Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Екологічна статистика.Підручник

Автор: Тарасова В.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 390

Примiтки:Розглядаються теми типової програми навчального курсу "Екологічна статистика" екологічних факультетів вищих навчальних закладів. Висвітлено питання математичної статистики і загальної теорії статистики на базі системи екологічних показників з блочно-модульною формою контролю знань: предмет і метод науки, методологічні основи збору і обробки екологічної інформації, методи її узагальнення, система показників екологічного стану навколишнього середовища, статистичні методи дослідження екологічного стану, статистична оцінка екологічності виробництва. Теоретичний матеріал проілюстровано конкретними розрахунками, схемами, графіками, статистичними і математичними таблицями та алгоритмами рішень. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-669-5
Екологічне право України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Рябець К.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 436

Примiтки:У посібнику на основі досягнень еколого-правової науки, сучасного екологічного законодавства України та практики його застосування висвітлюються основні питання навчального курсу екологічного права України. Для студентів, аспірантів, наукових працівників, викладачів, екологів та практичних працівників, усіх хто цікавиться питаннями екологічного права. ISBN 978-966-364-909-2
Екологічне право. Навчальний посібник рекомендовано МОГН України

Автор: Комарницький В.М. Рік видання: 2006 Сторінок: 224

Примiтки: Навчальний посібник підготовлено з урахуванням програми з екологічного права. До складу посібника ввійшло п'ять розділів, у яких відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, системи, джерела екологічного права, а також права власності на природні ресурси, права природокористування, правового забез печення екологічної безпеки, управління в галузі охорони навколишнього природ ного середовища та відповідальність за порушення екологічного законодавства. Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науково педагогічних працівників.
Екологічні проблеми землеробства. Навчальний поcібник.

Автор: Примак І.Д.Рік видання: 2010 Сторінок: 560

Примiтки:Висвітлено проблеми організації ефективного землекористування, екологічного моніторингу та ерозії ґрунтів, ефективного і безпечного контролю забур’яненості сільськогосподарських угідь, декальцинації і дегуміфікації, агрофізичної і фізико-хімічної деградації, безпечного застосування агрохімікатів та переущільнення орних земель у сучасному землеробстві України. Викладений і всебічно обґрунтований комплекс взаємов’язаних агротехнічних, меліоративних, запобіжних і організаційних заходів щодо усунення чи зменшення негативного впливу ґрунтових деградацій на продуктивність і сталість розвитку аграрного сектору економіки України. Акцентовано увагу на екологізації сільськогосподарської техніки, технологій механічного обробітку грунту і систем землеробства та наслідках глобального потепління клімату в рільництві. ISBN 978-611-01-0047-2
Екологія.Навчальний посібник

Автор: Юрченко Л.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 300

Примiтки: Навчальний посібник і адаптованою ло навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позиції сучасної екологічної думки. В ньому широко і грунтовно розкриваються спеціальні питання, передбачені освітньо-професійною програмою для студентів напряму «Економіка і підприємництво». Теми для вивчення ілюструються прикладами і дослідженнями окремих ситуації та конкретних випадків. Для студентів вищих навчальних закладів екологічного напряму підготовки. Книга може бути корисною також екологам та економістам- практикам, усім, кому не байдужі проблеми сучасної еколог
Економетрія. 2-ге видання. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України

Автор: Лугінін В.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 278

Примiтки:У посібнику розглянуті основні економіко математичні методи та моделі (оп тимізаційні, сітьові, балансові та суто економетричні), які використовуються при об грунтуванні рішень в різних напрямках ринкової економіки. Наведена велика кількість прикладів типових задач та багаточисельних вправ і запитань для са мостійної роботи. Матеріали з опису прикладних програм для персональних комп'ютерів засобами EXCEL, в підготовці яких приймала участь І.Г.Імшеницька, ча стково використовують дані к.ф. м.н., доцента М.С.Львова, описані в навчальному посібнику [10]. Автори висловлюють їм щиру подяку. Наведено алфавітно предмет ний вказівник термінів і понять. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний фахівцями в дослідженнях та прогнозуванні економічних процесів і явищ в ринкових умовах. ISBN 978-966-364-556-8
Економіка зарубіжних країн. 3-є видання. Навчальний посібник рекомендовано МОГН України

Автор: Козак Ю.Г. Рік видання: 2007 Сторінок: 544

Примiтки:Третє видання навчального посібника доповнено новими фактичними й статистичними даними, а також розширено за змістом. В посібнику розглядаються найважливіші аспекти економіки зарубіжних країн в їх цілісній взаємодії, що формує світову економіку. Основна увага приділяється характеристиці економічного потенціалу країн та регіонів, економічній політиці урядів, чинникам, що впливають на динаміку розвитку економіки та її структуру. Розглядаються також етнокультурні особливості країн, що впливають на ділову поведінку їх бізнесменів. Характеристика економіки кожної країни або групи країн тісно ув’язана з аналізом економічних інтересів України в даній країні або регіоні. Навчальний посібник містить запитання для самоконтролю, тести й додатки, що сприятиме активізації самостійної роботи над курсом. Посібник призначається для студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців з міжнародної економіки. ISBN 978-966-364-510-0
Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Голіков А.П. Рік видання: 2008 Сторінок: 462

Примiтки:У навчальному посібнику дається характеристика сучасного стану національних економік зарубіжних країн. Аналізуються тенденції та перспективи їх розвитку в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності та глобалізації. Посібник рекомендовано для студентів спеціальностей «міжнародна економіка», «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «міжнародні економічні відносини». ISBN 978-966-364-719-7
Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Пуцентейло П.Р. Рік видання: 2009 Сторінок: 344

Примiтки:У навчальному посібнику запропоновано курс економіки і організації туристично – готельного підприємництва, визначення умов його становлення і розвитку та успішного функціонування. Викладено теоретико-організаційні і практичні положення туристично-готельного підприємництва в сучасному бізнесі. Розкрито сутність, структуру і особливості здійснення туристично-готельного бізнесу, показано особливості ціноутворення на ринку, технологію проведення маркетингових заходів, висвітлено специфіку готельного господарства. ISBN 978-966-364-535-3
Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Шлійко А.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 340

Примiтки: навчальному посібнику показано місце, роль і значення підприємництва на ринку товарів і послуг у становленні ринкової економіки, висвітлені актуальні проблеми ефективної діяльності підприємництва в ринковому середовищі, його організаційної структури, основних організаційних форм бізнесу, висвітлені фінансово–економічні результати економічної діяльності, розкриті та оцінені концептуальні напрямки подальшого розвитку та антикризової політики підприємництва на ринку товарів і послуг відповідно до вимог чинного законодавства в Україні. Рекомендовано для студентів спеціальності економіка підприємства вищих навчальних закладів, а також може бути корисною для підприємців, економістів–практиків, менеджерів, маркетологів, консультантам із дорадництва тощо. ISBN 978-966-364-555-1
Економіка підприємства міжнародних компаній. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Федорова В.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 228

Примiтки:В представленому посібнику визначено основні чинники ефективного розвитку підприємства, як в країні, так і на зовнішніх ринках. Наведено приклади управлінських ситуацій, вирішення задач та тестові завдання, що надають можливість оцінити значення конкретних чинників успішної діяльності підприємства з метою визначення його конкурентоспроможності. Підручник може бути корисним для всіх, хто цікавиться питаннями управління господарською діяльністю підприємства, чинниками впливу на конкурентоспроможність підприємства, механізмом діяльності міжнародних компаній, процесами злиття та поглинання. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-711-1
Економіка підприємства. (в питаннях та відповідях). Навчальний посібник.

Автор: Цигилик І.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 216

Примiтки:У посібнику на основі економічної теорії, курсу економіки підприємства, законів Ук раїни стосовно розвитку підприємництва подано стислі відповіді на основні питання дисципліни з метою напрацювання навичок студентами при формулюванні відповідей на поставлені питання відповідно до програми вивчення курсу і чинних нормативних законодавчих документів з питань економічної діяльності в умовах пе реходу національної економіки до ринкових економічних відносин. Для викладачів і студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів (молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів), а також для учнів середніх шкіл і середніх спеціальних навчальних закладів економічного спрямування.
Економіка підприємства. Навчальний посібник

Автор: Гетьман О.О. Рік видання: 2006 Сторінок: 488

Примiтки:В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади, їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів як в межах внутрішнього економічного механізму, так і при формуванні інтеграційних зв'язків із суб'єктами зовнішнього по відношенню до конкретного підприємства середовища. Докладно розглянуто питання ресурсного забезпечення, напрямки ефективної організації, управління, планування і регулювання діяльності підприємств. Визначено передумови застосування прогресивних методик щодо визначення результативності господарювання вітчизняних підприємств. Наведено конкретні приклади та розглянуто практичні ситуації в діяльності вітчизняних підприємств. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів, підприємців та читачів, яких цікавлять проблеми функціонування вітчизняних підприємств в ринкових умовах господарювання.
Економіка підприємства. 2-ге видання.Навчальний посібник

Автор: Гетьман О.О. Рік видання: 2010 Сторінок: 480

Примiтки:В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади, їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів як в межах внутрішнього економічного механізму, так і при формуванні інтеграційних зв'язків із суб'єктами зовнішнього по відношенню до конкретного підприємства середовища. Докладно розглянуто питання ресурсного забезпечення, напрямки ефективної організації, управління, планування і регулювання діяльності підприємств. Визначено передумови застосування прогресивних методик щодо визначення результативності господарювання вітчизняних підприємств. Наведено конкретні приклади та розглянуто практичні ситуації в діяльності вітчизняних підприємств. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів, підприємців та читачів, яких цікавлять проблеми функціонування вітчизняних підприємств в ринкових умовах господарювання.
Економіка підприємства. Видання 2-ге. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Сідун В.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 356

Примiтки:Навчальний підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних фа культетів вищих закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок виконання економічних розрахунків. Посібник спря мований на формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань. Поєднання в посібнику теоретичних положень, практичних задач та тестових завдань надає сту дентам можливість заздалегідь готуватися до семінарських та практичних занять, виконувати завдання з проведення розрахунків згідно з поданими до них рекомен даціями та здійснювати самоконтроль своїх знань. Посібник пропонується студен там вищих навчальних закладів, які вивчають економіку підприємства.
Економіка підприємства

Автор: Іванілов О.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 728

Примiтки:Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни „Економіка підприємства” і містить систематизований виклад питань теорії і практики формування й розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки. Особливу увагу приділено організації сучасних форм підприємництва, використанню ресурсного і виробничого потенціалу підприємств, економіці інноваційної та інвестиційної діяльності. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерських програм з економіки і менеджменту, а також аспірантів, викладачів, наукових співробітників, економістів підприємств.
Економіка підприємства. Навчальний посібник

Автор: Гринчуцький В. І. Рік видання: 2010 Сторінок: 302

Примiтки:У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Грунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів). Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності субєктів господарювання. Розглянуто питання організації виробництва, продуктивності та оплати праці, витрат на виробництво й банкрутства підприємств. У кожній темі подано питання та тести для перевірки знань, список використаної і рекомендованої літератури. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу "Економіка підприємства". Призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації всіх форм навчання економічних спеціальностей, а також для викладачів, керівників підприємств, менеджерів і підприємців.
Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навчальний посібник

Автор: Шегда А. В. Рік видання: 2010 Сторінок: 238

Примiтки:Навчальний посібник «Економіка підприємства: збірник тестів і задач» відповідає вимогам нормативної програми вивчення дисципліни "Економіка підприємства". Він складається з інформативної частини – скороченого викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у основних категоріях і поняттях, тестів і завдань для самостійного опрацювання. Задачі охоплюють як типові вправи, так і завдання підвищеної складності. Адресовано студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з економічних дисциплін. ISBN 978-966-364-993-1
Економіка праці й соціально-трудові відносини. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Ковальов В.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 256

Примiтки:Навчальний посібник розрахований на студентів і слухачів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну "Економіка праці і соціально трудові відносини". У ньому вра хованоуються вимоги навчально професійної програми підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів напряму 0501 "Економіка і підприємництво". У посібнику відбивато підходи, поняття і терміни, які використовуються в блоці головних законів і норматив них документів, що регулюють господарську діяльність підприємств України. Врахова но теоретичні положення, які з'явилися в економічній літературі за останні роки, досвід вітчизняних та зарубіжних підприємств, використані авторські розробки, при свячені розвитку соціально економічних відносин у сучасному суспільстві.
Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ. Навч пос рек МОН У-ни.

Автор: Дарченко Н.Д. Рік видання: 2009 Сторінок: 252

Примiтки: Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог «Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.06 № 444. Навчальний посібник містить різні види завдань для практичної підготовки студентів з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини»: плани семінарських занять, теми рефератів, завдання для практичних занять, задачі і тести. Призначено для студентів і викладачів, може бути корисний фахівцям підприємств для підвищення кваліфікації ISBN 978-966-364-487-5
Економіка природокористування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Макарова Н.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 320

Примiтки: На сучасному етапі розвитку людства треба мати досвідчених спеціалістів у галузях екології й економіки, які б втілювали в життя принципи раціонального природокористування і створювали передумови для формування в населення елементів сучасного світогляду і розуміння важливості та необхідності ощадливого поводження себе в навколишньому природному середовищі. Навчальний посібник «Економіка природокористування» має на меті формування у студентів еколого-економічного світогляду та надання їм відповідних знань, які дозволять майбутнім фахівцям не лише визначати рівень забруднення довкілля, величину завданої йому шкоди, але й вести ефективну цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення. Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економіки природокористування. ISBN 978-966-364-507-0
Економіка та організація інноваційної діяльності. Підручник

Автор: Волков О.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 667

Примiтки:Це третє видання першого й протягом кількох років єдиного підручника в Україні, який не лише повністю охоплює всі 14 тем типової програми дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» (відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти від 07.06.06), а й доповнює її, на погляд авторів, найбільш суттєвими питаннями, що безпосередньо стосуються цієї дисципліни. Видання оснащене графіками, таблицями, рисунками, схемами, необхідними статичними даними, котрі надають змогу більш точно розкрити динаміку інноваційної діяльності. Наприкінці кожного розділу наводяться контрольні запитання та література. У підручнику також вміщено тести й задачі для перевірки знань студентів та термінологічний словник. Підручник підготовлено з урахуванням вимог Болонського процесу. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто займається або цікавиться проблемами інноваційної діяльності. ISBN 978-966-364-539-1
Економіка торгівлі. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Яковлєв Ю.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 320

Примiтки:У навчальному посібнику викладається основний зміст курсу економіки торгівлі. Розділи посібника включають обов'язкові теми нормативного курсу. Посібник вклю чає сучасні методи вітчизняного і закордонного досвіду в дослідженнях в економіці торгівлі та інформаційних технологій. Посібник рекомендується для викладачів і студентів економічних вузів і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також для працівників торгових підприємств.
Економіка туристичного бізнесу. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Дядечко Л.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 224

Примiтки: У навчальному посібнику розкрито сутність економіки туристичної сфери діяльності. Виходячи зі змісту робочої програми навчальної дисципліни «Економіка туристичного бізнесу», цей посібник передбачає допомогу студентам в опануванні теоретичних знань і практичних навичок економічного управління діяльністю суб’єктів туристичної індустрії.
Економіко-фінансова діяльність будівельних організацій. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Тройнікова О.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 160

Примiтки:Сфера економіко - фінансових відносин між підприємствами, організаціями та суб’єктами ринкової економіки є важливим питанням при формуванні знань з економіки для майбутніх спеціалістів будівельної галузі. Навчальний посібник містить систематизований виклад теорії і практики економіко-фінансової діяльності організацій будівельної галузі. Приведені ілюстрації демонструють деякі технологічні процеси будівельного виробництва, які є основою економіки будівництва, а нормативна, законодавча база та додатки наведені на момент видання. Посібник розраховано для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-662-6
Економічна безпека підприємства.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Іванюта Т.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 252

Примiтки:В даному навчальному посібнику розглянуті сутність та складові елементи економічної безпеки держави, регіону, підприємства. Викладені основи правового регулювання комерційної таємниці за кордоном та у вітчизняному законодавстві. Обґрунтована необхідність в інформації на підприємстві та наведені методи її збирання. Наведені заходи щодо забезпечення безпеки підприємства та його інформації, а також технічні засоби захисту. Призначена для студентів економічних юридичних спеціальностей, менеджерів, маркетологів, керівників підприємств, співробітників служб економічної безпеки підприємств. ISBN 978-966-364-830-9
Економічна діагностика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Загорна Т.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 400

Примiтки:У посібнику розглянуто основні методи діагностики зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, питання оцінки його конкурентних позицій та внутрішніх можливостей з урахуванням міжнародного і вітчизняного досвіду. Викладено основні етапи конкурентної діагностики та діагностики стратегічних зон господарювання, дано аналіз специфіки мікродіагностики підприємства як нової управлінської технології. Методика фінансової діагностики розглядається у взаємозв'язку з підходами до оцінки вартості бізнесу та ризиків. Посібник містить контрольні запитання для самоперевірки та практичні завдання. ISBN 978-966-364-435-6
Економічна діагностика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Гетьман О.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 304

Примiтки: В навчальному посібнику розглянуто особливості здійснення економічної діагностики вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано різні способи здійснення економічної діагностики в межах внутрішнього економічного механізму підприємства. Докладно розглянуто методики діагностики конкурентоспроможності продукції, підприємства, ресурсного забезпечення, виробничого потенціалу, управлінської діяльності, а також послідовність фінансової діагностики підприємства. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів та інших читачів, яких цікавлять проблеми економічної діагностики вітчизняних підприємств в ринкових умовах господарювання.
Економічна діагностика. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Костенко Т.Д. Рік видання: 2009 Сторінок: 186

Примiтки:Навчальний посібник спрямовано на розширення аналітичних навичок студентів і засвоєння методики діагностики фінансово-економічного стану промислових підприємств. Наведений зміст лекційних і практичних занять з дисципліни «Економічна діагностика», методичні вказівки та приклади виконання практичних завдань.
Економічна теорія управління фірмою

Автор: Іванова Н.Ю. Рік видання: 2010 Сторінок: 264

Примiтки:Перший вітчизняний навчальний посібник з нової дисципліни, але яка вже вивчається в українських університетах. В ньому розглянуто засоби практичного використання економічної теорії для вирішення реальних проблем і прийняття ефективних управлінських рішень. Питання, що розглядаються, дозволяють глибоко зрозуміти основні фактори, які визначають стан і розвиток сучасного бізнесу, а також ефективно впливати на них. Рекомендується студентам вищих навчальних закладів, які вивчають економічну теорію, а також слухачам МВА.
Економічна теорія. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Костюк В.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 280

Примiтки:Навчальний посібник підготовлено згідно з основними вимогами програми курсу „Економічна теорія”, затвердженої і рекомендованої Міністерством аграрної політики для аграрних вищих навчальних закладів ІІ – IV рівнів акредитації з напрямів підготовки фахівців „Агрономія” та „Харчові технології і інженерія”. Навчальний посібник складається з теоретичної та практичної частин, що полегшує вивчення предмета економічної теорії. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів ISBN 978-966-364-764-7
Економічна теорія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Корецький М.Х. Рік видання: 2009 Сторінок: 258

Примiтки: У навчальному посібнику з економічної теорії розглянуто: основну проблематику політичної економії, мікроекономіки, макроекономіки, історії економічних вчень; проблеми, які насамперед розглядають відповідні розділи загальної економічної теорії і такі суміжні дисципліни, як економічна політика, теорія перехідної економіки, державне регулювання економіки. Для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання.
Економічна теорія. Навчальний посібник.

Автор: Андрющенко А. М. Рік видання: 2009 Сторінок: 520

Примiтки:Навчальний посібник складається з теоретичної та практичної частин, що забезпечує комплексне вивчення всіх складових економічної теорії та полегшує підготовку до державного екзамену. Посібник в основному відповідає програмам дисциплін «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки і економічної думки», «Міжнародна економіка» затверджених Міністерством освіти і науки України для підготовки бакалаврів у галуззі знань 0305 «Економіка та підприємництво». Адресується студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам.

+


Економічна теорія. Політекономія.Навчальний посібник.

Автор: Семененко В.М. Рік видання: 2010 Сторінок: 358

Примiтки:Це посібник нового покоління. У посібнику розкрито основні елементи економічної системи та її моделі. У центрі уваги перебувають ринковий механізм, з'ясовуються загальні риси ринкових структур та механізм розподілу доходів у ринковій економіці, проведено системний, глибокий аналіз законів та категорій економічної теорії. Посібник устаткований необхідними схемами, графіками, рисунками, таблицями, прикладами, статистичним та аналітичним матеріалом до кожної теми. У посібнику вміщено контрольні запитання, завдання для індивідуальної роботи студента, тестові завдання для перевірки знань студентів до кожного модуля, словник основних термінів, список рекомендованих першоджерел і додаткової літератури. Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни "Економічна теорія" відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом "Економіка і підприємництво". Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів бізнес-шкіл та курсів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.
Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка. Навч пос рек МОН України

Автор: Білецька Л.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 684

Примiтки: Посібник містить системний виклад концептуальних положень економічної теорії у контексті сучасних вимог економічної освіти. Посібник включає окрім основного викладу теоретичних положень економічної теорії та їх графічно-математичної інтерпретації також розгорнуту довідково-допоміжну частину (економічний словник, іменний покажчик, лауреати Нобелівської премії з економіки за 1968-2008 роки, список англійських скорочень, покажчик англійських термінів). Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, бізнесменів, всіх тих, хто цікавиться економічною теорією. ISBN 978-966-364-932-0
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства. 2-ге вид.Навч пос рек МОН України

Автор: Рижиков В.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 400

Примiтки: Навчальний посібник спрямований на розширення аналітичних навичок студентів, засвоєння методики аналізу і діагностики економічного стану сучасних промислових підприємств. Наведені методичні підходи супроводжуються практичними приклада ми, які містять у собі аналітичні розрахунки, відповідні висновки та рекомендації що до покращення стану підприємств, що аналізуються. Навчальний посібник розроб лений у відповідності із нормативною програмою дисципліни «Економічний аналіз» і призначений для студентів, що навчаються за спрямуванням „Економіка і підприємництво”. Також він може бути використаний студентами інших спеціально стей і слухачами системи виробничо економічного навчання кадрів.
Економічний аналіз. Навчальний посібник

Автор: Грабовецький Б.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 254

Примiтки:У посібнику розкриті теоретичні основи і практика проведення економічного аналізу діяльності суб'єктів господарювання з метою підвищення аналітичної підготовки студентів і спеціалістів. Для студентів, аспірантів, слухачів, які набувають другу економічну освіту зі спеціальності "Менеджмент організації", центрів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій.
Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві. Навчальний посібник

Автор: Олійник О.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 288

Примiтки:Розглядаються тенденції й умови відтворення в сільському господарстві України, особливості економічного механізму його функціонування, обґрунтовуються не обхідність і напрями державного регулювання розвитку аграрного сектора. Наво дяться результати дослідження циклічності економічної динаміки в сільському гос подарстві. Пропонуються шляхи удосконалення цінової, податкової, кредитної, амортизаційної політики стосовно аграрного сектора економіки. Видання призначе не для наукових працівників, викладачів, фахівців агропромислового комплексу, аспірантів, магістрантів, студентів і масового читача.
Економічні ризики та методи їх вимірювання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Донець Л.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 320

Примiтки:У даному навчальному посібнику розглядаються питання щодо ідентифікації, оцінки і мінімізації економічних ризиків. Велика увага приділяється висвітленню за собів управління ризиками та їх урахування при прийнятті управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику. Теоретичний матеріал структурований у відповідності із логікою засвоєння знань студентів основних понять, економічних ка тегорій, методів і засобів їх використання в практичній діяльності. По кожному розділу подано питання для поглибленого засвоєння знань студентів і тестові за вдання для самоконтролю. Навчальний посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними спеціальностями.
Експериментальна психологія в схемах і таблицях

Автор: Горбунова В.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 208

Примiтки:Матеріал охоплює усі основні теми та розділи курсу "Експериментальна психологія", струтура посібника продиктована логікою викладання курсу: від методологічних основ до методів, планів і експериментальних процедур.
Експериментальна психологія.Підручник

Автор: Максименко С.Д. Рік видання: 2009 Сторінок: 356

Примiтки:Підручник містить матеріали стандартного курсу “Експериментальна психологія” для психологічних факультетів університетів. В ньому викладено методологічні засади психологічного дослідження, етапи становлення експериментального методу в психології, наведена класифікація і характеристика емпіричних методів психологічних досліджень, проаналізовані три основні дослідницькі парадигми: дескриптивна, кореляційна, маніпулятивна. Детально розглянута процедура й організація психологічного експеримента, джерела виникнення і способи контролю змінних, схеми основних експериментальних і квазіекспериментальних планів. Стисло розглянуто методи експериментальних досліджень у традиційних галузях експериментальної психології. У заключній главі першої частини підручника викладено, за зразками подібних зарубіжних підручників, експериментальне дослідження, проведеного українською студенткою з оригінальної проблематики, яка ще не була предметом дослідження у вітчизняній психології. Підручник призначено для студентів і викладачів психологічних факультетів, а також для всіх, хто цікавиться методами психологічного дослідження. ISBN 978-966-364-756-2
Еристика. Підручник

Автор: Хоменко І.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 280

Примiтки:У цій книзі мова йде про еристику - мистецтво суперечки. Як побудувати переконливу аргументацію? Як ефективно розкритикувати точку зору опонента? ISBN 978-966-364-597-1
Естетотерапія.Навчальний посібник

Автор: Федій О.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 252

Примiтки:У посібнику представлена оригінальна авторська концепція естето-терапевтичного впливу на особистість, що має проблеми соціалізації. Висвітлені сучасні психолого-педагогічні технології подолання кризових емоційно-стресових станів дитини й надання їй можливості самовираження та творчого вияву. Здійснена спроба теоретико-практичного доведення необхідності й можливості гуманно-ціннісного, індивідуально-духовного ставлення педагога до дитячої особистості. Курси з дисциплін по естетотерапії розроблені у кредитно-модульній системі викладу навчально-методичного матеріалу.
Етика ділового спілкування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Гриценко Т.Б. Рік видання: 2009 Сторінок: 344

Примiтки:ПУ навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій спілкування, значення невербального спілкування у ділових стосунках, форм та стилів ділового спілкування, вимог до сучасного керівника, стилів управління, службового етикету, морально-етичних проблем особистості, розглянуто природу виникнення виробничих конфліктів та способи їх розв’язання. Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника. Даний посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методами, методологією та мистецтвом ділового спілкування, управлінської діяльності в сучасних умовах організації виробництва, практично оволодіти відповідними навичками та вміннями.
Етика. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Вознюк Н.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 212

Примiтки:У посібнику вміщено стрижневі теми із проблеми моральної саморегуляції життєдіяльності людини. Може бути корисним для студентів англомовних груп вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями етики. ISBN 978-966-364-632-9