облік - 1

Автор: Волкова І.А. Рік видання: 2008 Сторінок: 516

Примiтки: Навчальний посібник «Фінансовий облік<1», написаний відповідно до нової про< грами Міністерства освіти і науки України, містить системний виклад організації та методології бухгалтерського фінансового обліку. При викладенні матеріалу основна увага приділена практиці відображень на рахунках бухгалтерського обліку різноманітних господарських операцій пов’язаних з організацією фінансового обліку. Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають фінансовий облік у вищих навчальних закладах. Він може бути корисним бухгалтерам<практи< кам, аудиторам, фінансистам, підприємцям і слухачам, які одержують другу еконо< мічну освіту на базі вишої, а також усім, хто цікавиться фінансовим обліком.
Фінансовий облік - 2. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Волкова І.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 224

Примiтки: Підручник створено у відповідності із програмою курсу “Фінансовий облік”. У ньому у розрізі тем висвітлено облік необоротних активів, запасів, оплати праці, витрат виробництва, грошових коштів, фінансових інвестицій, власного капіталу, розрахунків, а також доходів і результатів діяльності підприємства. Враховано вимоги чинного законодавства, застосування нового плану рахунків, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також організації і практики ведення обліку на підприємствах України. Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, фінансистів, економістів,менеджерів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік. ISBN 978-966-364-815-6
Фінансовий облік в Україні: задачі, тести, відповіді. Навчальний посібник рек МОН України

Автор: Лень В.С. Рік видання: 2007 Сторінок: 280

Примiтки: У посібнику на системній основі, у відповідності з типовим навчальним планом з дис ципліни "Фінансовий облік", наведені питання для самопідготовки, задачі з алгорит мами їх вирішення та тести з відповідями. Структура посібника включає основні ти пи задач, які мають вирішувати студенти спеціальності "Облік і аудит" та практику ючі бухгалтери підприємств. Особливістю посібника є поєднання при вирішенні за дач не лише вимог Національних стандартів обліку, а й правочинів з питань оподат кування. Розраховано насамперед на студентів економічних спеціальностей, що вив чають дисципліну "Фінансовий облік". Посібник буде корисним також викладачам ВНЗ, бухгалтерам практикам, слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, керівникам підприємств, менеджерам усіх рівнів уп равління підприємством.
Фінансовий облік у банках. Навчальний посібник.

Автор: Табачук Г.П. Рік видання: 2010 Сторінок: 422

Примiтки: Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни "Фінансовий облік у банках" для студентів спеціальності "Банківські процеси і техноллогії". У ньому викладено теоретичні і практичні основи організації і ведення бухгалтерського обліку в банках України та відображення в обліку основних операцій банків, зокрема операцій із залученими та запозиченими коштами, з обслуговування платіжного обороту та інших. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Для студентів економічних ВНЗ, аспірантів, викладачів, практичних працівників банківської та фінансової сфер.
Фінансовий облік. 2-ге видання.Підручник

Автор: Лишиленко О.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 566

Примiтки: Підручник створено відповідно до програми курсу “Фінансовий облік”. У ньому в розрізі тем висвітлено облік необоротних активів, запасів, оплати праці, ви трат виробництва, грошових коштів, фінансових інвестицій, власного капіталу, роз рахунків, а також доходів і результатів діяльності підприємства. Враховано вимоги чинного законодавства, застосування нового плану рахунків, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також організації і практики ведення обліку на підприємствах України. Призначений для студентів вищих навчальних закладів еко номічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів практиків, фінансистів, економістів, менеджерів, ауди торів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік. ISBN 978-966-364-442-4
Фінансовий облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Гладких Т.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 488

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлені теоретичні основи організації фінансового обліку на підприємстві, питання фінансового обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, власного капіталу, зобов’язань, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства, а також питання основ побудови змісту та методики складання фінансової звітності на підставі діючих законодавчих і нормативно – правових актів. Матеріал в навчальному посібнику викладено в схемах і таблицях, що є зручним при підготовці студентів до практичних занять та під час їх самостійної роботи. З метою забезпечення контрою знань студентів за кожною темою наведені питання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу та тести поточного контролю знань. Матеріал навчального посібника розрахований на студентів спеціальності «Фінанси» вищих навчальних закладів та на широке коло фахівців
Фінансовий облік. Навчальний посібник.

Автор: Орлова В.К. Рік видання: 2010 Сторінок: 508

Примiтки: Навчальний посібник дає можливість забезпечити навчальний процес студентів спеціальностей «Облік і аудит» та «Фінанси» із дисциплін «Фінансовий облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Звітність підприємства» та «Фінансова звітність».У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичний матеріал з практичними прикладами обліку необоротних активів, грошових коштів та розрахунків із дебіторами, фінансових інвестицій, запасів, власного капіталу, зобов’язань, доходів і витрат, курсових різниць, операцій у валюті, податку на прибуток, а також наведено порядок складання фінансової звітності підприємства. Рекомендується для студентів, практикуючих і майбутніх бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, економістів, підприємців і всіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансового обліку та набути навиків формування звітності підприємства. ISBN 978-966-364-994-8
Фінансовий ринок. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Буднік М.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 336

Примiтки: Навчальний посібник розроблений згідно програми курсу "Фінансовий ринок", затвердженої Міністерством освіти і науки України як для вищих навчальних закладів Розглянуті питання функціонування фінансового ринку, оцінені всі варіанти інвестицій для забезпечення інвесторам ефективного вкладення коштів та своєчасного їх вилучення з процесу інвестування. Для студентів економічних спеціальностей. ISBN 978-966-364-785-2
Фінансовий ринок. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Васильєва В.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 368

Примiтки: У посібнику висвітлено систему взаємовідносин учасників фінансового ринку, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами за умови посередництва різноманітних фінансових інститутів. Комплексно розкрито економічний зміст діяльності фінансових посередників та докладно представлено нормативно-правову інформацію, що забезпечує фінансові процеси на грошовому, валютному та фондовому ринках. Згідно вимогам Болонського процесу матеріал викладено у вигляді трьох модулів, до кожного з них наведено перелік питань для перевірки знань, тестові завдання, тематику рефератів. Навчальний посібник рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, магістрантів, аспірантів та викладачів, також буде корисний інвесторам, фінансовим менеджерам підприємств. ISBN 978-966-364-566-7
Фінансовий ринок.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Еш С.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 526

Примiтки: Навчальний посібник містить зміст лекцій, ключові поняття, форми самостійної роботи, практичні завдання, тести, термінологічний словник. Форма і зміст посібника відповідають навчальній програмі з дисципліни «Фінансовий ринок» для підготовки ОКР «Бакалавр» напрямку «Економіка і підприємництво». Для студентів економічних вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни «Фінансовий ринок», «Гроші та кредит», «Ринок фінансових послуг», «Ринок цінних паперів», «Біржова діяльність», «Фінансові ризики», а також для аспірантів, викладачів, практичних працівників фінансово-кредитної сфери. ISBN 978-966-364-880-4
Фінансові основи підприємництва. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Кузьмін В.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 192

Примiтки: Головна мета навчального посібника полягає в обґрунтуванні послідовних кроків майбутнього підприємця щодо створення власної справи, ефективному застосуванні фінансових знань при веденні підприємницької діяльності. Навчальний посібник орієнтований на впровадження активної методики навчання. З цією метою викорис товується повний комплекс основних методів навчання: словесний, наочний і прак тичний. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навча ються за освітньо професійною програмою підготовки бакалаврів з напрямку 05.01 “Економіка та підприємництво” та спеціалістів, котрі професійно займаються підприємницькою діяльністю.
Фінансові системи зарубіжних країн. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Миргородська Л.О Рік видання: 2008 Сторінок: 314

Примiтки: У навчальному посібнику "Фінансові системи зарубіжних країн" автором узагальнено та систематизовано накоплений у розвинутих зарубіжних країнах досвід теорії і практики побудови фінансових систем, взаємодії бюджетної та податкової політики, організації між-бюджетних відносин. Детально розглянуті фінансові системи США, Японії, Великої Брита-нії, ФРН, Франції, Скандинавських країн, ЦСЄ.Значних змін у 2-му виданні набули теми "Фінансова система Європейського Союзу", "Фінансові системи країн ЦСЄ" в зв’язку з інтеграційними процесам у сучасній Європі. Запропонований навчальний посібник призначений сформувати у читачів широке і правильне розуміння актуальних проблем та перспектив розвитку фінансових систем зарубі-жних країн в умовах світової глобалізації. Книга розрахована на студентів, аспірантів, викла-дачів, фахівців усіх профілів, яких цікавлять питання фінансових відносин. ISBN 978-966-364-690-9
Фінансування зовнішньоторговельної діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Софіщенко І.Я. Рік видання: 2009 Сторінок: 140

Примiтки: Навчальний посібник узагальнює матеріал, який вивчається у окремих темах на вчальних курсів "Основи зовнішньоекономічної діяльності", "Фінанси підприємств", спецкурсі "Фінансування зовнішньоторговельних операцій підприємств", які вклю чені до навчальних планів підготовки бакалаврів та спеціалістів з економіки та підприємництва. У ньому висвітлено питання організації залучення фінансових ре сурсів з різних джерел для фінансування зовнішньоторговельної діяльності, наведе но сучасні методики оцінки ефективності залучення зовнішнього фінасування. На вчальний посібник дозволить набути необхідних навичок для прийняття ефективних рішень у сфері фінансування зовншіньоекономічної діяльності та призначений для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників.
Фондовый рынок. Учебное пособие

Автор: Кондрашихин А.Б. Рік видання: 2008 Сторінок: 376

Примiтки: У посібнику висвітлено систему взаємовідносин учасників фінансового ринку, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами за умови посередництва різноманітних фінансових інститутів. Комплексно розкрито економічний зміст діяльності фінансових посередників та докладно представлено нормативно-правову інформацію, що забезпечує фінансові процеси на грошовому, валютному та фондовому ринках. Згідно вимогам Болонського процесу матеріал викладено у вигляді трьох модулів, до кожного з них наведено перелік питань для перевірки знань, тестові завдання, тематику рефератів. Навчальний посібник рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, магістрантів, аспірантів та викладачів, також буде корисний інвесторам, фінансовим менеджерам підприємств. ISBN 978-966-364-570-4