Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Латинська мова для ветеринарів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Гриценко С.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 544

Примiтки: Посібник є навчальним виданням, у якому теоретичний матеріал згруповано за основними темами курсу, а граматичні завдання подано у тісному зв’язку з основами медичної та ветеринарної термінології. Основна увага приділяється сучасному термінотворенню, вживаному у ветеринарній медицині, порівняльній морфології та біології; методиці написання рецептів. Засвоєння матеріалу підручника сприятиме свідомому оволодінню ветеринарною термінологією, формуванню потенційного термінологічного словника ветеринарного спеціаліста, допомагатиме уникати лексичних труднощів у процесі ознайомлення з літературою ветеринарії. Навчальний посібник буде корисним як для студентів – дасть змогу активно і цілеспрямовано реалізувати знання з латини та давньогрецької мов, так і для викладачів аграрних вищих навчальних закладів та коледжів. ISBN 978-966-364-447-9
Лідерство та стиль роботи менеджера.Навчальний посібник

Автор: Скібіцька Л.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 192

Примiтки: Викладено сутність і значення керівництва, влади та лідерства в управлінні підприємствами, в антикризовому управлінні підприємствами, в управлінні конфліктами і стресами та в управлінні опором стратегічним змінам. Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей економіко-підприємницького напрямку, у навчальних планах яких передбачено вивчення дисциплін: „Основи менеджменту”, „Менеджмент персоналу”, „Менеджмент організацій”, „Конфліктологія”, „Організація праці менеджера”.
Логіка (традиційна та сучасна). 2-ге видання

Автор: Конверський А.Є. Рік видання: 2008 Сторінок: 528

Примiтки: Підручник складається із двох книг: “Традиційна логіка” і “Сучасна логіка”. У першій книзі у систематизованому, дидактично витриманому стилі розкривається метод логіки, аналізуються основні форми і закони мислення. Значна увага приділяється логічному аналізу природної мови, який підводить до розуміння побудови формалізо ваної логічної мови, а також забезпечує емпіричну основу для опису висновків і дове день у межах спеціальних формалізованих мов. У другій книзі розглядаються переду мови виникнення сучасної логіки, обгрунтовується поділ предикативів, здійснюється типологія і аналіз формально логічних теорій у межах логіки висловлювань і логіки предикативів. Запропонований підручник сприятиме прищепленню елементів культу ри мислення, підвищенню інтересу до сучасної логічної науки. Розрахований на сту дентів вищих навчальних закладів.
Логіка для юристів. 2-ге видання.Підручник

Автор: Конверський А.Є. Рік видання: 2008 Сторінок: 304

Примiтки: У систематизованому, дидактично витриманому вигляді підручник розкриває метод логіки, основні форми і закони мислення. При викладенні програми курсу логіки враховується специфіка юридичної спеціальності. Значний фактичний матеріал ілю струє особливості судового пізнання, показує, як виявляється та чи інша логічна форма у правовому дослідженні та юридичній практиці. Підручник розрахований на студентів юридичних факультетів.
Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Павлов В.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 406

Примiтки: Навчальний посібник містить близько 500 фундаментальних запитань з класичної логіки і аргументованих відповідей на них. Нетрадиційна форма викладу теоретичного матеріалу, наявність алгоритмів розв’язання типових задач і оригінальних контрольно-навчальних тестів дають змогу провести самостійний тренінгконтроль якості засвоєння дисципліни, отримати практичні навички логічного мислення і вирішити низку світоглядних проблем щодо формування логічного знання. Структура і підбір запитань дозволяють моделювати курс логіки відповідно до обсягу навчального часу і профілю навчального закладу. Тому, підручник адресується студентам, аспірантам, викладачам, вченим – всім, кого цікавлять проблеми формування культури мислення і методології наукових досліджень. ISBN 978-966-364-647-3
Логіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Ряшко В.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 328

Примiтки: Навчальний посібник розроблений на основі програми вивчення логіки у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Підготовлений з метою надати теоретичну і методичну допомогу щодо подальшого поглиблення знань курсантами, студентами і слухачами. Його мета полягає у формуванні вмінь та навичок у застосуванні теоретичних положень логіки в майбутній професійній діяльності юриста. У посібнику широко застосовуються фрагменти з історії, художньої літератури та політичної практики, а також нормативно-правові акти чинного законодавства. Найбільш важливі проблеми формальної логіки тісно пов’язані з теоретичною і практичною діяльністю майбутніх працівників правоохоронних органів України. Навчальний посібник апробований автором у Львівському державному університеті внутрішніх справ та інших вищих навчальних закладах України.Для курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів ISBN 978-966-364-900-9
Логіка: теорія та практика. Підручник

Автор: Хоменко І.В. Рік видання: 2010 Сторінок: 398

Примiтки: Книга складена з восьми розділів, які відповідають програмі курсу логіки для вищих навчальних закладів. Кожний розділ містить основи теорії й численні запитання та завдання, які систематизовані за трьома рівнями (початковий, середній, високий) опанування логічного матеріалу. Крім того, для тих, хто хоче вдосконалити свої знання, кожний розділ завершує рубрика «Творчі завдання». Для полегшення опрацювання навчального матеріалу з логіки підручник містить алгоритми розв’язання завдань з прикладами та відповідями. Для підсумкової перевірки знань читачі можуть скористатися розділами «Тести» та «Логіка в тестах і завданнях». Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Він може стати у пригоді всім, хто цікавиться логікою.
Логіка

Автор: Хоменко І.В. Рік видання: 2007 Сторінок: 336

Примiтки: Книга складена з восьми розділів, які відповідають програмі курсу логіки для вищих навчальних закладів. Кожний розділ містить основи теорії й численні запитання та завдання, які систематизовані за трьома рівнями (початковий, середній, високий) опанування логічного матеріалу. Крім того, для тих, хто хоче вдосконалити свої знання, кожний розділ завершує рубрика «Творчі завдання». Для полегшення опрацювання навчального матеріалу з логіки підручник містить алгоритми розв’язання завдань з прикладами та відповідями. Для підсумкової перевірки знань читачі можуть скористатися розділами «Тести» та «Логіка в тестах і завданнях». Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Він може стати у пригоді всім, хто цікавиться логікою.
Логістика. Підручник

Автор: Окландер М.А. Рік видання: 2008 Сторінок: 356

Примiтки: У підручнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення логістики, принципи та компоненти логістичної системи підприємства. Сформульовано методологію логістичного підходу. Розглянуто теоретико-прикладні положення формування логістичних механізмів адаптації підприємства до зовнішнього середовища. Показано взаємозв’язок логістики і маркетингу. Викладено теорію макромаркетингової підтримки функціонування логістичної системи підприємства. Доведено універсальний характер концепції та методології логістики. Подано схеми, таблиці, вправи для самостійної роботи. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців ISBN 978-966-364-675-6
Логістика: теорія та практика. Навчальний посібник

Автор: Біловодська О.А. Рік видання: 2010 Сторінок: 356

Примiтки: Навчальний посібник містить значну частину оригінального авторського матеріалу. Особливо це стосується розділів «Різноманітність форм логістичних інтеграцій», «Логістика запасів», «Транспортна логістика», «Розподільча логістика» і «Логістика посередництва». Викладення теоретичних підходів супроводжується численними прикладами з практики функціонування вітчизняних і закордонних підприємств і установ. У кінці кожного розділу наведено контрольні запитання для самоперевірки. Наприкінці навчального посібника наведені аналітичні і розрахункові завдання з прикладами їх виконання, тести, завдання з розроблення і доповнення схем, що ілюструють елементи логістики, які дозволяють структурувати засвоєння теоретичного матеріалу, ситуаційні завдання (кейси), що базуються на практиці господарювання вітчизняних підприємств, та кросворд. ISBN 978-611-01-0046-5