Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Деньги и кредит. Учебное пособие

Автор: Рябинина Л.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 600

Примiтки:В учебном пособии излагаются общетеоретические фундаментальные вопросы денег, кредита, ссудного капитала и ссудного процента в различных теориях и взглядах, в том числе и современных украинских экономистов. Всесторонне излагаются вопросы денежной массы, механизма ее увеличения в стране, денежные агрегаты и денежный мультипликатор. Рассматриваются основы организации денежного оборота в стране, безналичные расчеты, типы денежных систем и денежные реформы, проводимые на территории Украины. В учебном пособии всесторонне освещены вопросы создания и организации денежного рынка, денежной и кредитной систем Украины. Учебное пособие написано в полном соответствии с программой курса «Деньги и кредит», сопровождается рядом иллюстраций в виде схем, рисунков, таблиц и цветных вставок, позволяющих лучше усвоить материал предмета. Рекомендовано для студентов экономических факультетов высших учебных заведений, асприрантов, преподавателей, научных и практических работников, интересующихся теорией и практикой функционирования в рыночной экономике таких экономических категорий как деньги, кредит и банки. ISBN 978-966-364-677-0.
Державний фінансовий контроль.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Гуцаленко Л.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 422

Примiтки:У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти контрольно-ревізійної діяльності в Україні. Акцентовано увагу на створенні стандартизованого середовища здійснення державного фінансового контролю. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм. Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, працівників ДКРС, ДПА, студентів та викладачів вищих навчальних закладів. ISBN 978-966-364-877-4
Дипломне проектування з економіки підприємства Навчальний посібник

Автор: Семенов Г.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 124

Примiтки:У навчальному посібнику розглянуто: ціль, зміст, база практики магістрів етапи й вибір напрямку дипломних робіт, основні завдання й змісти випускної праці студентів магістрів, вимоги до оформлення дипломної роботи, підготовки доповіді і проведення захисту. Наводяться зразки титульної сторінки та розширені плани рекомендованої тематики дипломних робіт; додається приклади оформлення бібліографічних описів джерел, відзиву, рецензії та інше. ISBN 978-966-364-462-2
Дифференциальная психология.Учебное пособие

Автор: Кондрашихина О.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 232

Примiтки:В учебном пособии описаны ключевые понятия базовых разделов дифференциальной психологии, раскрыты теоретические подходы к объяснению причин и факторов, определяющих вариации человеческой психики, отображены современные представления об источниках индивидуальных и групповых различий, рассмотрены основные параметры индивидуального варьирования, представлены наиболее известные типологии индивидуальности.Книга оснащена материалом для проведения практических занятий и заданиями для самоконтроля знаний. Для студентов психолого-педагогических специальностей и всех интересующихся особенностями внутреннего мира человека. ISBN 978-966-364-774-6
Ділова мова: сучасний вимір. Підручник

Автор: Кацавець Р.С. Рік видання: 2008 Сторінок: 194

Примiтки:Підручник містить матеріали з усної і писемної ділової мови з погляду сучасних вимог. Він охоплює загальний спектр мовних знань і навичок, які мають здобути студенти у процесі навчання відповідно до програми чинного курсу. Підручник складається з чотирьох розділів і додатків. Він навчить виражати думку у грамотній словенсній формі, говорити суттєво і ефективно впливати на свідомість людей. Також допоможе оволодіти тонкощами українського правопису; зорієнтує як правильно вживати терміни , синонімічні засоби, усталені конструкції та складати ділові папери. Для вищих навчальних закладів. Також стане у нагоді всім, хто хоче добре знати сучасну українську ділову мову. ISBN 978-966-364-681-7
Ділова українська мова. Видання 2-ге.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Плотницька і.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 256

Примiтки:У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в діло вих паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і прави ла оформлення документів. Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень із ділової сфери. Розрахований на слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб – усіх, хто цікавиться про блемами ділової української мови й бажає підвищити рівень мовної культури. ISBN 978-966-364-553-7
Діловодство в банківських установах. Навчальний посібник рекомендовано МОГН України

Автор: Боровський В.Н. Рік видання: 2009 Сторінок: 224

Примiтки:У цьому посібнику розкрито питання інформації та документообігу на підприємстві. Дана характеристика основним документам та розглянуто процеси створення і зберігання документів у банківських інституціях. Призначений для студентів еко номічних та управлінських спеціальностей, фахівців банківської справи.
Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування.Навчальний посібник

Автор: Іванова Т.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 358

Примiтки:З урахуванням теоретичних, методичних і організаційно практичних проблем, що стосуються ролі та значення документаційного забезпечення державного управління і місцевого самоврядування, висвітлюються питання нормативно-методологічної бази діловодства, стандартизації, уніфікації та трафаретизації управлінських документів та особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних технологій підтримки документообіг}'. Розглядаються побудова служб документаційного забезпечення управління, організація документообігу установи, документування діяльності колегіальних органів управління. Значна увага приділена організації роботи з документами, які містять державну таємницю або є документами для службового користування, а також питанням документування діяльності роботи з кадрами, зокрема організації кадрової роботи з державними службовцями. Подані матеріали щодо історичних аспектів становлення в Україні місцевого самоврядування та розвитку документального оформлення його діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів з організації діловодства установ, керівників підприємств та організацій, широкого кола читачів.
Діловодство. Навчальний посібник

Автор: Скібіцька Л.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 224

Примiтки:Навчальний посібник з дисципліни "Діловодство" передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємств та організацій різних організаційно правових форм із застосуванням сучасних засобів оргтехніки. Посібник ознайом лює з класифікацією, систематизацією та правилами створення й оформлення різних видів управлінських документів, порядком роботи з документами, зокрема з тими, які містять комерційну (державну) таємницю. Це видання є практичним посібником з організації сучасного діловодства. Для студентів вищих навчальних за кладів, викладачів, дiловодiв (офiс менеджерiв) , керiвникiв фiрм та їх структурних пiдроздiлiв.
Документаційне забезпечення менеджменту. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Гончарова Н.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 256

Примiтки:Посібник містить теоретично обгрунтовані визначення, правила і вимоги щодо доку ментаційного забезпечення менеджменту. Використаний історико джерелознавчий матеріал дозволяє послідовно поглиблювати знання студентів з метою сприйняття сучасних процесів у їх взаємозв’язку. Розглянуті питання уніфікації управлінських документів включають методику застосування державного стандарту на ор ганізаційно розпорядчу документацію. Посібник може бути корисним не тільки для студентів фахових менеджерських спеціальностей, а й для професійної діяльності підприємців, бізнесменів, менеджерів, фахівців органів державного управління і громадських об’єднань, а також викладачів, аспірантів економічних вузів.
Дослідження операцій. Навчальний посібник

Автор: Карагодова О.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 254

Примiтки: У навчальному посібнику, що відповідає програмі курсу „Дослідження операцій", висвітлено основні положення дослідження операцій, наведено відомості про основні типи задач дослідження соціально-економічних процесів та подано необхідний для вивчення зазначеного курсу теоретичний матеріал з економіко-математичного моделювання, математичного програмування. Кожний розділ з 9 розглянутих тем включає приклади задач та запитання для перевірки засвоєння основних понять. Призначений для студентів економічного профілю всіх форм навчання, може бути корисним для магістрів та викладачів вищих навчальних закладів.
Дошкільна психологія. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Дуткевич Т.В. Рік видання: 2007 Сторінок: 392

Примiтки:У посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дошкільної психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до семи років, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дошкільника. Теоретична частина посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою. Розробки практичних занять включають план проведення заняття та методичне забезпечення до нього, а також контроль знань студентів. Посібник рекомендується студентам спеціальностей „Дошкільне виховання”. „Психологія”, „Практична психологія”, може використовуватися викладачами однойменної дисципліни, вихователями і психологами дошкільних закладів. ISBN 978-966-364-516-2