Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Банківське право України. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Гетманцев Д.О.Рік видання: 2007 Сторінок: 360

Примiтки:Висвітлюються питання банківського права як комплексного правового інституту, розкриває зміст окремих складових підінститутів. Головну увагу приділено фінансово-правовим аспектам банківської діяльності. Навчальний посібник підготовлено у відповідності з основними темами спецкурсу "Банківське законодавство" , а також темою "Правове регулювання банківської діяльності" нормативного курсу "Фінансове право", що викладаються на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та економічних навчальних закладів, працівників банківського сектора та читачів, які цікавляться питаннями правового регулювання банківських установ.
Банківське право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Ващенко Ю.В.Рік видання: 2009 Сторінок: 344

Примiтки:У навчальному посібнику автор висвітлює питання банківського права як комплекс ного правового інституту, розкриває зміст окремих складових підінститутів. Головну увагу приділено фінансово правовим аспектам банківської діяльності. Навчальний посібник підготовлено у відповідності з основними темами спецкурсу “Банківське законодавство”, а також темою “Правове регулювання банківської діяльності” нор мативного курсу “Фінансове право”, що викладаються на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У посібнику гар монійно поєднані теоретичні та практичні аспекти правового регулювання банківської діяльності. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та еко номічних навчальних закладів, працівників банківського сектора та читачів, які цікавляться питаннями правового регулювання банківських відносин.
Банківський маркетинг.Підручник затверджений МОН України

Автор: Лютий І.О.Рік видання: 2010 Сторінок: 775

Примiтки:Підручник містить сучасні методи дослідження та прогнозування кон’юнктури грошового ринку та ринку банківських продуктів і послуг. Сприяє ефективному вивченню сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методів досліджень ринку банківських продуктів і послуг, освоєнню інструментів маркетингу в банківській діяльності. Дозволяє набути вміння реалізовувати системний підхід до розробки та реалізації маркетингової стратегії банку. Авторами приділено значну увагу питанням позиціонування та посилення інноваційної активності комерційного банку в умовах невизначеності та ризику. Детально розглянуто аспекти організації маркетингу в банку, показники ефективності маркетингової діяльності. Викладення теоретичного матеріалу пов’язане з практичними завданнями аналітичного спрямування з використанням програмного забезпечення, прикладами діяльності сучасних комерційних банків України. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вузів, банкірів. ISBN 978-966-364-881-1
Банківський маркетинг.Підручник затверджений МОН України

Автор: Лютий І.О.Рік видання: 2009 Сторінок: 775

Примiтки:Підручник містить сучасні методи дослідження та прогнозування кон’юнктури грошового ринку та ринку банківських продуктів і послуг. Сприяє ефективному вивченню сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методів досліджень ринку банківських продуктів і послуг, освоєнню інструментів маркетингу в банківській діяльності. Дозволяє набути вміння реалізовувати системний підхід до розробки та реалізації маркетингової стратегії банку. Авторами приділено значну увагу питанням позиціонування та посилення інноваційної активності комерційного банку в умовах невизначеності та ризику. Детально розглянуто аспекти організації маркетингу в банку, показники ефективності маркетингової діяльності. Викладення теоретичного матеріалу пов’язане з практичними завданнями аналітичного спрямування з використанням програмного забезпечення, прикладами діяльності сучасних комерційних банків України. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вузів, банкірів. ISBN 978-966-364-881-1
Банківські інновації. Навчальний посібник

Автор: Єгоричева С.Б.Рік видання: 2010 Сторінок: 240

Примiтки:У навчальному посібнику розкрито сутність та проаналізовано особливості інноваційного процесу у банківський сфері. Розглянуті основні напрями реалізації банківських інновацій – вдосконалення продуктів та послуг, створення нових фінансових інструментів, впровадження сучасних інформаційних технологій, модернізація менеджменту та методів маркетингу. Теоретичний матеріал ілюструється прикладами із сучасної банківської практики. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, банківських працівників.
Банківські операції. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Косова Т.Д. Рік видання: 2008 Сторінок: 370

Примiтки: У даному виданні висвічується сутність і класифікація банківських операцій. Розкрито організацію пасивних операцій комерційного банку. Охарактеризовано послуги комерційних банків щодо організації готівкового грошового обігу. Систематизовано форми безготівкових розрахунків. Розкрито економічний зміст активних операцій комерційного банку, наведено їх класифікацію. Висвітлено технологію і організацію банківського кредитування. Охарактеризовано операції комерційного банку по видачі і погашенню окремих видів кредиту. Розкрито зміст обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності. Охарактеризовано послуги комерційних банків. Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, банківських працівників. ISBN 978-966-364-686-2
Банківські операції. Навчальний посібник

Автор: Капран В.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 208

Примiтки:Навчальний посібник містить теоретичні основи діяльності комерційних банків, словник банківських термінів до наведених тем, питання та тестові завдання для са мостійного контролю набутих знань. Посібник призначений для студентів вищих на вчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів та наукових співробітників.
Барна справа.Підручник

Автор: Ростовський В. С. Рік видання: 2009 Сторінок: 394

Примiтки: У звязку із західноєвропейською інтеграцією України та вступом до СОТ швидкого розвитку набуває в Україні туристична індустрія, курортна діяльність. Тому в багатьох ВНЗ, технічних та кулінарних училищах планується підготовка спеціалістів, бакалаврів із нової спеціальності 6.140101 "Готельно-ресторанна справа". У підручнику розглядаються питання організаційної структури барів в Україні, їх технічного оснащення, технології приготування коктейлів та напоїв, організації роботи барменів. ISBN 978-966-364-878-1
Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навчальний посібник

Автор: Мягченко О.П.Рік видання: 2010 Сторінок: 384

Примiтки:Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації гуманітарних спеціальностей. Розглянуто теоретичні, практичні питання небезпечних факторів в складній системі “Людина-Техніка-Середовище”. Посібник висвітлює питання безпеки у виробничій, побутовій, природній та соціальній сферах дії людини. Розглянуто проблеми небезпеки у надзвичайних станах, зокрема екологічному, соціальному. Показано значення законодавства як основи безпечної діяльності людини. Посібник містить схеми практичних занять та необхідний довідковий матеріал, який доповнює його загальний зміст, наведено словник термінів, алфавітний та предметний покажчики, містить 2 додатки, 330 с., 10 рис., 7 табл.
Бізнес-план: технологія розробки. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Должанський І.З.Рік видання: 2009 Сторінок: 382

Примiтки:У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти розробки бізнес плана як аналітичного документа, що формує пріоритети розвитку підприємства. Послідовно розкриваються сутність і структура бізнес плану, мето дичні підходи до розробки основних роділів. Викладено специфічні особливості біз нес планування як управлінської технології на підставі опрацювання маркетингових рішень, розглянуто специфіку розробки різних бізнес планів з урахуванням харак теру діяльності, ступеня інновативності продукту, оцінювання рівня ризику. Посібник містить приклади реальних бізнес планів для ознайомлювання, всебічного аналізу та детальної розробки. ISBN 978-966-364-790-6
Бізнес-планування.Навчальний Поcібник

Автор: Македон В.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 236

Примiтки:У даному виданні висвічується сутність і класифікація банківських операцій. Розкрито організацію пасивних операцій комерційного банку. Охарактеризовано послуги комерційних банків щодо організації готівкового грошового обігу. Систематизовано форми безготівкових розрахунків. Розкрито економічний зміст активних операцій комерційного банку, наведено їх класифікацію. Висвітлено технологію і організацію банківського кредитування. Охарактеризовано операції комерційного банку по видачі і погашенню окремих видів кредиту. Розкрито зміст обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності. Охарактеризовано послуги комерційних банків. Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, банківських працівників. ISBN 978-966-364-686-2
Біржова діяльність. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Раровська В.В.Рік видання: 2009 Сторінок: 199

Примiтки:В основу даного посібника покладений галузевий стандарт вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Посібник складено відповідно до кваліфікаційних характеристик та навчальних планів за спеціальностями «Економіка підприємства», «Фінанси» та «Менеджмент організацій». Основна увага приділяється організаційно-економічному механізму функціонування біржі – створення і управління біржею, проведення торгів, основні біржові операції, взаємовідношення біржі з брокерами і останніх з клієнтами, організація ф'ючерсної торгівлі і хеджування. Для студентів економічних факультетів.
Біржові операції.Навчальний Поcібник

Автор: Чесноков В.Л.Рік видання: 2008 Сторінок: 192

Примiтки: Навчальний посібник написано відповідно до програми з навчальної дисципліни “Біржові операції”, яка включається до навчального плану підготовки фахівців з спеціальності “фінанси”. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, викладачів та аспірантів. ISBN 978-966-364-605-3
Ботаніка. Лабораторні роботи. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Перфільєва Л.П.Рік видання: 2008 Сторінок: 208

Примiтки:У навчальному посібнику доступно і на сучасному науковому рівні наведено відомості про систему рослинного світу. Цінним у роботі є те, що викладається необхідний теоретичний матеріал, дано розробки дванадцяти лабораторних занять за темами: «Рослинна клітина, її будова і функції» , «Корінь, стебло, листок – вегетативні органи рослин», «Квітка, суцвіття, насіння та плід – репродуктивні органи», «Гриби, водорості, лишайники – нижчі рослини», «Мохо-, плавуно-, хвоще -, папоротеподібні, голонасінні, покритонасінні – вищі рослини». Теми «Тканини», «Віруси», «Бактерії» рекомендовані для самостійного опрацювання. По темі «Гриби» подана розробка заняття. У трьох темах, де розглядаються процеси розмноження папоротеподібних та покритонасінних, описано цікаве явище апоміксису на основі сучасних наукових досліджень ISBN 978-966-364-724-1
Бухгалтерский учет. Учебник утверждено МОН Украины

Автор: Лишиленко А.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 712

Примiтки:Учебник создан в соответствии с программой курса “Бухгалтерский учет”. В нем раскрыты вопросы теоретических основ бухгалтерского учета, а также организации и практики ведения учета на предприятиях Украины. Учтены требования действую щего законодательства, применения нового Плана счетов, а также Положений (стандартов) бухгалтерского учета. Рекомендован для студентов высших учебных заведений экономических специальностей всех уровней аккредитации, слушателей системы повышения квалификации, бухгалтеров практиков, финансистов, экономи стов, менеджеров, аудиторов, а также тех, кто самостоятельно изучает бухгалтер ский учет.
Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано МОН України.

Автор: Михайлов М.Г. Рік видання: 2007 Сторінок: 248

Примiтки: Викладено погляди авторів на основи бухгалтерського обліку в межах програми підготовки фахівців для підприємств Мінагрополітики України. Детально розглянуто методику відображення господарських операцій на всіх етапах руху облікової інформації з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку, національних та міжнародних стандартів обліку та інших нормативних документів станом на 01.01.2007 року. Кожна із тем закінчується тестовими завданнями та переліком контрольних питань. Посібник призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво” у вищих навчальних закладах, працівників обліково - економічних служб, підприємств, установ та відомств.
Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. Монографія

Автор: Голов С.Ф. Рік видання: 2007 Сторінок: 522

Примiтки:ISBN 978-966-364-545-2
Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. 3-тє видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Лень В.С. Рік видання: 2008 Сторінок: 608

Примiтки: У навчальному посібнику на системній основі у стислій формі викладені основи теорії бухгалтерського обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням основного плану рахунків у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Особливістю посібника є поєднання у викладеному матеріалі як вимог стандартів обліку, так і вимог податкового та правочинного законодавства. Розраховано насампе ред для студентів економічних спеціальностей, що вивчають дисципліни «Бухгалтерсь кий облік» та «Фінансовий облік». Посібник буде корисним також слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, викладачам, спеціалістам практикам, підприємцям, менеджерам усіх рівнів управління підприємством, керівникам підприємств.
Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів). Навчальний посібник

Автор: Сопко В.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 312

Примiтки:Навчальний посібник присвячений актуальним питанням методології та організації бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) В управлінні підприємницькою діяльністю, в умовах переходу до ринкових відносин. Розглянуті методологічні та організаційні основи побудови бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності). Досліджено питання історії розвитку економіко правової сутності пасивів та прове дено аналіз діючої системи побудови їх обліку. Посібник може бути корисним ви кладачам вузів, студентам економічних спеціальностей, керівникам, науковцям, бух галтерам, фінансистам та іншим фахівцям, що вивчають проблеми бухгалтерського обліку в управлінні підприємством.
Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7

Автор: Засадна Х.О.Рік видання: 2010 Сторінок: 238

Примiтки:Посібник містить теоретичні відомості, практичні завдання та завдання для самостійної роботи з програмою 1С:Бухгалтерія версії 7.7. Він призначений для бухгалтера-початківця, який уже має навички роботи з операційною системою Windows та пакетом програм MS Office, володіє початковими теоретичними знаннями з бухгалтерського обліку і набуває навичок бухгалтера-практика.
Бухгалтерський облік у банках.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Волкова І.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 520

Примiтки:Навчальний посібник “Бухгалтерський облік у банках” узагальнений у 9-ти темах у поєднанні з виконанням практичних завдань та вправ за обліковими процедурами основних банківських операцій. Посібник побудовано за інструктивно-нормативними документами НБУ з питань бухгалтерського обліку. Основний акцент зроблено на освоєння слухачами чинних методик обліку та номенклатури рахунків плану рахунків бухгалтерського обліку в банках. У посібнику вміщено додатки з формами первинних документів, чинні законодавчі нормативно-правові документи, питання для самоопрацювання та практичні завдання. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів для самостійного вивчення предмета “Бухгалтерський облік у банках”. Він може бути корисним бухгалтерам-практикам, аудиторам, фінансистам, підприємцям і слухачам, що одержують другу освіту на базі вищої, а також усім, хто цікавиться бухгалтерським обліком у банках.
Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге видання. навчальний посібник

Автор: Атамас П.Й.Рік видання: 2010 Сторінок: 390

Примiтки:У навчальному посібнику розглядаються особливості бухгалтерського фінансового обліку в окремих галузях економіки: будівництві, сільському господарстві, автомобільному та залізничному транспорті, торгівлі та громадському харчуванні, житлово-комунальному господарстві та готельних закладах, страхових компаніях, гральних закладах, ломбардах та ін. У посібнику враховано галузеві особливості та останні зміни в нормативній базі фінансового обліку. Посібник розраховано насамперед на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Облік і аудит". він буде корисним також викладачам, практикуючим бухгалтерам та керівникам підприємств і організацій відповідних галузей економіки, а також студентам інших спеціальностей економічного спрямування.
Бухгалтерський облік у галузях економіки.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Атамас П.Й. Рік видання: 2008 Сторінок: 392

Примiтки: У навчальному посібнику розглядаються особливості бухгалтерського фінансового обліку в окремих галузях економіки: будівництві, сільському господарстві, автомобільному та залізничному транспорті, торгівлі та громадському харчуванні, житлово-комунальному господарстві та готельних закладах, страхових компаніях, гральних закладах, ломбардах та ін. У посібнику враховано галузеві особливості та останні зміни в нормативній базі фінансового обліку. ISBN 978-966-364-730-2
Бухгалтерський облік у схемах і таблицях. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Жатько К.С. Рік видання: 2008 Сторінок: 112

Примiтки:Навчально-наочний посібник "Бухгалтерський облік у схемах і таблицях" складено відповідно до програми з дисципліни "Бугалтерський облік" з метою допомоги студентам у засвоєнні теоретичних питань бухгалтерського обліку. Посібник складається з двох розділів: "Теорія бухгалтерського обліку" та "Облік господарської діяльності підприємства". Навчально-наочний посібник "Бухгалтерський облік у схемах і таблицях" призначений для студентів усіх форм навчання та для тих, хто бажає засвоїти техніку ведення бухгалтерського обліку. ISBN 978-966-364-578-0
Бухгалтерський облік. 3-є видання. Підручник

Автор: Лишиленко О.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 670

Примiтки:Підручник створено у відповідності з програмою курсу “Бухгалтерський облік”. У ньому розкриті питання теоретичних основ бухгалтерського обліку, а також ор ганізації і практики ведення обліку на підприємствах України. Враховано вимоги чинного законодавства, застосування нового плану рахунків, а також положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підви щення кваліфікації, бухгалтерів практиків, фінансистів, економістів, менеджерів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.
Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Мисака Г.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 400

Примiтки:Навчально-практичний посібник розроблено для забезпечення навчального процесу з підготовки студентів спеціальностей “Економічна теорія” та “Міжнародна економіка” вищих навчальних закладів. В посібнику викладено теоретичні та практичні основи організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підприємствах, установах і організаціях відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Методичний матеріал посібника структуровано за двома модулями – І “Теоретичні основи бухгалтерського обліку” та ІІ “Практика ведення бухгалтерського обліку”. Посібник містить конспект лекцій, тести, практичні завдання, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, тлумачний словник. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, учнів технікумів, викладачів, аспірантів, бухгалтерів, економістів, підприємців, а також осіб, які самостійно вивчають бухгалтерський облік.
Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Стельмащук А.М. Рік видання: 2007 Сторінок: 528

Примiтки:У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні питання бухгалтерського обліку. Висвітлено аспекти становлення бухгалтерського обліку, організації його на підприємстві, обліку активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів. Тестові завдання допоможуть закріпити теоретичні положення. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для практикуючих бухгалтерів.
Бухгалтерський облік.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Верига Ю.А. Рік видання: 2008 Сторінок: 394

Примiтки: Навчальний посібник з дисципліни “Бухгалтерський облік” (для необлікових спеціальностей) підготовлений з метою надання допомоги студентам, щодо опанування цієї дисципліни, яка вивчається за кредитно-модульною системою навчання. Ця дисципліна охоплює 15 тем, які розподілені на три модулі. Для кращого сприйняття матеріалу дисципліни рекомендуємо звернути увагу на структуру навчального посібника за кожною темою, де виділено: • назву теми і перелік питань, які розглядаються в ній; • методичні рекомендації; • методичні поради до вивчення теми; • плани практичних занять з переліком питань для вивчення і обговорення та умови завдань; • перелік питань для самостійного вивчення; • завдання для самостійного виконання та домашні завдання; • завдання для індивідуальної роботи; • теми рефератів; • інформаційні джерела. По закінченню вивчення кожного модуля передбачається контрольна робота, яка включає два теоретичних питання, тести та розрахункове завдання. ISBN 978-966-364-708-1
Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Верига Ю.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 654

Примiтки: В навчальному посібнику наведено нормативно-правові документи, які регламентують ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та коментар до Плану рахунків, щодо класифікації рахунків бухгалтерського обліку, зв’язок їх з Балансом і Звітом про фінансові результати; зв’язок рахунків бухгалтерського обліку з регістрами бухгалтерського обліку журнальної та книжково-журнальної форм обліку. Коментар до Інструкції про застосування Плану рахунків включає типову ореспонденції рахунків з розшифруванням змісту господарської операції, а до положень (стандартів) бухгалтерського обліку наведено їх перелік, інформація про внесення змін і доповнень до них, та призначення кожного положення. Навчальний посібник буде корисний для студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачам навчальних закладів та працівникам бухгалтерського обліку. ISNB 978-966-364-801-9
Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Лишиленко А.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 254

Примiтки: В навчальному посібнику висвітлені теоретичні і практичні аспекти управлінського обліку як системи збору, обробки і аналізу інформації з метою прийняття ефектив них управлінських рішень. Висвітлено: цілі та зміст управлінського обліку, основи побудови управлінського обліку, класифікація витрат підприємства та відображення їх у системі бухгалтерських рахунків, облік витрат за елементами і статтями кальку ляції, облік витрат операційної діяльності підприємства, основи калькулювання собівартості та формування фінансових результатів, місце і роль облікової інфор мації в системі прийняття управлінських рішень. Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів практиків, фінансистів, економістів, менеджерів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.
Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Михайлов М.Г. Рік видання: 2008 Сторінок: 472

Примiтки: Викладено методику ведення бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах. Керуючись діючими нормативними документами, що врегульовують бухгалтерський облік на cільськогосподарських підприємствах, висвітлено організацію ведення бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб підприємств в поточній діяльності та при складанні фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку кожної теми викладена в умовах застосування журнально-ордерної форми обліку. Посібник призначено для підготовки бакалаврів та магістрів зі cпеціальності «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах. Він також буде корисним для працівників обліково-економічних служб сільськогосподарських підприємств. ISBN 978-966-364-613-8
Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика. Навчальний посібник

Автор: Верхоглядова Н.І. Рік видання: 2010 Сторінок: 354

Примiтки: Це повний методичний посібник з ведення бухгалтерського обліку на підприємствах України. У ньому систематизовано викладено організацію й методоллогію фінансового бухгалтерського обліку на підставі узагальнення роботи підприємств різних галузей. У посібнику наведено численні ситуаційні приклади, які ілюструють конкретні господарські операції, а також питання для самоперевірки, тести для самоконтролю і практичні вправи для самостійної роботи. Матеріал ілюстрований таблицями, рисунками, схемами. Рекомендується для студентів економічних ВНЗ, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти і курсів підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, викладачів ВНЗ.
Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Клець Л.Є.Рік видання: 2007 Сторінок: 640

Примiтки: Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають нормативну дисципліну „Бюджетний менеджмент”. В посібнику наведена детальна характеристика бюджету, його функції та складові; розглянуто такі питання як бюджетна система та бюджетний устрій України, система органів оперативного управління бюджетом та їх повноваження, бюджетний процес та його стадії, а саме: планування та виконання Державного бюджету за доходами та видатками, бухгалтерський облік, звітність та контроль за виконанням бюджету. Навчальний посібник крім лекційного матеріалу відповідно до програми курсу містить питання для самоконтролю та тестові завдання за темами, що допоможе засвоїти матеріал дисципліни, термінологічний словник; список рекомендованої літератури та законодавчо-нормативних актів станом на 01.01.2006 р.