Книги видавництва «Центр навчальної літератури»

А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Є | Ю | Я

Капітал та основні засоби підприємства. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Круш П.В. Рік видання: 2008 Сторінок: 328

Примiтки: У навчальному посібнику висвітлені важливі аспекти, пов'язанні з капіталом і основними та оборотними засобами підприємств незалежно від форм власності, які в сучасних умовах стають дедалі важливішими для успішного функціонування підприємств. Розглянуто основні питання оцінки, класифікації основних і оборотних засобів у сучасних ринкових умовах; види зносу основних засобів; наведено формули для розрахунку норм амортизації, накопиченого зносу, залишкової вартості для різних методів нарахування амортизації для будь-якого року корисного використання об'єкта основних засобів, які не знайшли відображення в існуючих посібниках. ISBN 978-966-364-562-7
Килими та килимові вироби. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Полікарпов І.С. Рік видання: 2009 Сторінок: 112

Примiтки: У навчальному посібнику дана концепція килимів і килимових виробів, характерис тика їх споживних властивостей і сфери застосування; розглянуто структуру килимів та килимових виробів, їх способи виготовлення та характеристику властивостей. Да на товарознавча класифікація та характеристика асортименту машинних та ручних килимів і килимових виробів, а також розглянуті особливості оцінки якості та визна чення сортності цих виробів. Призначений для студентів вищих навчальних закладів товарознавчих спеціальностей 3 4 рівня акредитації, а також практичних працівників.
Коментар до конституційних змін.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Рудик П.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 304

Примiтки: З позицій сучасного конституціоналізму, досягнень конституційного права України та зарубіжних країн розкривається зміст конституційних положень про внесення змін до Основного Закону держави, процес спроби внесення таких змін за період після прийняття Конституції України в 1996 р. дотепер. Центральне місце в навчальному посібнику відводиться аналізу змін і доповнень до Конституції України відповідно до Закону України «Про внесення змін до Конституції України»від 8 грудня 2004 року №2222-IV, досліджується трансформація конституційного статусу вищих органів державної влади. Наведено офіційний текст чинної Конституції України в редакції 2006 року, а також найновіші документи, що стосуються конституційних змін, станом на 1 липня 2009 року. Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів закладів освіти, учителів й учнів середніх навчальних закладів усіх типів, а також всіх тих, кого цікавлять актуальні проблеми конституційного права України у контексті Основного Закону держави в новій редакції 2006 року.
Комерційна діяльність. Навчальний посібник

Автор: Криковцева Н.О. Рік видання: 2009 Сторінок: 296

Примiтки: Курс комерційної діяльності торгових організацій і підприємств охоплює питання вивчення сутності й основних задач комерційної діяльності, правові основи комерційної діяльності, роздержавлення, основних організаційно-правових форм господарювання. Розробка пропозицій по раціоналізації керування торгівлею, рішення проблем подальшого підвищення ефективності організації технологічних процесів і обслуговування покупців неможливі без широкого використання в ході їхнього здійснення пакета законодавчих актів, що формують юридичну базу застосування різних форм власності. Призначається для студентів, викладачів та широкого кола комерсантів.
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України. Науково-практичний посібник

Автор: Костюченко В.М. Рік видання: 2008 Сторінок: 528

Примiтки: У посібнику розглянуто теоретичні й економіко - правові засади створення та функціонування об'єднань підприємств, міжнародний і національний досвід обліку операцій юридичної особи та її дочірніх підприємств, методичні основи та організацію процесу консолідації фінансових звітів. Автором розроблено: методику кон¬солідації фінансових звітів відповідно до П(с)БО; методику консолідації фінансових звітів, складених в іноземній валюті; методику складання консолідованих фінансових звітів в умовах диверсифікації діяльності. Обґрунтовано концептуальні основи моделі оцінювання вартості групи підприємств та запропоновано нові прийоми фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності на основі оцінювання вартості групи за традиційними моделями та методом економічної доданої вартості. Призначена для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, керівників і фахівців - менеджерів, бухгалтерів і економістів, викладачів, аспірантів, докторантів. ISBN 978-966-364-592-6
Конституційна юстиція в Україні. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Цимбалістий Т.О. Рік видання: 2007 Сторінок: 240

Примiтки: Навчальний посібник присвячений дослідженню правових засад функціонування в Україні інституту конституційної юстиції, що представлений діяльністю Конституційного Суду України - єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. У навчальному посібнику визначено місце органу конституційної юстиції в системі правової охорони Конституції України, аналізується правова природа, засади організації, основні напрямки діяльності Конституційного Суду України за чинним законодавством України, правова природа і проблеми реалізації його актів, засади і процедура конституційного провадження. Призначений для студентів, магістрів, викладачів і широкого кола тих, хто цікавиться проблемами конституційного права взагалі і діяльністю Консти-туційного Суду України зокрема. ISBN 978-966-364-540-7
Конституційне та конституційно-процесуальне право.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Теліпко В.Е. Рік видання: 2009 Сторінок: 566

Примiтки: Це видання є першим повноцінним, цілісним і систематизованим збірником навчально-методичного матеріалу з курсу "Конституційне та конституційно-процесуальне право України". На основі узагальнення та систематизації теорії та практики сучасного конституційного процесу і базових законодавчих положень у навчальному посібнику розкриваються актуальні питання функціонування системи права та дії механізму правового регулювання в межах конституційно-процесуального права України. ISBN 978-966-364-852-1
Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Панков В.А. Рік видання: 2007 Сторінок: 112

Примiтки: У посібнику сутність контролінгу розкривається в функціональному аспекті. Актуальність саме такого погляду полягає в необхідності системного підходу до підприємства в цілому і до контролінгу як управлінської підсистеми. Це дозволяє створити у студентів системний погляд на сутність і зміст контролінгу як новітньої управлінської концепції ефективності. Навчально-методичний посібник розрахований на викладачів і студентів економічних спеціальностей, а також може бути корисним для спеціалістів всіх рівнів управління, менеджерів, економістів, бухгалтерів.
Контролінг. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Яковлєв Ю.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 320

Примiтки: У навчальному посібнику викладається основний зміст курсу контроллінгу на базі інформаційних технологій. Розділи посібника включають обов'язкові теми норма тивного курсу. Посібник включає сучасні методи вітчизняного і закордонного досвіду досліджень контролінгу. Рекомендується для викладачів і студентів еко номічних вузів і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також для працівників підприємств і організацій.
Контролінг.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Давидович І.Є. Рік видання: 2008 Сторінок: 552

Примiтки: Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми нормативної дисципліни “Контролінг” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” напряму підготовки 0502 “Менеджмент”. Він охоплює усі теми, які передбачені типовою програмою. У ньому розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління. Охарактеризовані об’єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значна увага відведена організації управлінського обліку в системі контролінгу. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Менеджмент організацій”, аспірантів, викладачів вузів економічного профілю. Навчальний посібник може бути корисним і практичним працівникам, які зацікавлені у запровадженні сучасних високоефективних методів господарювання. ISBN 978-966-364-759-3
Контроль і ревізія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Павлюк В.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 196

Примiтки: В навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи економічного контролю, методика проведення контрольних процедур, а також особливості ревізійного про цесу в умовах автоматизованної обробки інформації. Навчальний посібник призна чений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, робітників контролюючих органів та керівників підприємств.
Контроль податкових органів за діяльністю підприємств. Навч пос рекомендовано МОН України

Автор: Гусак Н.Б. Рік видання: 2007 Сторінок: 320

Примiтки: У навчальному посібнику викладено теоретичні основи організації податкового контролю в Україні та методичні рекомендації по перевірках майже всіх видів податків, зборів та обов’язкових платежів, що використовуються в практичній діяльності податкових органів. Підготовлений на основі податкового законодавства станом на 1 січня 2005 року. Навчальний посібник з дисципліни “Контроль податкових органів за діяльністю підприємств” може бути використаний у навчальному процесі студентами напряму 0501 “Економіка і підприємництво”.
Конфліктологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Орлянський В.С. Рік видання: 2007 Сторінок: 158

Примiтки: Навчальний посібник подає систему знань про конфліктологію як науку. Курс лекцій вміщує матеріал про історію становлення цієї дисципліни, дає характеристику конфліктної ситуації, етапів протікання конфліктів, способів та методів управління конфліктами, а також способів іх попередження та профілактики. Окремо виділяється лекці з проблеми конфлікту в умовах організації. Посібник призначається для студентів гуманітарних та економічних дисциплін вищих навчальних закладів. Може бути використаний у системі післявузівської підготовки для самостійного вивчення окремих розділів конфліктології керівниками та спеціалістами різних галузей народного господарства. ISBN 978-966-364-422-6
Конфліктологія.Навчальний поcібник

Автор: Скібіцька Л.І. Рік видання: 2009 Сторінок: 382

Примiтки: У навчальному посібнику у вигляді схем, графіків, таблиць подані основні матеріали для закріплення знань, отриманих у процесі слухання лекцій з курсу „Конфліктологія". Проблеми антикризового управління підприємством, запобігання конфліктам, зменшення економічних, соціальних та моральних втрат від них, висуваються па перший план для керівників підприємств га менеджерів усіх рівнів. В посібнику висвітлюються питання сучасної теорії та практики управління конфліктами та стресами в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опру змінам та стратегії використання людського потенціалу. З метою психологічної самодіагностики та для здійснення модульного контролю та оцінювання знань студентів у посібнику додаються відповідні тести. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів з економіко-підприємницьких спеціальностей, викладачів та менеджерів.
Кон'юнктура світових товарних ринків. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Пазуха М.Д. Рік видання: 2008 Сторінок: 272

Примiтки: У навчально-методичному посібнику (НМП) розглядаються теоретичні питання світових товарних ринків та економічної кон’юнктури, розкривається зміст загальногосподарської кон’юнктури, показників і специфіки кон’юнктурних досліджень окремих видів ринків, даються практичні рекомендації щодо формування світових цін, комплексного дослідження і прогнозування зарубіжного ринку. НМП рекомендовано для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання. ISBN 978-966-364-612-1
Корпоративне управління: світовий досвід та механізм залучення інвестицій. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Сазонець І.Л. Рік видання: 2008 Сторінок: 302

Примiтки: У книзі йдеться про сутність корпоративного управління, закономірності розвитку національних моделей корпоративного упрвління. Особливий наголос робиться на висвітленні питань щодо діяльності інституційних інвесторів як учасників корпоративної діяльності, використання акцій як інструменту корпоративного управління та залучення інвестицій, існуючих у світі механізмів регулювання процесів злиття та поглинання. Для викладачів і студентів економічних спеціальностей, науковців, фахівців - практиків у галузі корпоративного управління, фондового ринку та інвестицій. ISBN 978-966-364-666-4
Кредитно-модульний курс з культурології. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Подольська Є.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 368

Примiтки: Навчальний посібник побудований за стандартами кредитно модульно рейтингової системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу. Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України у посібнику розглядаються питання природи і сутності культури, з’ясовуються основні властивості культурних форм, аналізуються історичні типи соціокультурних світів, ціннісні та комунікативні виміри культури то що. Посібник також містить тестові завдання і контрольні питання до кожного мо дуля курсу, підсумкові завдання, біографічний довідник, культурологічний словник та перелік рекомендованої літератури. Для студентів вищих навчальних закладів
Кредитно-модульний курс з міжнародної економіки.Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Козак Ю.Г. Рік видання: 2008 Сторінок: 304

Примiтки: Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації.Згідно з «Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за спеціаль-ностями напрямку 05.01-«Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України в посібнику розглядаються основні проблеми функціонування та розвитку між-народної економіки в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроеконо-міка, міжнародна економіка). За допомогою інструментів мікроекономічного аналізу висвітлюються основні теорії міжнародної торгівлі та торговельної політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми та наслідки економічної інтеграції. Макроекономічний аналіз слугує вивченню валютних курсів, платіжного балансу, функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації. Логічним завершенням змісту посібника є роз-гляд проблем регулювання міжнародної мікро- та макроекономіки. Посібник містить проблемно-пошукові питання, теми для доповідей і рефератів щодо змістовних модулів курсу, тестові завдання і контрольні питання до кожного уза-гальненого модуля курсу, а також підсумкові тестові завдання та контрольні питання до курсу в цілому. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів . ISBN 978-966-364-725-8
Криміналістика. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендований МОН України

Автор: Шеремет А.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 470

Примiтки: Посібник з криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдосконален ня теорії криміналістики, важливістю розроблення та впровадження в практику новітніх криміналістичних засобів, прийомів і методів. Для студентів юридичних вузів і факультетів усіх форм навчання, викладачів. Може бути використаний співробітниками правоохоронних органів. ISBN 978-966-364-822-4
Кримінальне право України. Загальна част (кред-модул курс). Навч пос рек МОН України

Автор: Вереша Р.В. Рік видання: 2007 Сторінок: 208

Примiтки: Програма навчальної дисципліни “Кримінальне право України. Загальна частина”, складена за вимогами кредитно-модульної системи і містить структуру програми навчального курсу, словник основних термінів кредитно-модульної системи організації навчального процесу, перелік рекомендованої літератури (основної та додаткової), рекомендації щодо написання курсових робіт, рефератів, складання екзамену, орієнтовні часові виміри для самостійної роботи тощо. Окреслюються методичні поради щодо проведення окремих видів навчальних занять. Видання розраховане на студентів, аспірантів (ад’юнктів), викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться теорією кримінального права. ISBN 978-966-364-468-4
Кримінальне право України. Загальна част. 2-ге видання. Навчальний Поcібник

Автор: Селецький С.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 248

Примiтки: Мета посібника – допомогти студентам опанувати фундаментальну юридичну дисципліну – кримінальне право. Використовуючи посібник, студенти зможуть зосередити свою увагу на основних поняттях Загальної частини Кримінального права України, систематизувати і конкретизувати пройдений матеріал, сформулювати структуру відповідей по кожному з питань, що вивчаються, виносяться на залік, іспит, виконанні письмових робіт, в тому числі ККР.
Кримінальне право України. Загальна част. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Шем'яков О.П. Рік видання: 2009 Сторінок: 272

Примiтки: В навчальному посібнику на основі аналізу чинного законодавства про кримінальну відповідальність, сучасних наукових досліджень провідних вчених України та досвіду викладання кримінального права як учбової дисципліни у вищих навчальних закладах стисло та адаптовано до модульної системи навчання викладено теоретич ний мінімум за кожною темою курсу відповідно до стандартної програми підготовки юристів у вищих закладах освіти. Методичні рекомендації розроблені для викла дачів та студентів вищих навчальних закладів юридичних спеціальностей з метою ви користання поданого посібника при вивченні Загальної частини Кримінального пра ва України під час впровадження кредитно модульної системи організації навчаль ного процесу в Україні.
Кримінальне право України. Особлива част. 2-ге видання. Навчальний Поcібник

Автор: Селецький С.І. Рік видання: 2008 Сторінок: 496

Примiтки: Навчальний посібник має допомогти та систематизувати знання Особливої частини кримінального права України, засвоїти основи методики і техніки аналізу окремих складів злочину, їх елементи та ознаки. Матеріал у посібнику подається стисло, конкретизовано, що допоможе студентам систематизувати знання, сконцентрувати увагу на основних інститутах та поняттях Особливої частини кримінального права.
Кримінальний процес. 2-ге видання. Навчальний посібник

Автор: Молдован А.В. Рік видання: 2010 Сторінок: 352

Примiтки: Розглядаються питання основ кримінально процесуального права п’яти країн, які представляють дві правові системи сучасності: романо германську (Україна, ФРН, Франція) та загального права (Англія, США). На основі чинного законодавства за значених країн висвітлюються положення доказового права, порушення криміналь ного переслідування і розслідування кримінальних справ, провадження в криміналь них справах у судах першої інстанції, перегляду судових рішень.
Кримінологія. Навчальний посібник

Автор: Бузало М.П. Рік видання: 2007 Сторінок: 192

Примiтки: У посібнику викладені основні положення кримінології вигляді схем. Навчально-наочний посібник призначений для студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів та аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів освіти, практичних працівників правоохоронних органів.
Культурология. 6-е издание. Кредитно-модульн курс.Навчальний посібник

Автор: Подольськая Е.А. Рік видання: 2009 Сторінок: 330

Примiтки: Учебное пособие разработано по стандартам кредитно-модульно-рейтинговой системы обучения в соответствии с требованиями Болонского процесса. Рассматриваются вопросы природы и сущности культуры, выясняются основные свойства культурных форм, анализируются исторические типы культуры, проблемы межкультурной коммуникации и пр. В пособие также включены тестовые задания и контрольные вопросы к каждому модулю курса, итоговые задания, биографический справочник и культурологический словарь. Для студентов высших учебных заведений.
Культурологічний словник-довідник

Автор: Гіптерс З.В. Рік видання: 2009 Сторінок: 328

Примiтки: У словнику-довіднику подається 1250 понять і категорій, вживаних у вітчизняній та іноземній літературі зі соціальної та культурної антропології, етнографії, естетики, мистецтвознавства, філософії, соціології, психології. Подано терміни, котрими користуються культурологи у дослідницькій практиці, а також загальновживані слова, що стосуються самої культури, історії світової культури, етнонаціонального розвитку України та української культури. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів та аспірантів, учнів загальноосвітніх шкіл, коледжів та ліцеїв.
Культурологія. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Автор: Гриценко Т.Б. Рік видання: 2009 Сторінок: 392

Примiтки: Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, «Варіанти контрольних запитань для визначення рівня знань студентів» теж за трьома модулями, список тем рефератів. Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями. ISBN 978-966-364-810-1
Культурологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене.Навчальний посібник

Автор: Тюрменко І.І. Рік видання: 2010 Сторінок: 368

Примiтки: Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. Відповідає діючому модулю навчальної дисципліни "Культурологія", що викладається у вищих навчальних закладах України. Є предметний покажчик. Призначений для студентів усіх форм навчання вищих закладів освіти і технікумів, викладачів, учителів середніх навчальних закладів усіх типів, старшокласників та всіх, кого цікавлять актуальні проблеми культурології.