Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Автоматизоване робоче місце менеджера. Навчальний посібник

Автор: Скороходов В. А. Рік видання: 2008 Сторінок: 416

Примiтки: У навчальному посібнику розкриваються поняття організації та автоматизації праці сучасного менеджера: викладаються питання автоматизації прийняття рішень, використання баз даних як інструменту створення автоматизованих робочих місць (АРМ) менеджерів; надаються рекомендації щодо створення та застосування АРМ в конкретних умовах; наводяться приклади сучасних АРМ проектного менеджменту, бізнес-планування, в т. ч. управління вищим навчальним закладом. Наприкінці кожного розділу наведені питання для самоконтролю та варіанти завдань з розробки елементів АРМ.
Аналіз банківської діяльності.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Косова Т.Д. Рік видання: 2008 Сторінок: 484

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні основи та прикладні аспекти аналізу банківської діяльності, наводяться контрольні запитання, тести і практичні завдання, глосарій. Виробці практичних навичок аналізу банківської діяльності сприятиме наведення фінансової звітності реального банку, статистичних показників діяльності банківської системи України і фрагменти найбільш важливих нормативних документів. Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, банківських працівників. ISBN 978-966-364-687-9
Аналіз та планування проектів. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Ковшун Н.Е. Рік видання: 2008 Сторінок: 344

Примiтки: Навчальний посібник містить інформацію з основ аналізу та планування проектів: інвестиційний ринок, концепція проекту, методологія проектного аналізу, місце планування в управлінні проектами, моделі економічного механізму управління, управління ризиками тощо. Видання призначене для студентів бакалаврських та магістерських програм, що навчаються за спеціальністю 8.050107 “Економіка підприємства”. ISBN 978-966-364-656-5
Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури.Навчальний посібник

Автор: Антонюк В.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 334

Примiтки: В навчальному посібнику представлений науково обгрунтований сучасними даними матеріал, що стосується анатомії і фізіології дитячого організму та окремих його систем під моменту народження до юнацького віку. Навчальний посібник рекомендується викладачам та студентам вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, закладів фізичної культури, вчителям шкіл. вихователям дошкільних закладів та позашкільних спортивно-тренувальних організацій, а такох всім тим, хто цікавиться проблемами оптимізації розвитку дітей.
Англійська мова. Навчальний Поcібник

Автор: Борщовецька В.Д. Рік видання: 2008 Сторінок: 154

Примiтки: Матеріал посібника містить зразки автентичних англомовних наукових статей для перекладу, україномовних статей для реферування англійською мовою, приклади тестів з граматики, лексики, читання, а також приклад резюме англійською мовою з питань наукового дослідження і фаху.До посібника включені додатки, що містять перелік навчального матеріалу, передбаченого програмою, титульний аркуш реферату, приклади оформлення бібліографічного опису, алгоритми реферування прочитаного, кліше для реферування текстів наукового характеру англійською мовою, зразок екзаменаційних запитань та відібраний лексичний мінімум з латини, що зустрічається в науковій англомовній літературі. Посібник містить також мовленнєвий матеріал для розвитку усного та писемного мовлення в ситуаціях наукового спілкування. Призначається для студентів ВНЗ, викладачів, аспірантів, здобувачів та наукових співробітників, які мають складати кандидатський іспит з англійської мови. ISBN 978-966-364-731-9
Англійська мова. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Кондратюк С.Ю. Рік видання: 2008 Сторінок: 140

Примiтки: Навчальний посібник розрахований на вивчення англійської мови і має професійно-орієнтований характер. Завдання навчального видання визначається комунікативними та пізнавальними потребами майбутніх фахівців у галузі агрономії. Мета посібника — підготувати студентів до самостійного читання спеціальної літератури англійською мовою, а також удосконалити навички мовлення в ситуаціях професійного спілкування напряму підготовки «Агрономія» за фаховим спрямуванням «Бакалавр». ISBN 978-966-364-620-6
Антикризове управління. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Іванюта С.М. Рік видання: 2007 Сторінок: 288

Примiтки: У навчальному посібнику викладені теоретичні положення розвитку кризових процесів. Розкрита методика проведення діагностики кризових явища, ситуації, стану. Обґрунтований антикризовий механізм упередження, нейтралізації та подолання кризових явищ у соціально-економічних системах. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації та практиків.
Антикризовий менеджмент. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Скібіцький О.М. Рік видання: 2009 Сторінок: 562

Примiтки: У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення нормативної дисципліни „Антикризове управління підприємством”. Проблеми антикризового управління підприємством, запобігання конфліктам, банкрутству, зменшення економічних, соціальних та моральних втрат від них, стратегії проведення організаційних змін та інновацій, опрацювання маркетингових стратегій для виживання на ринку, передбачення криз та управління ними висуваються на перший план для керівників підприємств та менеджерів усіх рівнів, оскільки в жорстких ринкових умовах кризи об‘єктивні й неминучі, вони є етапом життєвого циклу підприємства. У підручнику висвітлюються питання сучасної теорії та практики управління кризовими ситуаціями в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опром змінам та стратегії використання людського потенціалу. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів з економіко-підприємницьких спеціальностей, викладачів та менеджерів. ISBN 978-966-364-763-0
Антична література. Греція. Рим. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Михед Т.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 864

Примiтки: Хрестоматія знайомить з найважливішими явищами літературного життя античності. У посібнику представлені твори, що репрезентують основні жанри давньогрецької та давньоримської літератури: міфологічні сказання, епічні поеми, лірика (декламаційна, пісенна), байка, драма (трагедія, комедія), художня біографія, сатира, роман. Пропонований посібник, сподіваємось, стане при нагоді у користуванні підручниками з історії античної літератури, доповнюючи їх живим і барвистим словом. Хрестоматія призначена для використання у навчальних цілях, для самостійної роботи, а також при підготовці до семінарських занять та іспитів із античної літератури.
Асортимент і якість кондитерських виробів.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Сирохман І.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 634

Примiтки: Наведено класифікацію і дано товарознавчу характеристику асортименту кондитерських виробів.Розглянуто формування асортимент, вимоги до якості та правила приймання кондитерських виробів. Виділено основні групи і підгрупи, типові представники, їх споживні властивості і відмінні особливості та ілюстрації. Це допоможе студентам і фахівцям краще орієнтуватись у складному асортименті кондитерських виробів. Вимоги до якості відповідних груп базуються на діючих державних стандартах, частина матеріалу узагальнена за результатами досліджень різних авторів. Матеріал посібника викладено відповідно до програми дисципліни “Товарознавство продовольчих товарів”. Він розрахований на підготовку бакалаврів за напрямом „Товарознавство і торгівельне підприємництво”, магістрів і для підвищення кваліфікації відповідних фахівців. Частину матеріалу можна адресувати і широкому колу читачів. ISBN 978-966-364-899-6
Аудит. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Пшенична А.Ж. Рік видання: 2008 Сторінок: 320

Примiтки: Видання є навчальним посібником з аудиту. В ньому розглянуто теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, розкриваються найважливіші організаційно-методичні особливості здійснення аудиторських послуг. Посібник призначається для використання в навчальному процесі та практичній роботі. Його зміст і структура побудовані згідно з вимогами галузевих стандартів вищої освіти з підготовки бакалавра за напрямом «Економіка та підприємництво». Крім теоретичної частини, в усіх темах подано приклади та загальні висновки, контрольні запитання. Найскладніші моменти проілюстровано схемами, рисунками, що полегшує сприймання та засвоєння вміщеної інформації. Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів економічних навчальних закладів. Ним може користуватися також персонал підприємств, які обслуговуються аудиторами. ISBN 978-966-364-643-5
Аудит. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Рядська В.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 416

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлено питання правового забезпечення аудиту забезпечення аудиту та загальні методичні вимоги, які знаходяться в основі здійснення всіх етапів процесу аудиту: перєддоговірного етапу, етапу укладання договору, планування, здійснення процедур перевірки, етапі складання аудиторського висновку. Розділи навчального посібника мають логічний взаємозв'язок, містять приклади та схематичне подання матеріалу, що дозволяє засвоювати матеріал і під час самостійної підготовки. В додатках подано як витяги з окремих стандартів аудиту та інших документів, що регламентують процес аудиту, так і практичні приклади документації, яка складається під час аудиту. Таким чином, навчальний підручник має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Посібник розрахований на широке коло користувачів: студентів, аспірантів, викладачів, а також практиків - аудиторів, бухгалтерів, фінансових аналітиків, фінансових менеджерів, та здобувачів сертифіката аудитора. ISBN 978-966-364-642-8
Аудит. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Ватуля І.Д. Рік видання: 2008 Сторінок: 304

Примiтки: Зміст практикуму включає комплекс питань, пов’язаних з аудиторською діяльністю в Україні, скерований на закріплення знань студентів щодо теоретичних і методичних основ аудиту, а також набуття навичок з планування, організації, порядку проведення аудиторських перевірок та їх документального оформлення. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, спеціальностей напряму 0501 „Економіка і підприємництво”. При підготовці посібника використані нормативні документи станом на 1.11.2006 р.
Аудит. Практикум

Автор: Рядська В.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 462

Примiтки: У посібнику наведено задачі, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, тести для контролю якості засвоєння курсу “Аудит” для студентів напрямів підготовки 6.030509 і 7.050106 “Облік і аудит”. Завдання сформовано на базі положень Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (у редакції 2007 року). ISBN 978-966-364-931-3